Plakaya Yazılan Trafik Cezalarına İtiraz Süresi

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Plakaya Yazılan Trafik Cezalarına İtiraz Süresi

YARGITAY 19. Ceza Dairesi
ESAS: 2015/2596
KARAR: 2015/1508

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 51/2- maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı A… hakkında Kars Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünün 24/11/2013 tarihli, MA-04043625 sıra nolu ve 21/02/2014 tarihli, MA-04923342 sıra nolu trafik idari para cezası karar tutanakları ile uygulanan 166,00 ve 172,00 Türk Lirası idarî para cezalarına yönelik başvurunun kabulü ile idari para cezalarının kaldırılmasına ilişkin Kars 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 18/04/2014 tarihli ve 2014/176-176 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığının 22/01/2015 gün ve 5177 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 12/02/2015 gün ve KYB.2015-45605 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, hız sınırı ihlali yaptığı kamera görüntüsü ile tespit edilen muteriz hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. maddesindeki yetkiye dayanılarak tescil plakasına düzenlendiği anlaşılan idari para cezasına karşı muteriz tarafından yapılan başvuru üzerine, Kars 1.Sulh Ceza Mahkemesince hiçbir gerekçe gösterilmeden itirazın kabulüne karar verilmiş ise de, MA-04043625 sıra nolu idari para cezası karar tutanağının 09/01/2014 tarihinde, MA-04923342 sıra nolu idari para cezası karar tutanağının ise 27/02/2014 tarihinde muterize tebliğ edildiği, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27/1. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine başvuru yapılması gerekli iken, 07/03/2014 havale tarihli dilekçe ile başvuru yapıldığı, bu haliyle itirazın süresinden sonra olduğu gözetilerek, itirazın reddi yerine yazılı şekilde hiçbir gerekçe de gösterilmeden kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği, 21/02/2014 tarih ve MA-04923342 sıra nolu trafik idari para cezası karar tutanağı yönünden, kabahatli tarafından 5326 sayılı Kanunun 27/1. maddesi uyarınca 15 Günlük süre içerisinde başvuruda bulunması nedeniyle yerinde görülmediğinden REDDİNE;

2-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği 24/11/2013 tarihli, MA-04043625 sıra nolu trafik idari para cezası tutanağı yönünden yerinde görüldüğünden, Kars 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 18/04/2014 tarihli ve 2014/176-176 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4-c.maddesi uyarınca aleyhe tesir etmemek üzere BOZULMASINA, 14/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat