Petrol İstasyonunda Gizli Tank Bulundurulması

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Petrol İstasyonunda Gizli Tank Bulundurulması

Danıştay 13. Daire
Esas: 2015/3586
Karar: 2015/2970

İstemin_Özeti : Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 01.04.2015 tarih ve E:2014/1976, K:2015/328 sayılı kararının; fiilin sabit olduğu, ön araştırma veya soruşturmaya ihtiyaç bırakmayacak derecede açık bir tespit üzerine ve savunma hakkı tanıyan bir soruşturma usulü olan “ön araştırma ve soruşturma yapılmaksızın doğrudan savunma alınması” yöntemi uygulanarak işlem tesis edildiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava; davacıya ait tesisde yapılan denetimde vaziyet planında yer almayan gizli tank bulundurulduğundan bahisle 1.000.000-TL idarî para cezası verilmesine ilişkin sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun (6455 sayılı Kanun’un 44. maddesiyle değişik) 19. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, bu maddenin yürürlüğe girdiği 11.04.2013 tarihinden sonra verilecek idarî para cezalarının, ön araştırma ve soruşturma aşamasının tamamlanmasından sonra Kurul tarafından karara bağlanması gerekirken, bu usule uyulmadan tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 01.04.2015 tarih ve E:2014/1976, K:2015/328 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 04.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat