Personel Ceza Soruşturması Nasıl Yapılır?

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Personel Ceza Soruşturması Nasıl Yapılır?

PERSONEL CEZA SORUŞTURMASI
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca yükseköğretim üst
kuruluşları ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim
elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen
suçlar nedeniyle haklarında Savcılıklarca doğrudan soruşturma açılması mümkün değildir.
Yukarıda sayılan personelin görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri
ileri sürülen suçlar hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53/c maddesinde
düzenlenen hükümlere göre ceza soruşturması yapılarak haklarında son soruşturmanın açılıp
açılmamasına (şüphelinin görev unvanına göre) anılan Kanun maddesinde düzenlenmiş olan
kurullarca karar verilir.
1.) Soruşturmaya Yetkili Amirler ve Soruşturmanın Açılması
2547 sayılı Kanun’un 53. maddesindeki düzenlemeye göre, soruşturma açmaya yetkili
amir, Yükseköğretim Kurulu Başkanı veya diğer disiplin amirleridir.
Soruşturmaya yetkili makam, Yükseköğretim kurumunda çalışan personelin, görevi
sırasında veya görevinden doğan bir suç işlediğini, ihbar, şikayet, basın yayın yolu ile veya
doğrudan doğruya suça şahit olarak öğrenmesi durumunda, 2547 sayılı Kanun’un 53/c-1
maddesine göre personel hakkında ceza soruşturması başlatır. Yetkili amir soruşturmayı bir
soruşturmacı vasıtası ile yaptırır. Soruşturma disiplin amiri tarafından imzalanacak
soruşturma onayı ile başlatılır. Soruşturma onayının bir sureti bilgi için Personel Daire
Başkanlığına gönderilir.
Soruşturma onayında kimin hakkında soruşturma açıldığı ismen ifade edilmeli, fail
bilinmiyorsa onayda soruşturmacıdan varsa failin belirlenmesi istenmeli ve soruşturma
konusu fiilin nelerden ibaret olduğu açıkça belirtilmelidir. Onayda isnat edilen suçun Türk
Ceza Kanunun hangi maddesi kapsamında değerlendirileceğinin ifade edilmemesi gerekir.
2.)Soruşturmacıların Nitelikleri
Soruşturmacının görev ve derecesi ya da akademik unvanı, soruşturması yapılan
memurun görev ve derecesinden ya da akademik personelin unvanından daha yüksek ya da
aynı düzeyde olmalıdır.Yöneticiler ve idari personel hakkındaki soruşturmalarda da unvan
eşitliği aranır. Değişik statüdeki personelin birlikte suç işlemesi halinde ast, üst hakkındaki
soruşturma usulüne tabidir.
3.)Soruşturmanın Yapılması
Soruşturma onayı ile görevlendirilen soruşturmacı, soruşturma emrini incelemek
suretiyle hangi konu ve konularda, kim veya kimler hakkında soruşturma yapılması
istendiğini tespit eder. Soruşturma onayı ekinde yer alan şikayet dilekçeleri, ihbar yazıları ve
varsa diğer kayıt ve belgeler dikkatle incelenerek iddialarla ilgili gerekli bilgi ve belgeleri
ilgili makam ve kişilerden temin ederek dosyada toplar. Gerekli gördüğü takdirde keşif yapar,
bilirkişi incelenmesi isteyebilir ve ihtiyaç duyduğu tüm delilleri toplayabilir. Disiplin ve ceza
soruşturmasının birlikte yürütülmesi halinde her iki soruşturmaya ilişkin usullere de uyulur.
Soruşturmacının görevleri aşağıdaki gibidir:
2
a- Şikayetçinin İfadeye Çağırılması ve İfadesinin Alınması: Şikayetçi,
soruşturmaya konu olayı içeren davet yazısı ile önceden belirlenmiş gün, saat ve yerde ifade
vermek üzere davet edilir. Davet yazısı müştekiye iadeli taahhütlü mektupla ya da elden tebliğ
edilir ve tebliğe ilişkin belge soruşturma dosyasına konulur. Şikayetçiye varsa şikayet
dilekçesindeki imzanın kendisine ait olup olmadığı sorularak, ifadesinin alınmasına başlanır.
Şikayetçinin, soruşturmacı ve bir zabıt katibi eşliğinde kimlik bilgileri ile tüm şikayetleri
dinlenerek zapta geçirilir. Hazırlanan tutanağın altı soruşturmacı, şikayetçi ve zabıt katibince
imzalanır. İki nüsha olarak hazırlanmış olan tutanağın bir örneği talebi halinde müştekiye
verilir ve soruşturmacıda kalan nüshası üzerine, diğer nüshayı elden aldığına ilişkin imzası
alınır. Müştekinin ifadesi, şüpheli ve tanıkların ifadesinden önce alınır. İfadesi alınırken
şikayetçiye yemin teklif edilmez.
Müşteki dilerse ifadesini yazılı olarak sunabilir ancak huzurda veya istinabe suretiyle
kimlik tespiti yapılmalı, tutanağa ifadesini yazılı vermek istediği hususu yazılarak, belli bir
süre verilmeli, tutanakta bu süreyi müştekinin de onayladığı belirtilmelidir.
b- Şüphelilerin İfadeye Çağırılması ve İfadesinin Alınması: Şüpheli, soruşturmaya
konu olayı ve dolayısıyla ne ile suçlandığını tam olarak görebileceği şekilde hazırlanmış davet
yazısı ile önceden belirlenmiş gün, saat ve yerde olaya ilişkin savunmasını yapmak üzere
davet edilir. Davet yazısı şüpheliye iadeli taahhütlü mektupla ya da elden tebliğ ettirilir ve
tebliğe ilişkin belge soruşturma dosyası kapsamına alınır. Davet yazısında, savunmasını
yapması sırasında dilerse yanında bir avukat bulundurabileceği hususu ile ifade vermek üzere
3
Tanık dilerse ifadesini yazılı olarak sunabilir ancak huzurda veya istinabe ( ifadesine
başvurulacak kişinin Ankara dışında olması veya askerlik, tutukluluk gibi nedenlerle ifade
vermeye gelemeyecek durumda olması halinde ifadesinin, bağlı olduğu mülki ya da idari amir
ya da tutukluk halinde cezaevi savcısı tarafından alınmasının talep edilmesi ) suretiyle kimlik
tespiti yapılmalı, yazılı beyanının doğruluğuna ilişkin usulüne uygun yemin ettirilmeli,
tutanağa ifadesini yazılı vermek istediği hususu yazılarak, belli bir süre verilmeli, tutanakta bu
süreyi tanığın da onayladığı belirtilmelidir.
d- Diğer Delillerin Toplanması: Soruşturmacı, soruşturma konusu olayı açıklığa
kavuşturmak için ifadeler dışında ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri toplamak zorunda
olup, yasal sınırlamalar dışında her türlü yetkiye de sahiptir. İhtiyaç duyduğunda keşif
yapabilir, bilirkişi incelemesi yaptırabilir. Esasen 2547 sayılı Kanun’da yer alan özel hüküm
nedeniyle soruşturmacı, soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısının sahip olduğu tüm
yetkilere sahip ise de uygulamada bu durum pek çok kişi ve kuruluş tarafından
bilinmediğinden soruşturmacılar zorluk yaşamaktadırlar. Bu konuda açısından kurum dışı
keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğinde işlemlerin Rektörlük Makamı aracılığıyla
yürütülmesi kolaylık sağlamaktadır.
Soruşturmacı dosyada bilirkişi incelemesi ya da keşfe ihtiyaç olup olmadığına dosya
kapsamında kendisi karar verecektir. Ancak özellikle de tıbbi hatadan kaynaklanan
soruşturmalarda Üniversitemiz dışından bilirkişi incelemesi yaptırılması Danıştay kararları
çerçevesinde bir zorunluluktur. Bu konuda Rektörlüğe gönderilen talep yazısında hangi
alanda uzman bilirkişiye ihtiyaç duyulduğunun ve bilirkişi tarafından incelenmesi gereken
hususların neler olduğunun açıklanması ve dosya suretinin yazıya eklenmesi gerekmektedir.
e- Fezlekenin Hazırlanması: Soruşturma aşamasında müştekiler, şüpheliler ile tüm
tanıkların ifadeleri alındıktan ve gerekli görülen tüm deliller toplandıktan sonra soruşturmacı
tarafından, kendisine soruşturma görevi veren amire sunulmak üzere fezleke hazırlanır.
Fezlekede, soruşturmayı açan kurum, soruşturması istenilen olay, soruşturmanın ne şekilde
başladığı, şüphelilerin isimleri (birden fazla şüpheli varsa tüm şüpheliler tek tek
listelenmelidir) suçun niteliği, deliller, ifadelerin özeti, delillerin değerlendirilmesi, kanaat ve
istem bölümleri yer alır. Fezlekenin ekinde, tebliğ belgeleri, tüm ifadeler ve yazılı ya da
görsel bütün deliller yer alır. İstem bölümünde, soruşturmacı tarafından, şüpheli ya da
şüphelilerin, yargılanmalarına yer olup olmadığına (lüzum-u muhakeme ya da men-i
muhakeme) ilişkin kanaat bildirilir.
Fezlekede her bir şüpheli, olay ya da delil ayrı değerlendirilmeli, kanaat
gerekçelendirilmelidir. İstem bölümünde kanaat bildirilirken de şüphelilerin isimleri tek tek
yazılmalıdır.
4-) Soruşturmanın Sonuçlandırılması
Soruşturmacının, soruşturmayı tamamlayarak hazırladığı fezleke ve dosyayı ilgili
yetkili kurula gönderilmek üzere soruşturma emri veren makama sunması üzerine, soruşturma
yapmaya yetkili makam tarafından fezleke ve ekleri, karar vermeye yetkili kurula ulaştırılır.
Artık şüpheli hakkında karar verilmesi aşamasına gelinmiş olur. İlk soruşturma aşamasından
sonra son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek kurullar 2547 sayılı Kanun’un
53/c-2 maddesinde yer almaktadır.
4
 Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyeleri, fakülte
dekanları dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcıları ile üniversite
genel sekreteri hakkında, rektörün başkanlığında rektörce görevlendirilen rektör
yardımcılarından oluşacak üç kişilik kurul,
 Öğretim elemanları, fakülte enstitü ve yüksekokul sekreterleri hakkında
üniversite yönetim kurulu üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurul,
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurlar hakkında, mahal
itibariyle yetkili il idare kurulu tarafından son soruşturmanın açılıp açılmayacağına karar
verilir.
Yetkili kurullar tarafından verilen kararlar, Danıştayın görevli dairesince verilecek
kararın türüne göre itiraz üzerine veya kendiliğinden nihai olarak karara bağlanır.
Üniversite Yönetim Kurulunca oluşturulacak kurulda, görevlendirilecek asıl ve yedek
üyeler bir yıl için seçilirler. Süresi sona erenlerin tekrar seçilmeleri mümkündür.
Son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek kurullar üye tam sayısı ile
toplanır. Kurullara, üye olması halinde soruşturmacı, şikayetçi ve şüpheliler katılamazlar.
Noksanlar yedek üyelerle tamamlanır.
Kurullarda, her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy
kullanılamaz. Kararlarda oy çokluğu esası uygulanır. Kararın oy çokluğu ile alınması halinde
karara katılmayan üye imzasının yanına katılmadığını belirtmeli ve ayrıca katılmama
gerekçesini yazılı olarak vermelidir.
5-)Yetkili Kurullar ile Danıştay Tarafından Verilecek Kararlar ve İtiraz
2547 sayılı Kanun’un 53/c maddesinde, yukarıda sayılan karar kurullarınca son
soruşturmanın açılması (lüzum-u muhakeme) veya son soruşturmanın açılmaması (men-i
muhakeme) kararları verileceği belirtilmiştir.
a) Lüzum-u Muhakeme (Son Soruşturmanın Açılması) Kararı
2547 sayılı Kanun’un 53. maddesine göre, şüphelinin müsnet suçu işlediğine ilişkin
inandırıcı ve yeterli delil bulunursa, şüphelinin yargılanmasını sağlayan lüzum-u muhakeme
kararı verilir.
Yetkili kurul kararlarında, şüphelinin adı, soyadı, müsnet suçu işlediği sıradaki
memuriyet unvanı ve görevi, şüpheliler hakkında cezai kovuşturmayı gerektiren suç konusu
eylemin neden ibaret olduğu ve isnat edilen suç konusu eylemlerin hangi tarihte işlendiği, her
eylem hakkında verilen kararın gerekçesi, verilen kararın oy birliği ile mi yoksa oy çokluğu
ile mi verildiği ve deliller gösterilir.
Lüzum-u muhakeme kararları şüpheliye ve şikayetçiye tebliğ edilir. Şüphelinin
bulunamaması durumunda, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda belirtilen ilanen tebliğ yolu ile
tebligat yapılır.
5
Lüzum-u muhakeme kararına karşı şüphelinin 10 gün içinde itiraz hakkı
bulunmaktadır. İtiraz dilekçesi doğrudan Danıştay Başkanlığına verilebileceği gibi Danıştay’a
gönderilmek üzere soruşturmayı açan makama da verilebilir. Karara karşı itiraz edilmesi
halinde, kararın tebliğine ilişkin belge ve itiraz dilekçesi de eklenmek suretiyle fezleke, yetkili
kurul kararı ve soruşturma dosyası Danıştay’a gönderilmek üzereivedilikle Rektörlük
Makamına iletilir. Yasal süre içinde itiraz edilmez veya karar üst kurulca (Danıştay) onanırsa
kesinleşir ve dosya, itiraz üzerine kesinleşmişse Danıştay Başkanlığınca, itiraz edilmeksizin
kesinleşmişse Rektörlük Makamı tarafından yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. .
İtiraz sonucu kararı inceleyen kurul, lüzum-u muhakeme kararını bozarak şüphelinin
men-i muhakemesine karar verebilir. Bu durumda ise şüpheli yargılanmaz ve bu karar
kesindir. Kesinleşen kararların müşteki ve şüpheliye tebliği ile bilgi için Personel Dairesi
Başkanlığına ve şüphelinin dairesi amirine gönderilmesi gerekir.
b) Men-i Muhakeme (Son Soruşturmanın Açılmaması) Kararı
Şüpheli hakkında suç sabit bulunmaz, kanuni unsurları teşekkül etmez, suç şüpheliye
atfedilemez ya da olay suç olmakla beraber şüphelinin suçu işlediği konusunda kamu
davasının açılmasına yetecek ölçüde kanıt elde edilemezse men-i muhakeme kararı verilir.
Men-i muhakeme kararı, şüpheli hakkında son soruşturma yapılmasını önler ve bu
karar şüpheliye ve varsa müştekiye bildirilir. Şikayetçiler bu kararlara 10 gün içinde itiraz
edebilirler. İtiraz dilekçesi doğrudan Danıştay Başkanlığına verilebileceği gibi Danıştay’a
gönderilmek üzere soruşturmayı açan makama da verilebilir Karara karşı itiraz edilmesi
halinde, kararın tebliğine ilişkin belge ve itiraz dilekçesi de eklenmek suretiyle fezleke, yetkili
kurul kararı ve soruşturma dosyası Danıştay’a iletilmek üzere Rektörlük Makamına
gönderilir. İtiraz edilsin veya edilmesin, men-i muhakeme kararları incelenmek üzere
kendiliğinden bir üst kurula (Danıştay’a) gider ve yapılan inceleme sonucunda karar onanırsa
men-i muhakeme kararı kesinleşir.
Danıştay men-i muhakeme kararlarını bozup lüzum-u muhakeme kararı da verebilir.
Danıştay tasrafından verilen kararlar kesin olup bunlara karşı itiraz yoluna başvurulamaz.
Kesinleşen kararların müşteki ve şüpheliye tebliği ile bilgi için Personel Dairesi Başkanlığına
ve şüphelinin dairesi amirine gönderilmesi gerekir.
c) Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karar
Yetkili kurullar, sanığın ölümü, genel af ilanı, zaman aşımı, takibi şikayete bağlı
suçlarda şikayetçinin altı ay içinde dilekçe vermemesi, şikayetinden karar verilmeden önce
vazgeçmesi, fiilin Türk Ceza Kanunu kapsamında suç olmaması, şüphelinin görevi
dolayısıyla ya da görevini yaptığı sırada gerçekleştirilen bir eylemden kaynaklanmaması gibi
durumların birinin varlığı halinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verebilirler.
Bu kararlar da Danıştay’ın incelemesine tabi olup men-i muhakeme kararında
belirtilen usulle soruşturmayı açan makam tarafından Danıştay’a iletilmek üzere Rektörlük
Makamına gönderilir. Danıştay’ın verdiği karar kesindir. Kararların müşteki ve şüpheliye
tebliği ile bilgi için Personel Dairesi Başkanlığına ve şüphelinin dairesi amirine gönderilmesi
gerekir.
d) Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar
6
Soruşturma konusu eylem ve kişi hakkında bu soruşturmadan daha önce başlatılmış
bir soruşturma ya da verilmiş bir karar varsa “karar verilmesine yer olmadığına” karar
verilmelidir. Bu kararın da şüpheliye ve müştekiye tebliğ edilmesi gerekmektedir.
Bu karar da Danıştay’ın incelemesine tabi olup men-i muhakeme kararında belirtilen
usulle soruşturmayı açan makam tarafından Danıştay’a gönderilir. Danıştay’ın verdiği karar
kesindir. Kesinleşen kararların müşteki ve şüpheliye tebliği ile bilgi için Personel Dairesi
Başkanlığına ve şüphelinin dairesi amirine gönderilmesi gerekir.
e) Dosyanın Geri Çevrilmesi Kararı
Dosyayı inceleyen yetkili kurul (İl İdare Kurulu ya da Üniversite 3 Kişilik Kurulu)
tarafından, soruşturma emrinin usule uygun alınmaması, soruşturmaya başka şüphelilerin de
dahil edilmesi, şüpheli-tanık ifadelerinin hiç veya usulüne uygun alınmaması, eylemin
bilirkişi incelemesini gerektiren bir suç olması halinde bilirkişi raporu düzenlettirilmemiş
olması, soruşturmanın kanuna ve usule uyulmadan yapılması gibi durumların varlığı halinde
eksiklikler giderilmek üzere dosyanın geri çevrilmesine karar verilebilir. Bu durumda
soruşturmacı tarafından, kararda belirtilen eksiklikler giderilir ve yeniden fezleke
düzenlenerek dosya, soruşturmayı açan makama teslim edilir. Soruşturmayı açan makam
dosyayı yeniden yetkili kurula gönderir.
Danıştay tarafından yapılan inceleme neticesinde ise, yukarıda belirtilen eksikliklerin
varlığı, yetkili kurulların kanun ve usule uygun olarak oluşmaması, toplanmaması ve usulsüz
karar vermesi, verilen kararda noksanlık olması, oy çokluğu ile alınan kararlarda muhalefet
görüşünün yazılmaması, kararda imzaların eksik olması, soruşturmacının karar organına üye
olarak katılması, yasanın öngördüğü biçimde yazılı bildirimlerin yapılmaması, dosyanın başka
bir kurula gönderilmesi gerekirken sehven yetkisiz ve görevsiz kurula gönderilmesi
durumlarında dosyanın geri çevrilmesi kararı verilebilir. Bu durumda kararda belirtilen
eksiklikler giderilerek yeniden karar verilir ve dosya usulüne uygun olarak Danıştay’a
gönderilir.
6-) İstisnalar
Yükseköğretim personelinin işlemiş olduğu tüm suçlar hakkındaki soruşturma 2547
sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülmez. Bazı suçlar genel hükümlere göre Cumhuriyet
Savcılıklarınca soruşturulurlar. Bu istisnaları şöyle sıralayabiliriz:
a) 2547 sayılı Kanun’un 53/c-7 maddesinde sayılan suçlar: İdeolojik amaçlarla
Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrılığına dayanılarak nitelikleri Anayasada
belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksadıyla işlenen suçlarla bunlara irtibatlı suçlar,
öğrenme ve öğretme hürriyetini doğrudan veya dolaylı olarak kısıtlayan, kurumların sükun,
huzur ve çalışma düzenini bozan boykot, işgal, engelleme bunları teşvik ve tahrik, anarşik ve
ideolojik olaylara ilişkin suçlar ile ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri,
b) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Fiillerin Takibi Hakkındaki Kanun Hükümleri
7
c) Türk Ceza Kanunu’nun 160. maddesince istisna tutulan, Cumhurbaşkanına fiilen
saldırı, Türklüğe, milletvekillerine ve Anayasal kuruluşlara ve kanunlara sövme fiilleri,
d) 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu’nun 13, 14 ve 15. maddelerinde belirtilen fiiller,
e) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanunu’nun 17. maddesinde yazılı suçlar,
Bu hallerde soruşturmayı savcı doğrudan yapar.
😎 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun’un 2547 Sayılı Kanun’a Tabi Personele Uygulanması
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 2653 sayılı Kanun ile değişik 53 üncü maddesi (c)
bendinde; Yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları
yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanları ve bu kuruluş ve kurumlarının 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini
yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar ile ilgili olarak uygulanacak ceza soruşturması
usulü düzenlenmiştir. Buna göre anılan bendin 2 sayılı alt bendinde; yukarıda belirtilen kamu
görevlileri hakkında son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek kurullar, 4 sayılı alt
bendinde; son soruşturmanın açılıp açılmamasına ilişkin kararları inceleme yetkisine sahip
olan üst kurullar sayılmış ve anılan bendin 8 sayılı alt bendinde de; “bu Kanunda yer almamış
hususlarda 4 Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanun hükümlerinin
uygulanacağı” belirtilmiştir.
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun’un 2. maddesinde; “Bu Kanun’un Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare
esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden
memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebi ile işledikleri suçlar hakkında
uygulanacağı, görevleri ve sıfatları sebebi ile özel soruşturma ve kovuşturma usullerine tabi
olanlara ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda gösterilen soruşturma
ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümlerin saklı olduğu”, 6. maddesinde de; “Ön inceleme
ile görevlendirilen kişi ve kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin
bütün yetkilerine haiz olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemesi
Kanunu’na göre işlem yapabilecekleri” hükme bağlanmıştır.
Öte yandan 4483 sayılı Kanun’un 16. maddesinde; “Kanunlarda Memurin
Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat’ın uygulanacağı belirtilen hallerde, 4483 sayılı
Kanun hükümlerinin uygulanacağı” belirtilmiştir.
Dolayısıyla 2547 sayılı Kanun’un 53. maddesinin (c) bendinde sayılan kamu
görevlileri ile ilgili olarak yapılacak ceza soruşturmalarında; anılan bendin alt bentlerine
ilişkin hükümler uygulanacaktır. 4483 sayılı Kanun hükümlerinin bu personel açısından
uygulanma imkanı bulunmamaktadır. Sadece 2547 sayılı Kanunda yer almamış olan
hususlarda 4483 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak, her iki Kanunda da hüküm
bulunmayan hallerde Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
8
C.)ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI
Yükseköğretim kurumları öğrencilerine verilecek disiplin cezaları ile soruşturma usul
ve esasları Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.
Üniversitenin önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencilerinin disiplin işleri 2547
sayılı Kanun’un 54. maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine
göre yürütülür.
Lisanüstü öğretim gören öğrencilerden araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olanlar
öğrencilik sıfatları ile ilgili suçlarda Yükseköğretim Krumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği,
araştırma görevlisi sıfatları ile ilgili suçlarda Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim
Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.
1.) Soruşturmanın Açılması
Disiplin soruşturması, soruşturma açmaya yetkili amir tarafından başlatılabilecek olup
bunlar Yükseköğretim Kanunu’nun 54. maddesi ile Disiplin Yönetmeliği’nin 12. maddesinde
sayılmıştır. Disiplin amirlerinin yardımcıları ancak disiplin amirinin görevinin başında
bulunmadığı zamanlarda, vekaleten görevlendirilmişlerse soruşturma açabilirler.
Disiplin amirleri, disiplin suçu işlediği şüphesi bulunan öğrenci hakkında resen
disiplin soruşturması açar. Bölüm Başkanı, anabilim, anasanat, bilim veya sanat dalları
başkanları ve diğer birim amirleri disiplin soruşturma taleplerini en yakın disiplin amirine
yaparlar.
Disiplin amiri sadece öğrencinin savunmasını almak suretiyle disiplin cezası veremez.
Disiplin suçu işlediği öğrenilen öğrenci hakkında mutlaka soruşturma açılması ve usulüne
uygun olarak ifadesi alındıktan sonra ceza verilmesi mümkündür.
2.) Soruşturma Açmaya Yetkili Amirler
Disiplin soruşturması açma yetkili amirler Yönetmelikte sayılmıştır. Bir disiplin
eylemi ile ilgili olarak birden çok disiplin soruşturması yürütülemez. Yönetmelik hükümlerine
göre disiplin amirleri aşağıda sıralanmıştır.
a) Fakülte öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı dekan,
b) Enstitü öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı enstitü müdürü,
c) Yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin
suçlarından dolayı müdür,
ç) Konservatuvar öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı
konservatuvar müdürü,
d) Müşterek alan veya mekanlarda toplu öğrenci eylemleri ile ilgili olarak üniversite
rektörleri yetkilidir.
3.) Soruşturma Açma ve Ceza Verme Zamanaşımı Süreleri
Disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin
işlendiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren;
9
a) Uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar
uzaklaştırma cezalarında bir ay içinde,
b) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ile yükseköğretim
kurumundan çıkarma cezalarında üç ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde,
disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.
Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlendiği tarihten itibaren, en geç iki yıl içinde
disiplin cezası verilmediği takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Ancak,
disiplin amir veya kurulunun, bir adli yargı hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde; zamanaşımı
süresi adli yargı hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar.
Soruşturmada adli yargı hükmüne ihtiyaç duyulması halinde ceza vermeye yetkili
disiplin amir veya kurulunun bu konuda karar alması gerekmektedir. Bu durumun
soruşturmacı tarafından tespit edilmesi halinde ivedilikle yetkili makama bildirilir. Bu
durumunda adli yargılamanın takibi soruşturmayı açan disiplin amiri tarafından yapılmalı ve
neticelendiğinde sonucu ivedilikle soruşturmacıya bildirilerek soruşturmanın tamamlanması
istenir.
4.) Soruşturmacı Tayini
Yönetmelik hükmü uyarıca disiplin amiri, disiplin suçu hakkında bilgi sahibi
olduğunda soruşturmayı kendisi yapabileceği gibi soruşturmacı tayini sureti ile de yaptırabilir.
Ancak yerleşik yargı kararlarında, soruşturmanın soruşturmacı tayin edilerek yaptırılması
gerektiği hüküm altına alınmıştır.
5.) Soruşturma Onayı
Disiplin soruşturması, disiplin suçu işlendiğinin şikayetle, ihbarla ya da bizzat
öğrenilmesi durumunda disiplin amiri tarafından imzalanacak soruşturma onayı ile açılır.
Disiplin suçu teşkil eden eylemden sonra öğrencinin Üniversitemizden mezun olması,
çıkarılması, eğitimini bırakması, başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi vb. öğrenci
hakkında disiplin soruşturması başlatılmasına, başlatılmışsa tamamlanmasına ve gerektiğinde
disiplin cezası verilmesine engel olmaz.
Soruşturma onayında kimin hakkında soruşturma açıldığı ismen ifade edilmeli,
bilinmiyorsa onayda soruşturmacıdan varsa sorumlu ya da sorumluların tespiti istenmeli ve
soruşturma konusu fiilin nelerden ibaret olduğu açıkça belirtilmelidir. Onayda isnat edilen
suçun Yönetmeliğin hangi maddesi kapsamında değerlendirileceğinin ifade edilmemesi
gerekir. Soruşturma onayının bir sureti bilgi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.
6.) Soruşturmanın Yapılması
10
Soruşturmanın amacı, şüphelinin üzerine atılı disiplin suçunu işleyip işlemediğinin,
hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ve süratle ortaya çıkarılmasıdır.
Soruşturma onayı gecikilmeksizin soruşturmacıya bildirilir. Soruşturmacı,
soruşturmayı, kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde bitirir. Bu süre
içerisinde soruşturma bitirilemiyorsa soruşturmacı, gerekçeli olarak ek süre talebinde bulunur.
Ek süre 15 günlük soruşturma süresinin ya da ek sürenin bitiminden itibaren başlar.
Soruşturmacı, soruşturma konusuyla ilgili tanık dinleyebilir, bilirkişi incelemesi, keşif
yapabilir ve her türlü delili toplar, gerekirse istinabe yoluna ( ifadesine başvurulacak kişinin
Ankara dışında olması veya askerlik, tutukluluk gibi nedenlerle ifade vermeye gelemeyecek
durumda olması halinde ifadesinin, bağlı olduğu mülki ya da idari amir ya da tutukluk halinde
cezaevi savcısı tarafından alınmasının talep edilmesi ) da müracaat edebilir.
Soruşturma kapsamında her türlü tebligat, imza karşılığı elden teslim veya öğrencinin
yükseköğretim kurumuna bildirdiği adrese yazılı olarak veya tebligata elverişli bir elektronik
adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla yapılır. Bu yollarla
tebliğin mümkün olmadığı durumlarda tebliğ evrakı ilgili yükseköğretim kurumunda ilan
edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.
Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bu
değişikliği öğrenim gördüğü okula ya da Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirmeyen,
yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrencilerin, yükseköğretim kurumunda mevcut
adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır. Tebligata
elverişli adresin tespiti için öğrencinin bağlı olduğu dekanlık ya da müdürlükten, bölümanabilim dalı başkanlığından, danışmanından ve Öğrenci İşleri Daire başkanlığından
bildirdiği adresler sorulmalı ve adres tespiti eksiksiz yapılmalıdır. Diğer hususlarda 7201
sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, işlemin nerede ve ne zaman
yapıldığı, mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise soruları ve cevapları belirtecek şekilde
düzenlenir. Tutanak soruşturmacı, katip, ifade sahibi veya belge sorumluları ile keşif
yapılmışsa hazır bulunanlar tarafından imzalanır.
İfadenin istinabe suretiyle alınması halinde istinabe talimatında, ifade sahibinin
hüviyeti, adresi ve benzeri bilgiler ile sorulacak sorular ayrıntılı olarak belirtilir. İfadesi
alınacak kişi şahit ise yemin ettirilmesi ve yaptırılacak yemin şekli de yazılır.
Yükseköğretim kurumlarının personeli, soruşturmacıların istedikleri her türlü bilgi,
dosya ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın verirler ve istenecek
yardımları yerine getirirler. İstenen bilgi, dosya ve belgeleri vermeyenler, gereği yapılmak
üzere soruşturmacı tarafından ivedilikle Rektörlüğe iletilir.
11
Soruşturmacı, savunmaya davet yazısını şüpheliye tebliğ ederek şüphelinin
savunmasını almalıdır. Savunmaya davet yazısında disiplin soruşturması açılan ve savunma
istenen fiilin neden ibaret bulunduğu ile belirtilen tarihte özürsüz olarak savunmasını
yapmadığı ya da özrünü zamanında bildirmediği takdirde savunmadan vazgeçmiş sayılacağı
açıkça belirtilmelidir. Savunmaya davet yazısının şüpheliye tebliğ edildiği tarih ile
savunmasının alınacağı tarih arasındaki süre yedi (7) günden az olmamalıdır. Sürelerin
hesabında davet yazısının tebliğ edildiği gün hesaba katılmaz.
Savunma yapmak üzere gelen öğrencinin savunmasını yazılı olarak yapmak istemesi
halinde kendisine üç günden az olmamak üzere süre verilebilir. Ayrıca yazılı savunma
sunulduktan sonra soruşturmacı öğrenciye ek sorular yöneltebilir.
Geçerli bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan
öğrenciye savunmasını yapmak üzere uygun bir süre verilir. Tutuklu öğrencilere
savunmalarını yazılı olarak gönderebilecekleri bildirilir.
Savunma alınmadan ya da usulsüz savunma alınarak verilen disiplin cezaları, savunma
hakkının kısıtlanması nedeniyle, usul yönünden hukuka aykırı olacaktır.
Şüphelinin ve varsa şikayetçinin ifadesi ya da savunması alınırken yemin
ettirilmemelidir. İfade sahibi, şayet isterse vekaletnamesi olmak şartıyla ifade sırasında
yanında avukat bulundurabilir. Bu taktirde ifade tutanağının avukat tarafından da imzalanması
gerekmektedir. Soruşturma gizli olup ifade sırasında, soruşturmacı ya da soruşturma
komisyonu üyeleri, katip, ifade sahibi ve varsa vekili dışında kimse bulunamaz.
Aynı olaydan dolayı Cumhuriyet Savcılığında soruşturma başlatılması ya da ceza
mahkemelerinde yargılama yapılması disiplin soruşturmasını geciktirmez. Ayrıca şüphelinin
Türk Ceza Kanunu’na göre mahkum olması veya olmaması disiplin cezasının uygulanmasını
engellemez. Ancak, ceza yargılaması sonucunun beklenmesinin gerekli görüldüğü hallerde
durum ceza vermeye yetkili disiplin amirine bildirilir.
Soruşturma devam etmekte iken onayda belirtilen öğrenci ve fiillerden başka sorumlu
ya da fiillerin varlığının tespiti halinde, bu kişi ya da fiillerin de soruşturmaya dahil edilmesi
soruşturmayı açan makamdan istenir. Bu durumda soruşturmayı açan makam, konuyu
değerlendirerek bu fiil ya da kişilerin de soruşturmaya dahil edildiğine ilişkin ek bir onay
alarak soruşturmacıya bildirir ya da gerek görürse bu fiil ve kişiler hakkında yeni bir
soruşturma açabilir.
Soruşturmayı açan makam, soruşturmacı tarafından bildirilen kişi hakkında soruşturma
açmaya yetkili olmadığı takdirde, durumu ivedilikle yetkili makama bildirmelidir.
7.) Soruşturma Raporunun Düzenlenmesi ve Teslimi
Yönetmeliğin 16. maddesi uyarınca soruşturma sona erdiğinde bir soruşturma raporu
düzenlenir. Raporda soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği,
suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller ve alınan savunma özetlenir. Her suç maddesi
ayrı ayrı tahlil edilerek, delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır, suç sabitse
12
uygulanacak ceza teklif edilir, dosya kapsamındaki tüm belge asılları (özellikle çağrı yazıları
ve tebellüğ belgeleri) veya aslı yoksa suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir ve
gecikmeden (soruşturma raporu 2 nüsha, ekler tek nüsha olarak) soruşturmayı açan makama
teslim edilir. Dizi pusulasının altında teslim eden ve alanın imzaları bulunur.
Soruşturma raporunda bulunması gereken hususlar:
a. Soruşturma onayı,
b. Soruşturmaya başlama tarihi,
c. Soruşturulanın kimliği,
ç. Suç konuları,
d. Soruşturmanın safhaları,
e. Delillerin özeti,
f. İfadelerin özeti,
g. Delillerin değerlendirilmesi, (Her suç maddesi ayrı ayrı tahlil edilerek delillere göre
suçun sabit olup olmadığı tartışılır)
ğ. Sonuç
Soruşturma raporunun sonuç kısmında; gerekçeleriyle birlikte şüphelinin üzerine atılı
fiili işleyip işlemediği, suçlu ise fiilin Yönetmeliğin hangi maddesi kapsamında suç sayıldığı
açıkça belirtilmeli ve ceza önerilmelidir.
8.) Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amirler ve Kurullar
Yukarıda açıklandığı üzere disiplin soruşturması açma yetkisi disiplin amirlerine aittir.
Bununla birlikte soruşturmayı açan amir, her durumda ceza verme yetkisine sahip değildir.
Yönetmelikte disiplin suçunun niteliğine göre disiplin cezası verme yetkisi farklı amirlere
verilmiştir. Yetkiye ilişkin kurallar kamu düzenine ilişkin olduğundan, yetki kurallarına
uyulmaksızın -yetkisiz bir makam tarafından- tesis edilen idari işlemler, yetki yönünden
hukuka aykırı olur. Bu itibarla disiplin amirinin ya da disiplin kurullarının yetkileri dışında
kalan bir disiplin cezası vermeleri işlemi sakatlar.
Yerleşik yargı kararları disiplin cezası verme yetkisinin bağlı yetki olduğunu kabul
etmektedir. Bu nedenle yasal düzenlemede ceza verme yetkisi tanınan amir ya da kurulun bu
yetkisini bir üst amir ya da kurula devretmesi mümkün değildir.
a) Uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumlarından bir haftadan bir aya kadar
uzaklaştırma cezaları ilgili fakülte dekanı, enstitü, konservatuvar, yüksekokul veya meslek
yüksekokulu müdürünce verilir.
b) Müşterek mekanlarda ve toplu olarak işlenen öğrenci disiplin suçlarından dolayı
uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumlarından bir aya kadar uzaklaştırma cezası verme
yetkisi rektöre aittir.
c) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile
yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları, yetkili disiplin kurulunca verilir.
13
Fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulunca yürütülen
soruşturmalarda bu birimlerin yönetim kurulları, Rektörlük tarafından yürütülen
soruşturmalarda ise Üniversite Yönetim Kurulu disiplin kurulu görevini yerine getirir.
Soruşturma dosyasını inceleyen rektör, dekan, müdür veya disiplin kurulu, gerekli görürse
noksan saydığı belirli soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını aynı soruşturmacıdan veya
disiplin kurulunun bir üyesinden isteyebilir.
Kurul gerek görürse soruşturmacıları dinleyebilir, soruşturmacının aynı zamanda
Disiplin Kurulu üyesi olması halinde soruşturmacısı olduğu dosyanın görüşüldüğü toplantıya
katılamaz. Yerleşik yargı kararları gereğince şikayetçiler de Disiplin Kurulu üyesi olmaları
halinde toplantıya katılarak oy kullanmamalıdır.
Disiplin kurulları, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya disiplin kurulu,
soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekte serbesttir; gerekçelerini
göstermek kaydıyla başka bir disiplin cezası da verebilir. Çekimser oy kullanılamaz.
Oylamada Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf
çoğunluk sayılır.
9.) Disiplin Cezası Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar
Şüphelinin eylemi birden çok disiplin suçu içinde değerlendirilebiliyorsa, birden çok
disiplin cezası değil, en ağır olan ceza ile cezalandırılması gerekir. Ancak farklı fiiller
nedeniyle tek bir soruşturma açılmışsa her fiil ayrı ayrı değerlendirilir.
Yönetmeliğin 23. maddesine göre disiplin cezası verilirken disiplin suçunu oluşturan
eylemlerin ağırlığı, soruşturulan öğrencinin daha önce bir disiplin cezası alıp almadığı,
davranış, tavır ve hareketleri, işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla pişmanlık duyup
duymadığı dikkate alınarak bir alt ceza verilip verilmeyeceği de değerlendirilir. Ancak
yerleşik Danıştay kararlarıyla iyi hali bulunan veya daha önce displin cezası almamış
şüphelilere bir derece hafif ceza uygulanması gerektiği, koşulları oluşmasına rağmen
gerekçesiz olarak bir alt ceza verilmemesinin ceza verilme işlemini sakatlayacağı kabul
edilmektedir. Bu durumdaki öğrencilere, bir alt cezanın uygulanması ya da uygulanmayacak
ise gerekçesinin kararda açıklanması zorunludur. Bir alt ceza uygulama yetkisi asıl disiplin
cezasını vermeye yetkili amir veya kurula aittir.
Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin tekerrüründe bir derece ağır ceza
uygulanır. Disiplin suçunun tekerrürü halinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası
verilemez.
Soruşturma konusu fiilin Yönetmelikte sayılan ve disiplin cezası verilmesini
gerektiren fiil ve haller arasında yer almaması halinde, uyarma ve kınama cezası verilmesini
gerektiren eylemlere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı
14
türden disiplin cezaları verilir. Ancak Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma ve çıkarma
cezasını gerektiren disiplin suçlarında bu hüküm uygulanmaz.
Disiplin cezası vermeye yetkili amirler uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan
bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarına, soruşturmanın tamamlandığı günden
itibaren engeç on gün içinde karar vermek zorundadırlar.
Diğer disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde ise dosya soruşturmayı açan
makam tarafından derhal disiplin kuruluna havale edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı
tarihten itibaren en geç on gün içinde karar vermek zorundadır.
10.) Kararların İlgiliye Tebliği, Uygulama ve İtiraz
Disiplin soruşturması sonunda verilen disiplin cezası, hakkında soruşturma yapılan
öğrenciye, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına varsa öğrenciye burs veya kredi veren kuruluşa
ve yükseköğretim kurumuna, Üniversiteden çıkarma cezası verildiği takdirde, ayrıca bütün
yükseköğretim kurumlarına Yükseköğretim Kuruluna, ÖSYM’ye, emniyet makamlarına ve
ilgili askerlik şubelerine bildirilir.
Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya kurul kararlarında hangi tarihten itibaren
uygulanacağı belirtilmediği takdirde, disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren
uygulanırlar. Öğrenci hakkında bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezası verilmesi
halinde uzaklaştırma cezasının ne kadar süre ile uygulanacağı değerlendirilerek
belirtilmelidir.
Disiplin cezalarına karşı itiraz süresi kararın tebliğinden itibaren onbeş gün olup itiraz
Üniversite Yönetim Kuruluna yapılır. İtiraz halinde, üniversite yönetim kurulu, itirazı onbeş
gün içinde kesin olarak karara bağlar. Kurul kararı inceleyerek verilen cezayı aynen kabul
veya reddeder. Soruşturmayı açan makam, şikayetçi ve ceza veren makam, Yönetim Kurulu
üyesi olması halinde bu toplantıda oy kullanmamalıdır.Ret halinde, disiplin kurulu veya
yetkili disiplin amiri ret gerekçesini göz önünde bulundurarak itirazı karara bağlar. Disiplin
cezalarına karşı itiraz yoluna başvurulmadan da iptal davası açılabilir.
11.) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumu Binalarına Girmesinin Yasaklanması
Soruşturmacılar; zaruri gördükleri takdirde soruşturma süresince, soruşturulan
öğrencilerin yükseköğretim kurumu binalarına girmesinin yasaklanması hususunda karar
verilmesini disiplin soruşturmasını açmaya yetkili merciden isteyebilirler.
Bu konudaki talep yazısında ve verilen kararda öğrencinin yükseköğretim kurumu
binalarına girmesinin neden sakıncalı olduğu hususunun ayrıntılı olarak gerekçelendirilmesi
zorunludur. Şayet soruşturmanın belli bir aşamasında yasaklama uygulanması yeterli ise bu
süre ile sınırlı tutularak, talep yazısında ve kararda bu süre belirtilmelidir. Öğrencilerin
soruşturma süresince yükseköğretim kurumu binalarına girmesinin yasaklanması halinde
soruşturma, en kısa sürede sonuçlandırılmalıdır. Soruşturmanın sona ermesi ya da
yasaklamaya gerek kalmaması halinde de yasaklama kararı veren makam tarafından derhal
yasaklamanın kaldırılmasına karar verilmelidir.
15
Yasaklama kararı ve yasaklamanın kaldırılmasına ilişkin karar, kararı veren makam
tarafından derhal öğrenciye, bağlı olduğu dekanlık ya da müdürlüğe, Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına ve Koruma ve Güvenlik Müdürlüğüne bildirilmelidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat