PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Para Cezaları Tablosu

PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ

…/…/…. tarihinde evlenen biz taraflar aramızda paylaşmalı mal ayrılığı rejimini kabul ettiğimizi ve aşağıdaki hususlarda anlaştığımızı beyan ederiz:

1) Eşlerden her biri, yasal sınırlar içerisinde, kendisine ait mal varlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf hakkına sahiptir.

2) Belirli bir malın kendisine ait olduğunu iddia eden eş, iddiasını ispatla yükümlü olacaktır. Aksi takdirde aidiyeti ispat edilemeyen mallar, paylı mülkiyetimizdeki mallardan sayılacaktır.

3) Her eş kendi borçlarından dolayı, kendisine ait malların tümüyle sorumlu olacaktır.

4) Mal rejimin sona ermesi halinde, eşlerden her biri, diğerinin zilyetliğinde bulunan mallarını geri alacaktır. Ayrıca üstün yararı olduğunu ispat eden eş, öteki önlemler yanında, diğerimize ait payın ödeme günüdeki karşılığını vermek suretiyle paylı mülkiyetimizdeki malın kendisine verilmesini isteyebilecektir.

5) Paylaştırma dışı kalan bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç veya uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunan taraf mal rejiminin sona ermesi durumunda, diğerinden katkısı oranında hakkaniyete uygun bir bedel ödenmesini isteyebilecektir. Bu istem paylaştırma dışı kalan malın yerine geçen değerler için de geçerli olacaktır.

6) Bu mal rejiminin kurulmasından sonra eşlerden birinin edindiği ve ailenin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülediği mallar ile ailenin ekonomik geleceğini güvence altına almaya yönelik yatırımlar veya bunların yerine geçen değerler, mal rejiminin sona ermesi durumunda eşler arasında eşit olarak paylaşılacaktır.

7) Eşlerden her birinin kendisine ait olan manevi tazminat alacakları, miras yoluyla edindiği mallar ile karşılıksız kazandırma bulunanın açık iradesinden aksi anlaşılmadıkça, sağlar arası veya ölüme bağlı tasarruflarla edinilen mallar, paylaştırma dışı kalacaktır.

8) Paylaşma, olanaklar ölçüsünde ayın olarak yapılacaktır. Olanak bulunmadığı durumlarda bedel eklemek suretiyle paylar denkleştirilecektir. Eşlerden birinin diğerine ödeyeceği bedel, malların tasfiye anındaki sürüm değerine göre hesaplanacaktır. Bu hesaplama, paylaşım konusu malların edinilmesinden dolayı borç varsa, sürüm değerlerinden indirilecektir.

9) Tasfiyenin sona ermesinden başlayarak denkleştirme bedeline %…oranında faiz yürütülecektir.

10) Eşlerden birinin ölümü durumunda, paylaşma konusu mallar arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadığı konut bulunduğunda, sağ kalan, bunlar üzerinden kendisine miras ve paylaşmadan doğan hakkına mahsup edilmek ve yetmediği takdirde bir bedel eklemek suretiyle mülkiyeti hakkı tanınmasını isteyebilecektir…./…/…

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat