PAY-HİSSE REHNİ SÖZLEŞMESİ

Miras Sözleşmesinin İptali Davası Nasıl Açılır?

PAY/HİSSE REHNİ SÖZLEŞMESİ

…..’nin kurucu ortaklarından olduğu ….. A.Ş.’nin (Şirket) her biri ….. (…..Türk Lirası) nominal değerde ve tamamı ada yazılı toplam ….. adet ….. grubu Pay Senedi, bunların temsil ettiği paylar ile pay senetleri üzerindeki kar payı kuponları ve talonları, Rehin Verenler’in, ….. (Rehin Alan) katında doğmuş ve doğacak borçlarının ve risklerinin teminatını teşkil etmek üzere, Rehin Alan’a rehin ve teslim edilmiştir.

1-  Rehin süresince bu Sözleşme kapsamındaki rehinli hisselere ait Genel Kurul’da temsil ve oy kullanma dahil tüm intifa hakları Rehin Alan’a aittir.

2-  Rehin Verenler ile Rehin Alan, bu rehin konusu belgeleri yeddiemin olarak ….. Bankası ….. Şubesi’ne verilmesine izin vermişlerdir.

3-  Söz konusu pay senetlerinin temsil ettiği paylar için bedelsiz pay senedi verildiği takdirde, bunlar da rehin kapsamında olup Rehin Alan bu pay senetlerini doğrudan Şirketten istemeye ve teslim almaya yetkilidir.

4-  Rehin Alan, tahsil ettiği kar paylarını Türk Lirası üzerinden rehin konusu olarak tutacaktır. İade halinde, kar payları için faiz işletilmeyecektir.

5-  Şirket’in sermaye artırımına gitmesi halinde, Rehin Verenler, Şirket sermayesindeki payları oranında artan miktardan yeni pay almayı kabul ve taahhüt ederler.

6-  Rehin Verenler, Rehin Alan’ın gerektiğinde yeni payları Rehin Verenler’in ad ve hesabına almaya, bu payları temsil eden Durum Belgesi, pay senetleri, kar payı kuponları ve talonları doğrudan Şirket’ten istemeye ve teslim almaya yetkili olduğunu kabul etmişlerdir.

7-  Yeni payları temsil eden Durum Belgesi, pay senetleri, kar payı kuponları ve talonlar da rehin kapsamında olacaktır. Rehin Verenler, Rehin Alan’ın yazılı iznini almaksızın yeni pay alma hakkını kullanmaktan çekinemezler.

8-  Rehin Verenler, Rehin Alan’ın diğer rehin borçlarını öncelikle ya da kendisi ile birlikte takip etmeye zorlayamazlar.

9-  Rehin Verenler, borçlarının veya risklerinin bir kısmının hangi sebeple olursa olsun, sona ermesi halinde, Rehin Alan’dan rehin konusu pay senetlerinin, kar payı kuponlarının ve talonların kısmen geri verilmesini isteyemezler.

10- Rehin Verenler, Rehin Alan’ın yazılı iznini almadan pay senetlerini üçüncü kişiye rehnedemezler.

11- Rehin Verenler, rehin konusu pay senetlerini rehin süresince başkasına devredemezler ve rehin veremezler.

12- Rehin Alan, alacaklarının zamanının gelmesi halinde, Rehin Verenler’e yazılı ihbarda bulunacak olup, Rehin Veren’e yapılan ihbarı izleyen … (…..) gün içinde borç ödenmez ise, Rehin Alan, söz konusu pay senetlerini haricen satarak paraya çevirmeye ve bu sebeple elde edeceği hasılatı alacaklarından dilediğine mahsuba yetkilidir.

13- Rehin Verenler’in borçları, Rehin Alan tarafından tamamen tahsil edilip, borç sona erdiğinde bu Sözleşme’ye konu rehinli pay senetleri Rehin Verenlere iade edilecektir.

14- Uyuşmazıkların çözümünde ….. Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Bu Sözleşme taraflarca okunup .. / .. / …. tarihinde imzalanmıştır.

Rehin Verenler                                                             Rehin Alan

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat