YOKSULLUK NAFAKASI ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇLIK MAAŞI ALAN SORUMLU TUTULAMAZ

PAY DEVİR  ve TEMLİK SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta ……………………. adresinde mukim …………………………ile diğer tarafta ………………………… adresinde mukim ……………………….. arasında Limited Şirketteki pay devir ve temliki hususunda aşağıdaki şartlarla bir sözleşme imzalanmıştır.

1- ……………………………………………………… adresinde bulunan ………….. Ticaret Sicil Müdürlüğünün ……/…… sayısında kayıtlı ………………………… Limited Şirketteki sahibi bulunduğu, şirket sermayesinin % 35’ine tekabül eden 350.00 TL nominal değerdeki paylarının tamamını 20.000.TL (Yirmibin) bedelle …………………….’a devir ve temlik etmeyi ve …………………………’da bu payların tamamını aynı bedelle devir ve temlik almayı kabul ve taahhüt eder.

2- Pay devrine ilişkin ödemeler …/…/200.. tarihinde başlamak üzere ve müteakip her ayın aynı günü ödeme tarihli 10 adet 2.000.TL (İkibin)’lik emre muharrer senetlere bağlı olarak yapılacaktır.

3- Adı geçen şirketin diğer ortağı ……………… bu pay devrine muvafakat ve bu sebeple işbu sözleşmeyi ve bonoları imza edecektir.

4- İşbu sözleşme, Limited Şirketteki …………………………’in paylarının …………………………’a devir ve temliki ile ilgili sözleşmenin noter tasdiki tarihi ile aynı anda ve haricen yapılacak olup bonoların …………………………’e tevdii ile ……………….’in şirket ile hiç bir ilişkisi kalmayacaktır. Şirket bu suretle yeni ortağı pay defterine işlemekte, ortaklar kurulu kararı almakta, yeni imza beyannamesi tanzimi ve Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil ve ilan ettirmekte serbesttir.

5- Şirkette bulunan kişisel eşyaları olan klima, çalışma masası, iki adet tablo ve kitaplar ………………………… tarafından alınacaktır.

6- …………………………’in şirketin ortağı sıfatı ile müştereken imzalayıp (keşide ettiği) ………………… şubesinin ……., ……. nolu çekleri lehdar veya hamilinden geri alınarak yerine yeni çekler verilerek borç tecdit edilecektir. Bu çeklerden dolayı …………………’in hiç bir hukuki sorumluluğu kalmadığını taraflar kabul eder.

7- İşbu sözleşmeden doğacak ihtilafların hallinde ……………. mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

8- İşbu sözleşme 3 nüsha olarak  ../../200..  tarihinde imza edilmiştir.

PAY DEVİR  ve TEMLİKİNİN ŞİRKETE BİLDİRİMİ

…………………………………SAN. TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

 

………….

 

 

 

HİSSE DEVİR EDEN           :

 

HİSSE DEVİR ALAN           :

 

HİSSE ADEDİ                       :

 

HİSSE TUTARI                     :

…………………………………………SAN.TİC. AŞ..’de bulunan ………. Adet hissemden …….. adetini tüm hak ve vecibeleri ile ………………………………’a devir ettim.

Adı geçen hisseler üzerinde hiç bir hakkım ve alacağım kalmadığını beyan ve tasdik ederim. Gerekli işlemlerin yapılmasını ve devrin kabulünü arz ederim.

…./…./……..

DEVİR EDEN

……………………………………….SAN.TİC. AŞ..’ne ait ………. adet hisseyi tüm hak ve vecibeleri ile …………………………………..’dan devir aldım.

Yukarıda bahsi geçen ………. adet hissenin bundan böyle doğacak hak ve menfaatlerin ve yükümlülüklerin bana ait olduğunu beyan ve tastik ederim.

Gerekli işlemlerin yapılmasını ve devrin kabulünü arz ederim.

…./…./……..

DEVİR ALAN

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat