YOKSULLUK NAFAKASI ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇLIK MAAŞI ALAN SORUMLU TUTULAMAZ

PARA CEZASININ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                             YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR

 

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Para Cezası İşleminin İptali  Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. Müvekkil davacı hakkında davalı idare tarafından yukarıda tarih ve numaraları belirtilen tahakkuk fişleri ile toplam …… Türk Liralık …. adet para cezası işlem evrakı tanzim edilmiştir. Belirtilen evraklarda cezanın nedeni belirtilmemektedir. Ancak müvekkil tarafından bu para cezalarının kaynağının izinsiz av yapmak isnadından kaynaklandığı tespit edilmiştir.
  2. Müvekkil üzerine atılı izinsiz av yapmak eylemini gerçekleştirmemiştir. Bu durum …… Sulh Ceza Mahkemesinin ………/….. Esas ve ……/….. K sayılı kararı ile de ortaya konulmuştur. Bu kararda müvekkile ait olup el konulan eşyalara ilişkin müsadere istemi reddedilmiştir. Yine ayrıca müvekkilde ….. Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyet dilekçesi sunarak idari para cezasını tanzim eden memurlar hakkında resmi evrakta sahtecilik ve görevi suiistimal suçlarından şikâyetçi olmuş ve ilgili görevliler hakkında kamu davası açılmıştır.
  3. Tüm bu nedenlerle müvekkilden tahsili istenilen para cezasının hukuki dayanağı olmadığı aşikârdır. Bu nedenle iptali için iş bu davayı açmak zaruretimiz hâsıl olmuştur. Yine ayrıca müvekkilden paranın tahsili memur olup sabit ve kısıtlı gelire sahip olan müvekkil açısından geriye döndürülmesi güç neticeler meydana getireceğinden dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmasını talep etmekteyiz.

DELİLLER                           :  …….. Sulh Ceza Mahkemesinin ……/….. Es ve ……/….. K. Sayılı dosyası, tanık, …….. Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusu neticesi açılan davaya ilişkin dosya vs her tür yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İYUK, VUK ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile davalı idarenin yukarıda tarih ve Tahakkuk Fiş Numaraları yazılı para cezası işlemlerinin iptaline, dava sonuna kadar paranın tahsil edilmemesi için yürütmenin durdurulmasına, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini davacı vekili olarak sayın mahkemenizden arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat