İŞ YASASI KAPSAMINDA ESNAF VE SANATKAR AYRIMI

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ İPTALİ TALEBİ

……. MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ../../….

DAVACI                                  :

VERGİ DAİRESİ VE

VERGİ NO.SU                         :

 

VEKİLİ                                    :

                                                

 

DAVALI                                   :

İHBARNAME TARİH

VE NO.SU                               :

VERGİ VE CEZA ÇEŞİDİ         :

DAVANIN KONUSU                : ……… sayı, ../../…. tarihli yazı ile bildirilen Özel Usulsüzlük Cezasının İptali talbimizdir.

 

TEBELLÜĞ TARİHİ                 :

 

OLAYLAR                               :

 

1- Müvekkilimiz, …………….. vergi dairesine …………… vergi numarası ile kayıtlıdır. ……………… Vergi Dairesi Müdürlüğünce “Sevk irsaliyesi düzenlenmediği” gerekçesi ile müvekkilimiz hakkında Özel Usulsüzlük Cezası kesilmiştir.

2- Anılan usulsüzlük cezası 213 sayılı V.U.K.’un mükerrer 353/2. Maddesi uyarınca ……………..TL olarak belirlenmiş ve yine 213 sayılı V.U.K.’un 354. maddesinde belirtilen, yasanın 353. Maddesinde yazılı belgelerin “bir takvim yılı içinde üç kez kullanılmadığının veya bulundurulmadığının tespiti”  hükmü uyarınca aynı suçun işlendiğinin 3. defa tespiti halinde işyerinin kapatılacağı belirtilen …… sayılı uyarı yazısı tebliğ edilmiştir.

3- Vergi dairesinin uygulaması hatalıdır. Müvekkilimizin fiili, sevk irsaliyesi düzenlememek değil, sevk irsaliyesine fiili sevk tarihini yazmamaktır. Anlaşılmaktadır ki bir ceza kesilecek ise müvekkilimizin bu cezaya esas olan fiili 213 sayılı V.U.K.’un mükerrer 353. maddesi 2. bendinde düzenlenen “tanzim etmeme ve bulundurmama” kapsamında değil, anılan yasanın 352. Maddesinin 7. bendinde düzenlenen ikinci derece usulsüzlükler kapsamında değerlendirilmelidir.

4- Vergi dairesinin kestiği ceza ve buna bağlı olarak gönderdiği uyarı  yazısı kanuna aykırı işlem niteliği taşımaktadır. Vergi dairesinin uyarı yazısının esası 213 sayılı V.U.K.’un 354. maddesidir. Anılan maddeye göre işlem yapılması için  353. Madde 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı belgelerin “kullanılmadığı veya bulundurulmadığının” tespiti gerekmektedir. Yukarıda da değinildiği üzere müvekkilimizin fiili eksik düzenlemedir ve Vergi Usul Kanununun başka bir hükmü ile müeyyidelenmiştir.

5- Açıklanan bu durum karşısında ………. Vergi Dairesince kesilen cezanın iptali için mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                : VUK.m.352/7, 353/1-2, 354 ve sair mevzuat.

DELİLLER                               : İhbarname, kayıtlar, defterler, beyanname ve sair deliller.

 

 

TALEP SONUCU                     : Arz edilen ve resen görülecek nedenlerle …… sayı, ../../…. tarihli yazı ile bildirilen Özel Usulsüzlük Cezasının iptaline, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat