Özel Belgede Sahtecilik Suçu Nedir? Nasıl Oluşur?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Özel Belgede Sahtecilik Suçu Nedir? Nasıl Oluşur?

Suçun Tipiklik Unsuru

Türk Ceza Kanunu’nun 207/1. maddesine göre, “Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldata­cak şekilde değiştiren ve kullanan kişi cezalan­dırılır. ”

Maddenin ikinci fıkrasına göre de “Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.” Bu hüküm sanki kullanmanın başlı başına suç oldu­ğu gibi anlaşılsa da bu doğru değildir. Hükmün anlamı, ilk fıkrada sayılan özelliklerde olan daha önce üretilmiş bir özel belgenin bu özelliklerinin bilinerek kullanılmasının gerektiğidir. Ayrıca bu kişi, belgenin sahte olarak düzenlenme ve değiş­tirilme aşamasına iştirak etmemiş olmalıdır. Aksi takdirde böyle bir kişi hakkında uygulanacak norm m. 207/2 değil, m. 207/1’dir.

Kanun’da özel belge yönünden sadece maddi sahteciliğin ceza­landırıldığına, fikri sahteciliğin cezalandırılmadığına dikkat edil­melidir.

Korunan Hukuki Yarar, Fail ve Mağdur

Suçla korunan hukuki yarar, toplumda yaşa­yan insanlar arasındaki ve yazılı belgelere dayalı ilişkilere duydukları güvendir. Nitekim bu suç da “Kamu güvenine karşı suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir.

Suçun faili herhangi bir kimse olabileceği gibi kamu görevlisi de olabilir.

Suçun mağduru ise toplumu oluşturan tüm bireylerdir. Fiil, muayyen bir kişinin doğrudan zararına olarak işlendiği takdirde mağdur aynı zamanda bu kimsedir ve bu kişi kamu davasına katılma hakkına sahip olur.

Suçun Konusu

Suçun konusu özel belgedir.

Yeri gelmişken belirtmek gerekir ki unsurları­nın tam olarak mevcut olup olmadığı tespit edile­meyen veya unsurlarının eksik olması sebebiyle resmi belge sayılmayan bono, uygulamada özel belge olarak kabul edilmektedir.

Suçun Maddi Unsuru

Suçun maddi unsuru (hareket) birbirine bağ­lı iki ayrı fiilden oluşmaktadır ki bunlardan ilki, özel belgenin sahte olarak düzenlenmesi veya gerçek bir özel belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi; İkincisi ise bu belgenin fail veya belgenin bu özelliğini bilen üçüncü bir kişi tarafından kullanılmasıdır. Bu nedenle özel bel­gede sahtecilik suçu “çok hareketli-birden çok hareketli” suçlardandır.

Dolayısıyla resmi belgede sahte­cilik suçundan farklı olarak, özel belgede sahtecilik suçunun olu­şabilmesi için bu hareketlerinin herhangi birinin yapılması yeterli olmaz; iki hareketin de icrası ge­rekir (KULLANMA OLMADIĞI SÜ­RECE SUÇ DA OLUŞMAZ). Ayrıca özel belgede sahtecilik suçunda cezalandırılan yalnızca maddi sahteciliktir; bu nedenle özel bel­genin içeriğinin gerçeği yansıt­maması suç değildir.

Metindeki ‘‘düzenlemek”ten amaç, “taklit etmek’tir. Yani düzenleyeni gözüken kişi tarafından düzenlenmemiş bir belge oluşturmaktır. “Değiş­tirmek” ise otantik bir özel belge üzerinde yetkisiz olarak yapılan değişikliği, yani ekleme ve çıkar­maları ifade eder. Özel bir belgede, bunun ta­mamlanmasından sonra, düzenleyen tarafından yapılan değişiklikler de değiştirme kavramına da­hildir. Değiştirme, başkalarını aldatacak nitelikte olmalıdır.

Suçun tamamlanabilmesi için belgenin kul­lanılmasının da gerekli olduğunu düşünerek su­çun tamamlanma anının belgenin kullanıldığı an olduğunu söyleyebiliriz.

FAİLİN HEDEFLEDİĞİ YARARI ELDE ETMİŞ OLMASI İSE GEREKMEZ.

Sahtecilik ilk bakışta anlaşılabilecek şekilde kaba ise tıpkı resmi belgede sahtecilik suçunda olduğu gibi suç da oluşmaz.

Suçun Manevi Unsuru

Suç ancak kasten işlenebilecek bir suçtur. Ayrıca suçun olası kastla işlenebilmesi de müm­kün değildir.

Suçun manevi unsurunun oluştuğunun ka­bul edilebilmesi için fail bilerek ve isteyerek sahte özel belge düzenlemeli veya değiştirmeli ve kul­lanmalı (ilk fıkra yönünden) ya da daha önce üretilmiş bu özellikteki bir belgeyi bilerek ve iste­yerek kullanmalıdır (ikinci fıkra yönünden).

Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru

Bu suç tipi bakımından herhangi bir huku­ka uygunluk sebebinin uygulanabilmesi mümkün değildir.

Suçun Nitelikli Hâlleri

Tıpkı resmi belgede sahtecilik suçunda ol­duğu gibi bu suç bakımından da “Bir hukuki iliş­kiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir du­rumun belgelenmesi amacıyla” suçun işlenmiş olması cezada indirim sebebidir.

Suçun Özel Görünüş Şekilleri

Teşebbüs

Suç, belgenin kullanılması ile birlikte ta­mamlanmış olacağından, suç tipinde öngörülen son hareketin yani kullanma hareketinin gerçek­leştirilmesiyle birlikte fail teşebbüs alanına girer. Ancak bu suç bakımından icra başlangıç anını belirlemek çoğu zaman mümkün olmadığından, failin sahte olarak düzenlediği belgeyi postaya vermesi örneğinde olduğu gibi bu suça teşeb­büs ancak icra hareketlerinin kısımlara bölüne­bildiği istisnai hâllerde söz konusu olabilir.

İçtima

Kanun’un 212. maddesine göre, ‘‘Sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlen­mesi sırasında kullanılması halinde, hem sahte­cilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur” İçtima noktasında Kanun’un resmi veya özel belge ayrımı yapmadığına dikkat edil­melidir.

İştirak

Yukarıda da aktardığımız üzere, sahte bel­genin kullanılması 207/2. maddede özel olarak düzenlenmiştir. Failin 207/2. maddeden dolayı cezalandırılabilmesi için bir başkası tarafından belgenin sahte olarak düzenlenmesi aşaması­na iştirak etmemiş olması gerekir. Aksi takdirde 207/1. maddeye göre fail cezalandırılacaktır.

Kullanmanın düzenleyenin bilgisi dışında gerçekleşmiş olması durumunda ise yalnızca kullanan cezalandırılacak, kullanana herhangi bir cezaya hükmolunmayacaktır.

Suçun maddi unsurunu oluşturan hareket­lerden gerek düzenleme gerekse kullanma aşa­masında azmettirme ve yardım etme biçiminde iştirak söz konusu olabilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat