ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN İLGİLİ ŞİRKETE AİT TÜM BELGELERİN İSTENİLMESİ – İŞE BAŞLAMA DİLEKÇESİ VE EKİNDEKİ TÜM BELGELERDEKİ İMZALARIN SANIKLARA AİDİYETİ HUSUSUNDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI GEREĞİ

T.C YARGITAY
21.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 10126
Karar: 2017 / 990
Karar Tarihi: 28.02.2017

ÖZET: Ticaret sicili memurluğundan ilgili şirkete ait tüm belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin istenilmesi, işe başlama dilekçesi ve ekindeki tüm belge asıllarının celp edilerek belgelerdeki imzaların sanıklara aidiyeti hususunda bilirkişi incelemesi yaptırılmasından sonra toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekir.

(5237 S. K. m. 53, 58, 207) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Tekerrüre esas sabıkası bulunan sanık hakkında TCK’nun 58. maddesi hükümlerinin uygulanmaması isabetsizliği aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

1-) Özel belgede sahtecilik suçunu işlediği iddia edilen sanığın, atılı suçlamayı kabul etmediğini, bahsi geçen yeri kiraladıklarını, ancak suça konu sözleşmeyi imzalamadığını, şirketin işlemlerinin … tarafından takip edildiğini savunması, mağdur …’ın sanık ve ortağı olduğu şirkete fabrika deposunu kiraya vermediğini, tanık …’ün, şirket işlerinin sanık ve … tarafından yürütüldüğünü, tanık …’in ise olay tarihinde şirketin ortağı olduğunu, şirketin işlerinin muhasebeci ve sanık tarafından yapıldığını beyan etmeleri, Seyhan Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 16.02.2012 tarihli yazısında, ….Nakliyat Gıda Tekstil İnşaat Temizlik İlaçlama Turizm İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin suça konu kira sözleşmesi aslını 06.05.2010 tarih ve 28757 sayılı işe başlama dilekçesi ekinde ibraz ettiği, şirket temsilcisinin Hüsne İyin olduğu ve imza sirküleri örneğinin de yazı ekinde gönderildiğinin belirtilmesi, Adana Ticaret Sicili Memurluğu’nun 21.01.2011 tarihli yazı cevabında, adı geçen şirketin 06.05.2010 tarihinde tescil edildiği ve şirketi 10 yıl süre ile Hüsne İyin’in münferiden temsil ve ilzama yetkili kılındığının bildirilmesi karşısında; gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi bakımından, ticaret sicili memurluğundan ….Nakliyat Gıda Tekstil İnşaat Temizlik İlaçlama Turizm İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait tüm belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin istenilmesi, 06.05.2010 tarih ve 28757 sayılı işe başlama dilekçesi ve ekindeki tüm belge asıllarının celp edilerek belgelerdeki imzaların sanık, … ve …’e aidiyeti hususunda bilirkişi incelemesi yaptırılmasından sonra toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik inceleme ve dosya kapsamına uygun olmayan gerekçe ile yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

2-) Kabul ve uygulamaya göre de;

a- TCK’nun 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 53/1-c bendindeki “velayet hakkından, vesayet ve kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan yoksunluğun” sanığın sadece kendi altsoyu yönünden koşullu salıverme tarihine kadar süreceği, altsoyu haricindekiler yönünden ise yoksunluğun hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar devam edeceği gözetilmeden fıkranın tamamını kapsar biçimde yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı,

b- T.C. Anayasa Mahkemesi’nin, TCK’nun 53. maddesine ilişkin olan, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olmasından kaynaklanan zorunluluk,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 6723 sayılı Yasa ile değişik 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 28.02.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...