YOKSULLUK NAFAKASI ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇLIK MAAŞI ALAN SORUMLU TUTULAMAZ

ÖZ SERMAYE TESPİTİ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KONU                                   :Öz Sermaye Tespiti Talebinden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. ……… Bölgesi,…..ada, ….. Parsel’de bulunan, müvekkil ……..Limited şirketinin, …./…/……tarihi itibariyle ortaklar kurulunun …. numaralı kararı ile Türk Ticaret Kanununun 180 ve 184. maddesi hükmüne göre, nevi değiştirerek Anonim Şirkete dönüştürülmesine karar verilmiştir.
  2. Alınan kararın hayata geçirilebilmesi için, nevi değişikliği öncesi, Limited Şirketin öz varlığının mahkemece tespit ettirilmesi gerektiğinden, bu tespiti talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Ortaklar Kurulu Kararı, şirketin son mizanı ve bilanço, vergi levhası, oda sicil kayıt sureti ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          : TTK. md. 180 vd ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklandığı üzere, …./…./…… tarihi itibariyle …….. Bölgesinde bulunan ………. Limited Şirketinin öz sermayesinin tespitinin yapılmasını saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

 

 

 

EK:
1.) Vekaletname,
2.) ……yılına ait bilanço örneği,
3.) Mizan örneği.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat