Ortaklığın Giderilmesi Kararlarının Sonuçları

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Ortaklığın Giderilmesi Kararlarının Sonuçları

Ortaklığın giderilmesi davasına konu edilen taşınır, taşınmaz ve haklara ilişkin taksime dair hükmün kesinleşmesi ile bunun bir takım sonuçları vardır. Kararın taksim ya da satış niteliğinde olmasının sonuçlan farklı bu­lunduğundan bunlardan söz edilme ihtiyacı duyulmuştur. Aynen taksim kararının kesinleşmesi ve satım kararının infazı ile taraflar arasındaki ortaklık ilişkisi tamamen sona ermiş ve ferdi mülkiyete geçiş sağlamıştır. Satışa dair kararın kesinleştiği tarihten itibaren bu kararın her zaman infazı istenebilir. İnfazın istenme süresi 10 yıldır.

Aynen Taksim Kararı

Aynen taksim kararının kesinleşmesi ile Medeni Kanunun 633. maddesine göre her bir paydaşa isabet eden kısım üzerinde o paydaşın ferdi mülkiyeti doğmuştur. Mülkiyet hakkı yönünden ayrıca tapu siciline tescili şart değildir. Ancak temliki tasarrufta bulunabilmek için ilâmın tapudaki infazının sağlanması icab eder. Taksime ilişkin karar tapuya tescil edilmeden temlik mümkün değildir.

Satış Kararı

Satış suretiyle ortaklığın giderilmesine ilişkin hükmün kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl içinde her zaman paydaşlar infaz isteğinde bulunabilirler. Ka­naatimize göre ilam infaz edilmeden ve satış işlemi kesinleşmeden tedbir kararı olmadıkça paydaşlar paylarını bir üçüncü şahsa devir edebilirler. O halde or­taklık ilişkisi İrilen devam ettiğinin kabulü gerekir. Ortaklıktan doğan hukuki ilişki satış kararının infazı ile sona erer. Davada taraf olanların mülkiyet hakkı da bu anda son bulur. Bundan sonra paylaştırma safhası başlar. Satış memuru satım sonunda elde ettiği satış parasını hükümde gösterilen oranlar dairesinde paydaşlara dağıtır. Bu dağıtmadan sonra davanın tüm sonuçları alınmış olur

Satış kararının kesinleşmesinden sonra paydaşlardan biri satış isteme hakkım ve satış sonunda elde edilecek hissesine düşen satış parasını paydaş ol­mayan bir üçüncü şahsa alacağın temliki hükümlerinden yararlanarak devir edebilmelidir. Böyle bir devrin geçerli olabilmesi için o devrin yazılı şekilde yapılması icab eder. Burada devir edilen mülkiyet hakkı olmayıp satış ilanının infazı hakkı ve satış parasının o şahsa verilmesine dairdir. Böyle bir temlik hususunda kanuni bir engel bulunmadığı kanaatindeyiz.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat