ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ – KAYYIM TAYİNİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ – KAYYIM TAYİNİ

T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/4309
K. 2017/17363
T. 21.12.2017

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ ( TMK 426. Maddesine Göre Ortaklığın Giderilmesi Davasında Kendisini Temsil Edecek Bir Kişinin Bulunmaması Nedeni İle Davalıya Temsil Kayyımı Atanması İstemi )

* MAL MEMURLARININ KAYYIM TAYİN EDİLMESİ ( Ortaklığın Giderilmesi İstemi – Bir Kimsenin Uzun Süreden Beri Bulunamaması veya Oturduğu Yerin Bilinememesi veya Ortada Bulunmayan ve Miras Açıldığında Sağ Olup Olmadığı İspatlanamayan Mirasçıya Ait Payın Resmen Yönetilmesi Amacıyla Kayyım Atanmasının Gerektiği Hallerde Vesayet Makamının Bu Kimselerin Malları Üzerinde Hazinenin Hak ve Menfaati Bulunup Bulunmadığını Mahallin En Büyük Mal Memurluğundan Araştıracağı/Hazinenin Hak ve Menfaatinin Söz Konusu Olduğunun Anlaşılması Hâlinde Mahallin En Büyük Mal Memurunu Yönetim Kayyımı Tayin Edeceği )

* KAYYIM TAYİNİ ( TMK 426. Maddesine Göre Ortaklığın Giderilmesi Davasında Kendisini Temsil Edecek Bir Kişinin Bulunmaması Nedeni İle Davalıya Temsil Kayyımı Atanması İstemi – Davada Kendisine Temsil Kayyımı Atanması İstenen Sendikanın Malvarlığı İle İlgili Olarak Korunması Gerekli Bir Menfaati Bulunmayacağı/Davada Temsil Kayyımı Atanması İstendiği/Adaylar Arasından Seçilecek Bir Kişinin Kayyım Olarak Atanmasına Karar Verilmesi Gerekirken Mahallin En Büyük Mal Memurunun Atanmasının İsabetsiz Olduğu )

4721/m.426

3561/m.2/1

ÖZET : Dava TMK 426. maddesine göre ortaklığın giderilmesi davasında, kendisini temsil edecek bir kişinin bulunmaması nedeni ile davalıya temsil kayyımı atanması istemine ilişkindir.

Davada kendisine temsil kayyımı atanması istenen sendikanın malvarlığı ile ilgili olarak korunması gerekli bir menfaati bulunmayacağından ve davada temsil kayyımı atanması istendiği hususu dikkate alınarak mahkemece adaylar arasından seçilecek bir kişinin kayyım olarak atanmasına karar verilmesi gerekirken, mahallin en büyük mal memurunun atanması doğru görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen ve yukarda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı kayyım vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde, 3.Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2014/1081 esas sayılı dosyası ile görülmekte olan ortaklığın giderilmesi davasında davalı olan (Belediye Emekçileri ve Müstahdemleri Sendikası) üzerinden dosyada taraf teşkilinin sağlanamadığını, kayyım tayin edilmesi için taraflarına yetki verildiğini, bu sebeplerle davalı Defterdarlığın kayyım tayin edilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde, herhangi bir sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda korunması gerekli bir menfaati doğmayacağından davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davalısı … olan ortaklığın giderilmesi davasında, adresi bulunamayan ve ilanen tebligat yapılan davalıya kayyım tayin edilmesi konusunda davacı vekiline yetki verildiği, gerekçesi ile davanın kabulüyle Defterdarın kayyım olarak atanmasına karar verilmiştir.

Dava TMK 426. maddesine göre ortaklığın giderilmesi davasında, kendisini temsil edecek bir kişinin bulunmaması nedeni ile davalıya temsil kayyımı atanması istemine ilişkindir. Bu madde de kayyım olarak atanacak kişi belirtilmemiş, resen temsil kayyımı atanacağını öngörmüştür.

Mahallin en büyük mal memurunun kayyım tayin edileceği durum ise 3561 Sayılı Kanun’un 2/1.maddesinde düzenlenmiş olup, bir kimsenin uzun süreden beri bulunamaması veya oturduğu yerin bilinememesi veya ortada bulunmayan ve miras açıldığında sağ olup olmadığı ispatlanamayan mirasçıya ait payın resmen yönetilmesi amacıyla kayyım atanmasının gerektiği hallerde, vesayet makamının bu kimselerin malları üzerinde Hazinenin hak ve menfaati bulunup bulunmadığını, mahallin en büyük mal memurluğundan araştıracağı, Hazinenin hak ve menfaatinin söz konusu olduğunun anlaşılması hâlinde, mahallin en büyük mal memurunu yönetim kayyımı tayin edeceği hükme bağlanmıştır.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden; 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2014/1081 esas sayılı davada, taşınmazdaki ortaklığın giderilmesi istenilmiştir. Davada kendisine temsil kayyımı atanması istenen ise sendikadır. Sendikanın malvarlığı ile ilgili olarak korunması gerekli bir menfaati bulunmayacağından ve davada temsil kayyımı atanması istendiği hususu dikkate alınarak mahkemece adaylar arasından seçilecek bir kişinin kayyım olarak atanmasına karar verilmesi gerekirken, mahallin en büyük mal memurunun atanması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün HUMK 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, HUMKnın 440/III-1, 2, 3 ve 4. bentleri gereğince ilama karşı karar düzeltme yolu kapalı bulunduğuna ve peşin harcın istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 21.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat