OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

ONARIM GİDERİNİN TAHSİLİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Onarım Giderinin Tahsili Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. …/…/… tarihli sözleşme gereği davalı taşınmazda kiracı olarak oturmaktadır. Davalılara yapılan adı geçen sözleşmenin …. numarasındaki hükme göre kiracının onarım giderlerini ödemesi gerekmektedir.
  2. Kiracıdan ihtarname ile onarımı yapması veya bedeli ……. TL yi göndermesi için …….. Noterliğince ihtar keşide edilmesine rağmen isteklerimiz yerine getirilmediğinden ….. TL onarım giderinin alınması için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  Kira sözleşmesi, delil tespiti, ihtarnamesi

HUKUKİ SEBEPLER          :  TBK. m. 303, vd.  ve ilgili mevzuat

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen hususlar ile duruşma sırasında sunulacak delillerde göz önüne alınarak, ….. TL alacağın ve yargılama masraflarının, vekalet ücretinin davalıdan alınmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat