T.C YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 13073

Karar: 2000 / 244

Karar Tarihi: 19.01.2000

ÖZET: Bakım alacaklısı yönünden gerçek kişi olması dışında özel bir nitelik öngörmemiştir. Bakım alacaklılarının akit anında özel bakıma muhtaç durumda olmasını aramak kanunda bulunmayan bir unsur ilave etmek olur. aksi kararlaştırılmadıkça aktin, bakım alacaklısına sağladığı menfaatler sosyal duruma uygun ikamet, beslenme ve giyinme, görüp gözetme ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Ancak toplanan deliller davalının kusurlu davranışları ile ortaya çıkan bir çekilmezlik halini veya muhik sebebi kabule elverişli değildir. Boşanma davası da reddedilmiştir. Davanın reddi gerekirken davacının eşi ile yaptığı ölünceye kadar bakma aktinin feshine kayıtların eski haline getirilmesine karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.(818 S. K. m. 511, 514, 518)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: 1. Borçlar Kanunun 511. maddesi, bakım alacaklısı yönünden gerçek kişi olması dışında özel bir nitelik öngörmemiştir. Bakım alacaklılarının akit anında özel bakıma muhtaç durumda olmasını aramak kanunda bulunmayan bir unsur ilave etmek olur. aksi kararlaştırılmadıkça aktin, bakım alacaklısına sağladığı menfaatler sosyal duruma uygun ikamet, beslenme ve giyinme, görüp gözetme ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. (B.K. 514) Bu ihtiyaçların karşılanmasını sağlayacak maddi desteğin ne olacağını önceden kestirme mümkün olamaz. Hayatın idamesi için gerekli asgari şartları sağlayacak nafakaya borçlu olabilecek kimse ile ölünceye kadar bakma akti yapmayı engelleyen bir kanun hükmü yoktur.

Boşanma Davası

Kaldı ki bu aktin hedefi nafakaya veya ahlaki görevler kadar bir maddi destek elde etmek değil tarafların bilhassa bakım alacaklısının sosyal durumuna uygun bir bakım elde etmektir. Bu sebeplerle bakıma muhtç bulunmamak veya akitten sonra çok kısa yaşamak, aktin iptali sebebi olamaz. Bu yönlerin düşünülmemesi doğru bulunmamıştır.

  1. “Tahmil olunan mükellefiyete muhalif, hareket olunmasından naşi mukavelenin icrasını devam etmek çekilemez hale geldiği, yahut diğer bazı muhik sebepler mukavelenin devamını imkânsız bir hale getirdiği yahut ifrati dereced ekülfetli kıldığı takdirde iki taraftan her biri yalnız başına onu feshedebilir.” (B.K. 518) Ancak toplanan deliller davalının kusurlu davranışları ile ortaya çıkan bir çekilmezlik halini veya muhik sebebi kabule elverişli değildir. Boşanma davası da reddedilmiştir. Davanın reddi gerekirken davacının eşi ile yaptığı ölünceye kadar bakma aktinin feshine kayıtların eski haline getirilmesine karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

İptal İstemi

Sonuç:  Davalının temyiz itirazının bu sebeplerle kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine  oybirliği ile  karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat