OLUMSUZ YETKİ TESPİTİNİN İPTALİ İSTEMİ

DAVACI SENDİKACA DELİL SUNULMAYAN İŞÇİLERİN SAYIYA DAHİL EDİLDİĞİ TAKDİRDE DAHİ SENDİKANIN İŞLETME DÜZEYİNDE YETKİ İÇİN GEREKLİ YÜZDE KIRK ORANINI SAĞLAMADIĞININ ANLAŞILMASI – HÜKMÜN ONANMASI

T.C YARGITAY
9.Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 6017
Karar: 2017 / 2410
Karar Tarihi: 23.02.2017

ÖZET: Davacı olumsuz yetki tespitinin iptaline karar verilmesini istemiştir. Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, vakıa mahkemesi hakiminin objektif, mantıksal ve hayatın olağan akışına uygun, dosyadaki verilerle çelişmeyen tespitlerine ve uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere ve özellikle alt işveren işçisi olarak çalışan ve sendika üyesi olan on dört işçi açısından asıl-alt işveren ilişkisi tespitinin doğru olmasına ve üye kayıt fişi sunulup sendika üyeliklerinden istifa edip etmedikleri açıkta bırakılan ve davacı sendikaca bu konuda delil sunulmayan işçilerin sayıya dahil edildiği takdirde dahi sendikanın işletme düzeyinde yetki için gerekli yüzde kırk oranını sağlamadığının anlaşılmasına göre davacı vekilinin yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle sonucu itibariyle usul ve kanuna uygun olan Bölge Adliye Mahkemesi kararının HMK’nun maddeleri uyarınca değiştirilen bu gerekçe ile onanmasına karar verilmiştir.

(6100 S. K. m. 370)

Davacı olumsuz yetki tespitinin iptaline karar verilmesini istemiştir.

İlk derece mahkemesince davanın reddine karar verilmesi üzerine davacı tarafça istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

…Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.
Karar süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, vakıa mahkemesi hakiminin objektif, mantıksal ve hayatın olağan akışına uygun, dosyadaki verilerle çelişmeyen tespitlerine ve uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere ve özellikle alt işveren işçisi olarak çalışan ve sendika üyesi olan 14 işçi açısından asıl-alt işveren ilişkisi tespitinin doğru olmasına ve üye kayıt fişi sunulup sendika üyeliklerinden istifa edip etmedikleri açıkta bırakılan ve davacı sendikaca bu konuda delil sunulmayan işçilerin sayıya dahil edildiği takdirde dahi sendikanın işletme düzeyinde yetki için gerekli %40 oranını sağlamadığının anlaşılmasına göre davacı vekilinin yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle sonucu itibariyle usul ve kanuna uygun olan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı HMK’nun 370. vd. maddeleri uyarınca değiştirilen bu gerekçe ile ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 23.02.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...