OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ DAVASI

SAHTE TUTANAK – MAHKEME KARARININ GEREKÇESİNDE DAYANILAN DELİLLERİN TARTIŞILIP DEĞERLENDİRİLMESİNDE USUL VE YASAYA AYKIRI BİR YÖN BULUNMAMASI – BÜTÜN TEMYİZ İTİRAZLARININ REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 15284
Karar: 2017 / 2803
Karar Tarihi: 10.05.2017

ÖZET: Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir. Bu nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanması gerekir.

(6100 S. K. m. 370)
Taraflar arasında görülen davada… Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 14/10/2015 tarih ve 2014/301-2015/893 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili; müvekkilinin davalı şirketin ortağı ve yetkili müdürlerinden biri olduğunu, şirketin 15/04/2014 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında herhangi bir karar alınmadan toplantının bitirilmesine rağmen diğer ortakların toplantıda karar alınmış gibi sahte tutanak düzenlenerek ticaret sicilinde tescil ve ilan edildiğini ileri sürerek yok hükmünde olan kararların iptalini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili; davanın 3 aylık hak düşürücü süre içerisinde açılmadığını, TTK’nın aradığı iptal şartlarının bulunmadığını, davacı vekilinin toplantıda bulunduğunu ancak imzadan imtina ettiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; dava konusu ortaklar kurulu toplantısı mutlak olarak kanuna aykırı yapıldığından bu konuda süresiz dava açılabileceği, davalı şirketin 15/04/2014 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunun hazirun cetvelinde pay sahiplerinden … ile …’nın gösterilmediği, olağanüstü genel kurul toplantısı için hazırlanan asıl hazirun cetvelinin çizilerek iptal edildiği, sonradan davalı şirket ortağı…n tarafından toplantı için gelen ortaklar ayrıldıktan sonra yeni hazirun cetveli düzenlendiği, bu hazirun cetvelinde şirket ortakları …’nın imzalarının bulunmadığı, hazirun cetvelinde ortaklar…hazır gösterilmesine rağmen, toplantıda alınan kararlara iştiraklerinin olmadığı, 15/04/2014 tarihli olağanüstü ortaklar genel kurulu kararlarında sadece toplantı başkanı olarak şirket ortağı …ın karara katılıp imzası bulunduğu, böylece gerek hazirun cetvelinin ve gerekse toplantı tutanağının ve yapılan toplantının yasaya ve şirket ana sözleşmesine aykırı yapıldığı gerekçesiyle davanın kabulü ile davalı şirketin 15/04/2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının iptaline karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 10.05.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat