Öğrencinin Sınavda Kopya Çekmeye Teşebbüsü veya Çekmesi

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Öğrencinin Sınavda Kopya Çekmeye Teşebbüsü veya Çekmesi

T.C
DANIŞTAY
8. DAİRESİ

Esas Numarası: 2004/2253

Karar Numarası: 2005/1887

Karar Tarihi: 20.04.2005

[b]BİREYSEL KOPYA YAPMAYA TEŞEBBÜS

ÖĞRENCİLERİN DİSİPLİN İŞLERİ

İYİ HAL VE PİŞMANLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2547 s. YÖKK/53, 54[/b]

ÖZETİ: Davacı öğrencinin iyi hali ve pişmanlık duyması değerlendirilerek bir alt cezanın verilmesinin, cezanın alt sınırı değil, bir alt maddede düzenlenen cezanın verilmesi anlamında değerlendirilmesi gerektiği hakkında

Temyiz İsteminde Bulunan: …

Vekili: Av. …, Av. …

Karşı Taraf: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü – ISPARTA

Vekili: Av. …

İstemin Özeti: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ikinci öğretim 2. sınıf öğrencisi olan davacının kopya yapmaya teşebbüs ettiği nedeniyle Yüksek Öğretim Kurumları Öğrencisi Disiplin Yönetmeliğinin (9/m) maddesi uyarınca bir yarıyıl okuldan uzaklaştırma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 12.02.2002 gün ve 01/01 sayılı Fakülte Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada; davacı öğrencinin daha önce disiplin cezası almadığı ve eylemi nedeniyle pişmanlık duyduğu dikkate alınarak aynı yönetmeliğin 30/a maddesi uygulanarak 1 yarıyıl okuldan uzaklaştırma cezası verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden Antalya 1. İdare Mahkemesinin 8.10.2003 gün ve E: 2002/601, K: 2033/1089 sayılı kararının, hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti: Yanıt verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Leyla AKTAŞ’ın Düşüncesi: Temyiz istemin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Zümrüt ÖDEN’in Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Uyuşmazlık, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ikinci öğretim 2. sınıf öğrencisi olan davacının kopya yapmaya teşebbüs ettiği nedeniyle Yüksek Öğretim Kurumları Öğrencisi Disiplin Yönetmeliğinin (9/m) maddesi uyarınca bir yarıyıl okuldan uzaklaştırma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemden doğmuştur.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9/m maddesinde, “Sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek” yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarı yıl için uzaklaştırmayı gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

Aynı Yönetmeliğin 30. maddesinin (a) bendinin birinci cümlesinde; disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin kurullarının bu cezalardan birini tayin ve takdir ederken, disiplin suçunu oluşturan fiil ve hareketlerin ağırlığını, sanık öğrencinin hangi maksatla hareket ettiğini ve amacını, daha önce bir disiplin cezası alıp almadığı, davranış tavır ve hareketlerini, işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla nedamet duyup-duymadığının dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının 15.01.2002 tarihinde yapılan Anorganik Kimya 1 dersinin final sınavında kopya kağıdıyla yakalandığı ve sınav gözetmenlerince tutanak tutulduğu ve durumun Bölüm Başkanına bildirilmesi üzerine açılan soruşturma sonucunda davacının kopya yapmaya teşebbüs ettiğinin belirlendiği ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9/m maddesi uyarınca bir yarıyıl okuldan uzaklaştırma cezasının önerildiği, Fakülte Disiplin Kurulunda yapılan görüşmelerde davacının daha önce disiplin cezası almadığı ve yapmış olduğu hareketten dolayı pişmanlık duyduğu,öğretim üyesi ve gözetmenlerden özür dilemesi gibi hafifletici nedenlerden dolayı anılan yönetmeliğin 9/m maddesinde belirtilen cezanın, alt sınırı olan bir yarıyıl uzaklaştırma cezasının verildiği ve bu işlemin iptali istemiyle dava açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacının sınav anında sınav kağıdı altına sakladığı kağıttan cevap kağıdına aktarma yapacağı sırada bu kağıtlarla birlikte yakalanarak durumun tutanakla saptanmış olması nedeniyle adı geçenin kopya yapmaya teşebbüs ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Ancak, davacıya verilecek disiplin cezasının tayin ve takdirine yukarıda bahsi geçen Yönetmeliğinin 30/a maddesi uyarınca bir değerlendirme yapılması ve davacı lehine bir sonuç ortaya çıkması halinde fiilinin karşılığı olan disiplin cezasının bir alt derecesinin tatbik edilmesi gerekir.

Davalı idarece yapılan değerlendirmede de, öğrencinin pişmanlığının bulunduğu ve daha önce bir disiplin cezasının olmadığı belirtilmektedir.

Bu durumda adı geçenin, Yönetmeliğin 30/a maddesi uyarınca davacı eylemine karşılık gelen cezanın bir alt derece cezası olan Yönetmeliğin 8. maddesinde düzenlenen bir haftadan bir aya kadar okuldan uzaklaştırma cezasıyla cezalandırılması gerekirken, sadece eyleme karşılık gelen cezasın alt sınırının uygulanması suretiyle tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

[u]Bir alt ceza, ilgilinin hak ettiği, cezanın alt sınırı olmayıp, sıra olarak bir alt maddede (8. maddede) öngörülen cezanın verilmesi olduğundan İdare Mahkemesince bu durum dikkate alınmaksızın davanın reddine ilişkin verilen kararda hukuka uyarlık bulunmamaktadır[/u].

Açıkanan nedenlerle, Antalya 1. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine 20.04.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat