Ödeme Yasağı Konulup Çeklerin İadesi Davası

0
808

ÖDEME YASAĞI KONULUP ÇEKLERİN İADESİ DAVASI

UYULAN BOZMA KARARI GEREĞİNCE HÜKÜM VERİLDİĞİ – DELİLLERİN TAKDİRİNDE BİR İSABETSİZLİK BULUNMAMASI – BÜTÜN TEMYİZ İTİRAZLARININ REDDİYLE USUL VE KANUNA UYGUN BULUNAN HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 13038
Karar: 2017 / 919
Karar Tarihi: 20.02.2017

ÖZET: Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir. Bu nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanması gerekir.

(6762 S. K. m. 669)
Taraflar arasında görülen davada … 13. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 02/07/2015 tarih ve 2014/57-2015/503 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili şirketin “…-…, No….” adresinde konuşlu deposunda 12.08.2009 tarihinde sabah saat 05.20 sıralarında davacı şirket çalışanlarınca kapının kırıldığının tespit edildiğini ve hemen kolluk kuvvetlerine haber verildiğini, kolluk kuvvetinin olaya müdahalesi ile davacı şirkete ait bir kısım menkul eşyanın çalındığının ortaya çıktığını, çalınan eşyalar arasında toplam değeri 359.833,57 TL olan 49 adet davacı şirketin müşterilerinden aldığı ve 10 adet karşılığı çıkmayan çeklerin olduğunu, olayla ilgili … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2009/28850 sor. numaralı dosyası ile soruşturmanın devam ettiğini, çalınma sebebiyle zayi olan çeklerle ilgili olarak … 9.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2009/592 esas sayılı dosyası ile çek iptali davasının açıldığını, zayi olan çeklere ödemeden men yasağı konulduğunu, ilgili bankalarla yazışmalar yapıldığını, bankalarla yapılan yazışmalar neticesinde dava konusu çeklerin davalı tarafından takas merkezine ibraz edildiğinin ortaya çıktığını, ödemeden men yasaklarının devamı için istirdat davası açmak amacıyla müvekkili şirkete 15 gün süre verildiğini, tüm bu nedenlerden dolayı ihtiyati tedbir olarak çekin ibrazından ödenmemesi amacıyla TTK. m 669 gereğince ödeme yasağı konulmasına, hırsızlık nedeni ile çalınan ve dolayısıyla zayi olan dava konusu çeklerin müvekkili şirkete iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, dava konusu çeklerin müvekkili tarafından sahih ciro ile iyi niyetli olarak bir önceki ciranta…’ndan 18.03.2009 ve 20.06.2009 tarihli 3 adet araç satış sözleşmesi nedeni ile alındığını, iyi niyetli davalının usule uygun olarak aldığı çekleri keşide tarihinde ilgili bankaya ibraz etmesiyle beraber, çeklerin hukuki ihtilaflı olduğunu öğrendiğini, bunu müteakiben davalının çekleri almış olduğu önceki ciranta…’na iade ederek aralarındaki araç satış sözleşmesini feshettiğini, davalının yapmış olduğu işlem neticesinde dosyaya sunulan tutanağı imza altına alarak hukuki sorumluluğun tamamını eski cirantaya devrettiğini, TTK hükümleri gereğince borçtan mücerret olan kambiyo senetlerinde davalının iyi niyetinin korunması gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, Dairemizin bozma ilamına uyularak, dava konusu çeklerin 05.10.2009 tarihinde ihbar olunan …’na iade edildiği, dava tarihinde çeklerin davalı elinde olmadığı, ihbar olunanın ise çekleri kime teslim ettiği konusunda beyanda bulunmadığı, ihbar olunana karşı dava açılmadığı gibi davacı tarafça ihbar olunana davayı yöneltme talebinde de bulunulmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 20.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...