OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

NÜFUS KÜTÜĞÜNDEKİ MÜKERRER KAYDIN SİLİNMESİ DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Nüfus Kütüğündeki Mükerrer Kaydın İptali Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :

Müvekkillerimin kızları ……. nüfus kayıtlarına iki kez yazılmıştır. Bu durumda gerçekte bir kişi nüfus kayıtlarında iki kişi olarak görülmektedir. Nüfus kayıtlarında yer alan kayıtlardan birisi sabit kalmak kaydı ile diğer kaydın iptaline ve mükerrer kaydın nüfus kütüğünden silinmesine karar verilmesi için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus Kaydı ve ilgili her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 39 ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEK             :  Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkillerimin kızı ……..ili, …… ilçesi, ………… Mahallesi, Cilt no ……., Hane No ………, birey sıra no ….’da bulunan nüfusa kayıtlı bulunan …../…./…… doğumlu … ve …… Kızı ………’ya ait mükerrer nüfus kaydının iptaline karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacılar Vekili
Av.

EK:

Nüfus Kaydı.

Vekâletname

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat