Nitelikli yağma suçu

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Nitelikli yağma suçu

T.C YARGITAY

6.Ceza Dairesi

Esas: 2016 / 3432

Karar: 2017 / 3004

Karar Tarihi: 13.09.2017

ÖZET: “Bir karar veya hükme katılan hakim, yüksek görevli mahkemece bu hükme ilişkin olarak verilecek karar veya hükme katılamaz.” şeklindeki düzenleme nazara alındığında, K… 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 05/06/2014 tarihli karara iştirak eden üye hakim ….n bu karara yönelik itirazı üzerine mercii sıfatıyla karar veren K.. 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/06/2014 tarihli kararına iştirak edemeyeceği gözetilmeden karar verilmesinde isabet görülmemiştir.(5237 S. K. m. 62, 148, 149) (5271 S. K. m. 23, 309)

Kanun yararına bozma istemi

Dava ve Karar: Nitelikli yağma suçundan sanık …’ün, 5237  sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 148/1, 149/1-a, 62. maddeleri uyarınca 5 yıl hapis ve 8 yıl 4 ay hapis  cezası ile cezalandırılmasına dair Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 15/03/2007 tarihli ve 2005/723 Esas, 2007/114 sayılı kararının Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 09/04/2014 tarihli ve 2011/22120 esas, 2014/6673 karar sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmesini müteakip,  hükümlü müdafii tarafından yapılan yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine ilişkin aynı mahkemenin 05/06/2014 tarihli ve 2005/723 esas, 2007/114 sayılı ek kararına yönelik itirazın keza reddine dair Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/06/2014 tarihli ve 2014/1597 Değişik İş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 25/01/2016 gün ve 94660652-105-35-13417/2015-Esas, 2211/7570 sayılı Kanun Yararına  Bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 03/03/2016 gün ve 2016/39060 sayılı ihbar yazısı ile infaz dosyası Dairemize gönderilmekle incelendi:

Bir karar veya hükme katılan hakimin yüksek görevli mahkemece bu hükme ilişkin olarak verilecek karar veya hükme katılamayacağı

Anılan Yazıda;

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 23/1. maddesinde yer alan, “Bir karar veya hükme katılan hakim, yüksek görevli mahkemece bu hükme ilişkin olarak verilecek karar veya hükme katılamaz.” şeklindeki düzenleme nazara alındığında, Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 05/06/2014 tarihli karara iştirak eden üye hakim ….n bu karara yönelik itirazı üzerine mercii sıfatıyla karar veren Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/06/2014 tarihli kararına iştirak edemeyeceği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiş olduğundan bahisle 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması Dairemizden istenilmiştir.

Hükmün bozulduğu

Sonuç: Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbar yazısı incelenen dosya içeriğine göre yerinde görüldüğünden kabulü ile, Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/06/2014 tarih, 2014/1597 Değişik İş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, yerel Mahkemece kanun yararına bozma kararı doğrultusunda işlem yapılmak üzere dosyanın mahalline gönderilmesine, 13.09.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat