EYLEMDE TESELSÜL BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE CEZANIN ARTIRILMASI VE BU HUSUSTA SANIĞA EK SAVUNMA HAKKI TANINMADAN KANUN MADDESİNE MUHALEFET EDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

T.C YARGITAY
17.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 26809
Karar: 2016 / 99
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: Sanığın katılan M.. Y..’a karşı işlediği hırsızlık suçunda teselsül oluşmadığı ve suç tek haraketle işlendiği halde, eylemde teselsül bulunduğundan bahisle TCK’nın 43/1. maddesi uyarınca cezasının artırılması ve bu hususta sanığa ek savunma hakkı tanınmadan CMK’nın 226. maddesine muhalefet edilmesi isabetsizdir.

(5271 S. K. m. 226, 231) (5237 S. K. m. 43, 53)

Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığın, katılanlar Denizbank, Türk Ekonomi Bankası ve M.. Y..’a karşı işlediği nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçları bakımından CMK’nın 231. maddesi uyarınca verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlara yönelik itirazlar yetkili mercii olan Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce incelenerek karara bağlandığından bu kararlar yönünden herhangi bir temyiz incelemesi yapılmamıştır.

Sanığın hırsızlık ve kredi kartlarını kötüye kullanması suçlarına yönelik yapılan incelemede,

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçların sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz nedenleri de yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Sanığın katılan M.. Y..’a karşı işlediği hırsızlık suçunda teselsül oluşmadığı ve suç tek haraketle işlendiği halde, eylemde teselsül bulunduğundan bahisle TCK’nın 43/1. maddesi uyarınca cezasının artırılması ve bu hususta sanığa ek savunma hakkı tanınmadan CMK’nın 226. maddesine muhalefet edilmesi,

2-T.C. Anayasa Mahkemesi’nin, TCK’nın 53. maddesine ilişkin olan, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının, 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olması nedeniyle iptal kararı doğrultusunda TCK’nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarının yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık M.. K..’nin, temyiz nedenleri bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenlerle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedenleri yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, sanık hakkında hırsızlık suçundan dolayı kurulan hükümden TCK’nın 43/1. maddesinin uygulanmasına ilişkin kısmının ve “5 yıl 2 ay 15 gün” olan sonuç cezanın çıkarılarak yerine sonuç cezanın “4 yıl 2 ay” olarak düzeltilmesi ve T.C. Anayasa Mahkemesi’nin, TCK’nın 53. maddesine ilişkin olan, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olmasından kaynaklanan zorunluluk nedeniyle; “TCK’nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin olan tüm kısımların” hükümlerden çıkartılması ile yerine “TCK’nın 53. maddesinin Anayasa Mahkemesi’nin 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararı da gözetilmek suretiyle uygulanmasına” ibaresi eklenmek suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun olan hükümlerin düzeltilerek ONANMASINA, 11.01.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...