Nitelikli Cinsel Saldırı

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Nitelikli Cinsel Saldırı

Ceza Genel Kurulu 2011/6-172 E., 2011/173 K.

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI

“İçtihat Metni”

Sanık M…. A….’ın nitelikli cinsel saldırı suçundan TCY’nın 102/2, 102/3-a, 102/3-d ve 43/1. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis, yağma suçundan ise, TCY’nın 149/1-a-b-e maddesi uyarınca 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, hükmolunan cezaların TCY’nın 58. maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezaların infazından sonra 1 yıl denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına ilişkin, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 10.07.2008 gün ve 110-199 sayılı, cinsel saldırı suçu yönünden ceza süresi itibarıyla re’sen temyize tabi hükmün, sanık ve müdafii tarafından da temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesince 06.12.2010 gün ve 10869-19662 sayı ile;

“5237 sayılı TCK’nın 58/6. maddesinin uygulanması sırasında, 5275 sayılı Yasanın 108/4-5-6. maddesi gereğince denetim süresini belirleme ve gerektiğinde uzatma görevinin, hükümlünün infaz aşamasındaki davranışlarını da değerlendirerek koşullu salıverilme kararını verecek olan hakime ait olduğu düşünülmeden, infazı kısıtlayacak biçimde denetimli serbestlik süresinin 1 yıl olarak belirlenmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık M…. A…. ve savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan ve cinsel saldırı suçundan yasa gereği kendiliğinden de temyiz incelemesine konu olan hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak bozulmasına, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hükmün 5237 sayılı TCK’nın 58/6. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümlerinden ‘takdiren 1 yıl süre ile’ kelimelerinin çıkartılması suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün düzeltilerek onanmasına” karar verilmiştir.

Yargıtay C.Başsavcılığı ise 20.06.2011 gün ve 158195 sayı ile;

“Hükümlü M…. A…. hakkında Denizli 3.Ağır Ceza Mahkemesinin 10.07.2008 tarih 2008/110 Esas, 2008/199 karar sayılı hükmü ile silahlı yağma suçundan 12 yıl hapis nitelikli cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezası verilmiş mezkur hüküm Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 06.12.2010 tarih ve 2009/10869 esas 2010/19662 sayılı ilamı ile düzeltilerek onanarak kesinleşmiştir.

Hükümlü hakkındaki cezaların mükerrirlere mahsus rejime göre infazına karar verilmiş, tekerrüre esas alınarak hakkında TCK’nun 58 ve 5275 sayılı yasanın 108/4. maddesi hükmü de gözetilerek hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına ve cezanın infazından sonra takdiren 1 yıl süre ile denetimlik serbestlik tedbirleri uygulanmasına karar verildiği, Yargıtay 6. Ceza Dairesi 06.12.2010 gün ve 2009/10869 Esas, 2010/19662 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nun 58/6. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümlerinden ‘takdiren 1 yıl süre ile’ kelimelerinin çıkartılması suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün düzeltilerek onanmasına karar verildiği görülmektedir. Oysa tekerrüre esas kabul edilen ceza hükmü Konya 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 24.07.2007 tarih ve 2006/219 Esas ve 2007/764 Karar sayı ile verilen 3.000 TL. adli para cezası olup, bu hüküm 10.12.2007 günü kesinleşmiş, tekerrür hükümlere göre infaz edilecek cezalarla alakalı yağma ve cinsel saldırı suçları 03.11.2007 günü işlenmiştir. 5237 sayılı TCK’nun 58. maddesi ‘önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez’ şeklindedir. Hükümlü yağma ve cinsel saldırı suçunu, önceki hüküm kesinleşmeden işlediği ve bu nedenle hükümlü hakkında TCK’nun 58. maddesinin uygulanmaması gerekmektedir…

…” görüşüyle itiraz yasa yoluna başvurarak, Özel Daire onama kararının kaldırılmasına, yerel mahkeme hükmünün bozulmasına, yeniden yargılama gerektirmeyen bu konuda, hükümden 5237 sayılı TCY’nın 58. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün çıkartılarak, hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmesi isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

Yargıtay Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık, sanık hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanma koşullarının bulunup bulunmadığının belirlenmesine ilişkindir.

5237 sayılı TCY’nın 58. maddesi uyarınca;

Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hükmün kesinleşmesinden sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, sanık hakkında tekerrür hükümleri uygulanacaktır. Tekerrür hükümerinin uygulanabilmesi için önceki hükmün kesinleşmesi ve ikinci suçun kesinleşmeden sonra işlenmesi yeterli olup, cezanın infaz edilmiş olmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet halinde cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl, beş yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezasına mahkûmiyet halinde ise cezanın infaz tarihinden itibaren üç yıl geçmekle ve yine fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış kişiler hakkında tekerrür hükümleri uygulanmayacak, mükerrir sanık hakkında, sonraki suç nedeniyle yasa maddesinde seçimlik ceza olarak hapis veya adli para cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunacak, hükmolunan ceza mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilecek, ayrıca hükümlü hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanacaktır.

Dosyanın incelenmesinde;

Tekerrüre esas alınan sanığın 30.01.2006 tarihinde işlediği 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan, 6136 sayılı Yasanın 15/1, TCY’nın 62/1, 50/1 ve 52/2. maddeleri uyarınca hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilen 3000 lira ve 375 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Konya 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 24.07.2007 gün ve 219-764 sayılı hükmünün, 10.12.2007 tarihinde kesinleştiği,

Tekerrüre esas alınan bu hükmün, inceleme konusu suçun işlendiği 03.11.2007 tarihinden sonra kesinleşmesi nedeniyle,

Adli sicil kaydında yer alan diğer ilamın ise; sanığın, 765 sayılı TCY’nın 497/1, 61 ve 59 maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin olup, cezanın 11.05.2003 tarihinde infaz edildiği, infaz tarihinden itibaren 3 yıldan fazla sürenin geçmesi nedeniyle tekerrüre esas oluşturmayacağı,

Bu nedenle sanık yönünden 5237 sayılı TCY’nın 58. maddesinin uygulama koşullarının oluşmadığı,

Anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının kabulü ile Özel Daire düzelterek onama kararının kaldırılmasına, yerel mahkeme hükmünün bozulmasına, yeniden yargılama yapmayı gerektirmeyen bu konuda Ceza Genel Kurulunca da 1412 sayılı CYUY’nın 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 322. maddesi uyarınca karar verilmesi olanaklı bulunduğundan, sanık hakkındaki hükümlerden 5237 sayılı TCY’nın 58. maddesinin uygulanmasına ilişkin kısımların çıkartılması suretiyle, hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmelidir.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,

2- Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 06.12.2010 gün ve 10869-19662 sayılı düzelterek onama kararının KALDIRILMASINA,

3- Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 10.07.2008 gün ve 110-199 sayılı hükmünün koşulları bulunmadığı halde, sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanması isabetsizliğinden BOZULMASINA,

Yeniden yargılama gerektirmeyen bu konuda, 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 1412 sayılı CYUY’nın 322. maddesi uyarınca karar verilmesi olanaklı bulunduğundan, sanık hakkındaki hükümlerden, “Sanık örneği dosya içinde bulunan Konya 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 2006/219-764 sayılı ilamı ile mükerrir bulunduğundan hakkında 5237 sayılı TCK.nun 58. maddesinin uygulanması ile ve yapılan uygulama sırasında 5275 sayılı Yasanın 108/4. maddesi hükmü de gözetilerek sanık hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına ve cezanın infazından sonra takdiren 1 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirlerin uygulanmasına” ilişkin kısımların çıkartılması suretiyle düzeltilerek ONANMASINA,

4- Dosyanın mahalline gönderilmek üzere, Yargıtay C. Başsavcılığına TEVDİİNE, 12.07.2011 günü yapılan müzakerede oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat