İnfazın Temel Amacı Nedir?

NİŞANIN BOZULMASI NEDENİ İLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Nişanın Bozulması Nedeni ile Manevi Tazminat Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim ile davalı …/…/… tarihinde …………….’da aileler arasında yapılan sade bir törenle nişanlanmışlardır. Müvekkilim nişanlanmanın kendisine yüklediği yükümlülüklerin bilinci içerisinde evlilik hazırlıkları yapmış ve evleneceği günü beklemeye başlamıştır.
  2. Davalı her yıl bir bahane bularak müvekkilimi yaklaşık … yıl oyalamıştır. …… yılın sonunda da ‘Ben görev yaptığım yerde birisi ile görüşüyorum, onunla evleneceğim’ diyerek nişanı tek taraflı olarak bozmuştur. Nişanın haksız olarak tek taraflı olarak bozulması müvekkilimde hayal kırıklığı ve büyük üzüntüler meydana getirmiştir. Bu durumda bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Tanık beyanları ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  MK. md. 121, HMK ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda sunulan nedenlerle davamızın kabulü ile …………TL manevi tazminatın davalıdan alınarak müvekkilime ödenmesine, yargılama giderleri ile ücreti vekâletin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili
Av.

Ek: Vekâletname.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat