Nafaka Artırımı Davası

0
498

NAFAKA ARTIRIMI DAVASI

NAFAKA DAVALARINDA REDDEDİLEN KISIM İÇİN AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ – DAVALI VEKİLİ LEHİNE TARİFEYE GÖRE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
3.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 14725
Karar: 2017 / 3405
Karar Tarihi: 20.03.2017

ÖZET: ”Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.” düzenlemesi yer almaktadır. O halde; mahkemece, yukarıda ifade edilen madde hükmü gözetildiğinde davalı vekili lehine tarifeye göre vekalet ücretine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

(1136 S. K. m. 164)
Dava ve Karar: Taraflar arasındaki yoksulluk ve iştirak nafakasının artırımı davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacı vekili; tarafların … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2009/607 Esas ve 2011/91 Karar sayılı ilamı ile boşandıklarını, söz konusu karar ile davacı lehine aylık 200,00 TL yoksulluk nafakası, müşterek çocuklar için 130 ‘ar TL iştirak nafakasına hükmedildiğini; aradan geçen zamanda takdir edilen nafakaların ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını bu nedenle, yoksulluk nafakasının 400,00 TL’ye; iştirak nafakasının 250 TL’şer TL ye çıkartılmasını talep ve dava etmiştir.
Davalı; talep edilen nafakaları ödeyecek gücünün olmadığını bununla birlikte davacı kadının boşanma kararından sonra sigortalı bir işte çalışmaya başladığını bildirerek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece; davanın kısmen kabulü ile davacı için aylık 200 TL yoksulluk nafakasının dava tarihinden itibaren 70 TL artırılarak 270 TL’ye, müşterek çocuklar için aylık 130 ‘er TL iştirak nafakasının dava tarihinden itibaren 70 TL artırılarak 200şer TL’ye yükseltilmesine ve birleşen davanın reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davacının tüm, davalının sair temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Ancak, karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT 9/2 maddesinde; ”Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.” düzenlemesi yer almaktadır.
O halde; mahkemece, yukarıda ifade edilen madde hükmü gözetildiğinde davalı vekili lehine tarifeye göre 1.800 TL vekalet ücretine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bent gereğince davacının tüm, davalının sair temyiz itirazlarının REDDİNE, ikinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün 5. fıkrasında yazılı bulunan “Davalı dava ve duruşmalar süresince kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 1.800,00 TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine” ifadelerinin hüküm metninden çıkarılmak suretiyle düzeltilmiş bu şekli ile ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK’nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 20.03.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...