Müstehcenlik Suçunun Cezası Nedir?

Mal bildirimi formu doldurma nasıl yapılır?

Müstehcenlik Suçunun Cezası Nedir?

MADDE 226- (1) a. Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürür­leri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,

 1. Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,
 2. Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arzeden,
 3. Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arzeden,satan veya kiraya veren,
 4. Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz ola­rak veren veya dağıtan,
 5. Bu ürünlerin reklamını yapan,

kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.

 • Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya ya­yınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
 • Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kul­lanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile ceza­landırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arzeden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
 • Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, saüşa arzeden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
 • Uç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınla­yan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasmı sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
 • Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
 • Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak ve çocuklara u-laşması engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz.

Müstehcenlik Suçunun Koruduğu Hukuki Değer

Suç belli bir kişiye karşı değil, genel ahlaka karşı işlenmektedir. Korunan hu­kuki değer toplumun genel ahlakıdır.

Müstehcenlik Suçunun Maddi Öğesi

Herkes suçun faili olabilir.

Suçun mağduru genel ahlakın bozulması tehlikesi ile karşı karşıya kalmış ol­ması dolayısıyla toplumdur.

Müstehcenlik Suçunun Konusu

Suçun konusu müstehcen nitelikteki görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünler­dir.

Müstehcenlik anlayışı toplumdan topluma değiştiği gibi, aynı toplum içinde toplumsal değerlere bağlı olarak da değişikliğe uğramaktadır. Bu kavramın varlığını tespitte, fiilin işlendiği zamanın sosyal ve kültürel düzeyinin göz önünde tutulması yanında sübjektif kıstasa göre failin saiki dikkate alınmalı, cinsel duygulan tahrik gayesi olup olmadığı araştırılmalıdır. Objektif olarak da, müstehcen olduğu ileri sürülen eseri okuyan, dinleyen veya izleyen kişi esas alınarak onun görüşüne değer verilmelidir.

Müstehcenlik Suçunun Hareket ve Neticesi

 1. madde metninde, müstehcenlik ve çocukların bu tür zararlı yayınlara karşı korunmasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Normatif (değerlendirilebilir) bir unsur niteliğini taşıyan müstehcenlik kavramının içeriğinin belirlenmesinde, top­lumda egemen olan değer ölçüleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Maddenin 1. fıkrasında müstehcenlikle ilgili çeşitli davranışlar, suç olarak tanımlanmıştır. 1. fıkranın:

 • bendinde, bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin verilmesi ya da bunların içeriğinin gösterilmesi, okunması, okutulması veya dinletilmesi;
 • bendinde ise, bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösterilmesi, görülebilecek şekilde sergilenmesi, okunması, okutulması, söylenmesi veya söyletilmesi, suç olarak tanımlanmıştır.
 • bendine göre, müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arzedilmesi, suç oluşturmaktadır.
 • bendine göre, bu ürünler, ancak, bunlann satışına özgü alışveriş yerlerinde, erişkin kişilere satılabilir veya kiraya verilebilir. Bu itibarla, müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa veya kiraya arzedilmesi, satılması veya kiraya verilmesi, suç olarak tanım­lanmıştır.

Fıkranın (e) ve (f) bentlerine göre; müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak başkalarına verilmesi veya dağıtılması ya da reklamının yapılması, suç oluştu­racaktır.

Seçimlik hareketler olan bu fiillerin işlenmesi suretiyle bir kazanç elde edilebi­leceği için, bu suçun karşılığında hapis cezasının yanı sıra adlî para cezası da öngö­rülmüştür.

 1. Fıkra uyannca bu madde kapsamında tanımlanan suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı kabul edilmiştir.”

Maddenin 7. fıkrası uyarınca bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak ve çocuklara ulaşması engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz.

Müstehcenlik Suçunun Manevi Öğesi

Suç doğaldan kastla işlenebilir. Failin sonuçlarını bilerek ve iradesi ile madde­de sözü edilen eylemleri gerçekleştirmesi ile suç oluşur.

Müstehcenlik Suçunun Yaptırımı

Maddenin 1. fıkrasında bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,

 1. Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,
 2. Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arzeden,
 3. Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arzeden, satan veya kiraya veren,
 4. Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedel­siz olarak veren veya dağıtan,
 5. Bu ürünlerin reklamını yapan,

kişinin, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılması öngörülmüştür.

Maddede hapis ve adli para cezasına birlikte hükmolunması benimsenmiştir. Bununla birlikte hakim, kısa süreli bir hapis cezasına hükmetti ise bu cezayı TCK’nın 50/1. maddesinde öngörülen tedbirlere veya adli para cezasına çevirebi­lir. Ancak, sonuç adli para cezasının TCK’nın 51/1. maddesi uyarınca ertelenmesi olanağı bulunmamaktadır. Bunun yanında hakim hapis cezasını adli para cezasına çevirmezse erteleyebilir. Şu da unutulmamalıdır ki erteleme kararı ancak hapis cezasına ilişkin olarak verilebilir. Adli para cezasını kapsamaz.

Hükmolunan kısa süreli hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir ise de doğrudan verilen adli para cezası ile toplanmamah, içtima edilmemelidir. Ayrı ayrı cezalar olarak bırakılmalı ve infazı sağlanmalıdır.

Müstehcenlik Suçunda Kovuşturma ve Görevli Mahkeme

Suçun kovuşturulması şikayet koşuluna bağlı değildir. Soruşturma işlemleri doğrudan C. Savcılığınca yapılır.

Suçun yargılamasını yapmakla görevli mahkeme Adlî Yargı İlk Derece Mah­kemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 10. maddesi uyarınca sulh ceza mahkemesidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat