Hayasızca Hareket Suçunun Cezası Nedir?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Hayasızca Hareket Suçunun Cezası Nedir?

MADDE 225- (1) Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı ay­dan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Hayasızca Hareket Suçunun Koruduğu Hukuki Değer

Suç belli bir kişiye karşı değil, genel ahlaka karşı işlenmektedir.

Korunan hukuki değer toplumun genel ahlakıdır.

Hayasızca Hareket Suçunun Maddi Öğesi

Herkes suçun faili olabilir. Fail cinsel ilişkinin her iki tarafıdır veya teşhir ey­lemini gerçekleştiren kadın ya da erkektir.

Suçun mağduru genel ahlakın bozulması tehlikesi ile karşı karşıya kalmış ol­ması dolayısıyla toplumdur.

Hayasızca Hareket Suçunun Hareket ve Neticesi

Madde metninde, toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygula­rının, edep törelerinin ihlâli, incitilmesi ve her ne suretle olursa olsun edep ve ahlâk temizliğine alenen saldırı niteliği taşıyan hareketler, tutum ve davranışlar ve takını­lan durumlar suç olarak tanımlanmıştır.

Hayasızca hareketlerden sadece cinsel ilişkide bulunmak ve teşhircilik suç ola­rak kabul edilmiştir.

Cinsel ilişkiye giren kişilerin evli olup olmamalarının önemi yoktur. Cezalan­dırılan eylem aslında evli bir çift için doğal kabul edilebilecek cinsel ilişkinin ale­nen gerçekleştirilmesidir.

Cinsel ilişkinin aynı veya farklı cins arasında gerçekleşmiş olması olanaklıdır. Hatta bir hayvanla ilişkiye girilmiş olması halinde de suç oluşur.

Bu davranışların suç oluşturabilmesi için, alenen gerçekleştirilmesi gerekir. Aleniyet için aranan ölçüt, gerçekleştiği koşullar itibariyle fiilin, belirli olmayan ve birden fazla kişiler tarafından algılanabilir ve herkese açık olmasıdır. Herkese açık bir alanda başkalarının görebileceği şekilde cinsel ilişkiye girme eylemi, bir mini­büs içinde olsa dahi maddedeki suçu oluşturur. Çünkü eylem kapalı bir yerde iş­lenmekle birlikte herkese açıklık söz konusudur. Evinin içinde çıplak dolaşan kişi­nin eylemi suç oluşturmaz. Ancak kişinin çıplak olarak evin herkes tarafından görü­len balkonuna çıkması 225. madde öngörülen suçu oluşturacaktır. Yine bunun gibi, kişinin kendisine ait bir yerde kapısı ya da penceresi açık olarak başkalarının göre­bileceği biçimde alenen cinsel ilişkiye girmesi de bu suçu oluşturacaktır. Hakimin her olayda ayrı ayrı aleniyet öğesinin gerçekleşip gerçekleşmediği konusunu araş­tırması yani eylemin başkaları tarafından bir çaba sarfedilmeden görülüp görüleme­yeceğini keşfetmek suretiyle karar vermesi bir zorunluluktur.

Hayasızca Hareket Suçunun Manevi Öğesi

Suç doğrudan kastla işlenebilir. Failin sonuçlarını bilerek ve iradesi ile alenen cin­sel ilişkide bulunması veya teşhircilik yapması ile oluşur. Belli bir saikle hareket edilip edilmemesinin önemi yoktur. Eylem, başkalarının cinsel arzularının uyarılması amaç ve saikiyle gerçekleştirilmiş olabilir ama bu suçun oluşması için bir koşul değildir.

Hayasızca Hareket Suçunun Yaptırımı

Maddeye göre alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Maddede öngörülen suç için altı aydan bir yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Hakim cezayı, 50/1. maddesinde öngörülen adli para cezası veya diğer seçimlik yaptırımlardan birine çevirebilir.

Hayasızca Hareket Suçunda Kovuşturma Ve Görevli Mahkeme

Suçun kovuşturulması şikayet koşuluna bağlı değildir. Soruşturma işlemler doğrudan C. Savcılığınca yapılır.

Suçun yargılamasını yapmakla görevli mahkeme Adlî Yargı İlk Derece Mah­kemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkıncı Kanunun 10. maddesi uyarınca sulh ceza mahkemesidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat