Mülkiyetin Tespiti Tapu İptali ve Tescil Karar Düzeltme Dilekçesi

Mülkiyetin Tespiti Tapu İptali ve Tescil Karar Düzeltme Dilekçesi

YARGITAY … HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE
MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                            : …./… E., …/… K.

KARAR DÜZELTME

TALEP EDEN DAVALI      : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

DAVACI                                 : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

KONU                                     : Yargıtay … Hukuk Dairesinin … Sayılı … tarihli kararının düzeltilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

1. Dava paydaşlar arasında mülkiyetin tespitine ilişkin olup tapu iptali ve tescil davasıdır. Davacı talep etmemişken 1. kat sol taraftaki dairenin davacı tarafından  yapıldığının hüküm altına alınması doğru değildir. Davacı mülkiyetin tespitini, tapu iptali ve tescil talep etmiştir.

2. Dava konusu taşınmaz bizzat davalı müvekkilimiz tarafından satın alındığı ve taşınmazın üzerindeki 1 zemin 1 normal kattan oluşan 4 daireli binanın davalı müvekkilimizce inşa ettirilmiş olduğu senet suretleri ve tanık beyanları ile sabittir.

3. Binanın inşaatında çalışmış olan işçilerin SSK kayıtları gereğince binayı inşa ettiren davalı müvekkilimizin işveren sıfatı taşıdığı açıktır.

4. Taşınmazın satın alınmasına ve inşaata katkısı bulunduğunu iddia eden davacı, senede karşı senetle ispat kuralının gereklerini yerine getirmemiş ve taşınmazın satın alınmasına ve binanın inşasına katkılarını kanıtlar nitelikte herhangi bir belge sunmamıştır.

5. Yerel Mahkemece sadece davacı tarafın tanık ifadelerine itibar edilmek suretiyle hüküm kurulmuştur.  Oysa ki davalı tanık ifadeleri hiç dikkate alınmamıştır. Tanık ifadeleri kendi içinde çelişkili olup, görgüye dayalı tanıklıkları bulunmadığından itibar edilmemelidir.

6. Paylı mülkiyette paydaşlar taşınmazın tamamı bakımından her yerinde hak sahibidirler. Paydaşlık giderilmeden ya da tüm paydaşlar arasında bir anlaşma olmadıkça paydaşların taşınmazın belli yerlerinde hak sahibi olmaları mümkün değildir. Bu nedenle Sayın Mahkemece taşınmazın zemin katında 1/3 ve 1. katındaki sol dairenin davacı adına mülkiyetinin tespiti yanlıştır.

7. … tarihli bilirkişi raporu da davacının keşif tarihinde 1. kat sol taraftaki dairede oturduğu, ancak dairenin davacı tarafından yapıldığına ait dosyada bir belgenin bulunmadığı yönündedir. Yani davacı davasını ispatlayamamıştır.

SONUÇ VE İSTEM              : HMK/200, TBK, 634 s. K. m. 7 ve ilgili diğer mevzuat.

Yukarda açıklanan nedenlerle; yapılacak karar düzeltme incelemesi sonucunda Yargıtay’ın “1. kattaki sol taraftaki dairenin davacı tarafça meydana getirildiğinin tespitine karar verilmekle yetinilmesi” yönündeki kararının BOZULMASINI saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVALI VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)