Mülkiyetin Tespiti Dava Dilekçesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Mülkiyetin Tespiti Dava Dilekçesi

……………………………………………. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres…………………………………
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres………………………………….

DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres………………………………….

DAVA KONUSU : Mülkiyetin tespiti.

DAVA DEĞERİ :……………………….
(Davalı hissesine tekabül eden muhtesat bedeli)

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkil, ……… İlçesi, …….. Mahallesi 199 ada, 16 parsel sayılı taşınmaza malik iken, söz konusu taşınmaz üzerindeki binanın bir dairesini davalıya satmıştır. Satıştan sonra 199 ada, 16 parsel sayılı taşınmaz ifraz görmüş, ifraz neticesinde 199 ada 18, 19 ve 20 parsel numarası verilmek suretiyle üç müstakil taşınmaz haline gelmiştir. Müvekkil, her bir parsele 8/10 hisse oranıyla malik bulunmaktadır. Satışı yapılan ev 199 ada 19 parsel üzerinde kalmış ve kat irtifakı tesis edilmiştir.

2- Davalı, zaman içinde müvekkilimle aralarında yaşanan anlaşmazlık ve olaylar neticesinde, 199 ada 18 ve 20 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın giderilmesi yönünde ……… Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/…… Esas sayılı dosyasında dava açmıştır. Dava halen derdesttir.

3- Söz konusu izale-i şüyu dosyasında, yapılan keşif sırasında, bilirkişiler taşınmazların bedelini muhtesat ile birlikte tespit etmişlerdir. Ancak, hisseler oranında yapılan tespitler, mülkiyeti müvekkilime ait olan muhtesatıda kapsadığı için, mülkiyetin tespiti davası açma zorunluluğu doğmuştur. Şöyle ki; müvekkilim davalıya sadece bir daire satmış ve dairenin bedelini tahsil etmiştir. Daire dışında taşınmaz üzerinde bulunan hiçbir muhtesata ilişkin satış yapmamış ve bedel tahsil etmemiştir. Zaten davalı söz konusu muhtesatın ilgili taşınmazlar içinde kaldığını keşif sırasında öğrenmiştir.
4- ……….Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/………Esas sayılı dosyasında yapılan keşif neticesinde, 199 ada 20 parsel sayılı taşınmaz sınırları içinde bulunduğu tespit edilen, 27 adet ağaç (davalının hissesine düşen bedel: 3000 Türk Lirası), 18 parsel sayılı taşınmaz sınırları içinde bulunduğu tespit edilen 17 adet ağaç, havuz, istinat duvarı ve tek katlı binanın (davalının hissesine düşen toplam bedel: 2O.OOO Türk lirası) mülkiyeti müvekkilime ait olup, davalının hiçbir şekilde talep hakkı bulunmamaktadır.

5- Yukarıda açıklandığı üzere müvekkilim davalıya sadece daire satmış ve bedelini tahsil etmiştir. Davalı tamamen kötü niyetle hareket etmek suretiyle, mülkiyetinin müvekkilime ait olduğu konusunda şüphe bulunmayan muhtesata ilişkin olarak hissesi oranında talepte bulunmaktadır. Davalının haksız talebi karşısında iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER : ………… Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/…….. Esas sayılı dosyası, tanık, keşif, tapu kayıtları ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER : HMK ve sair ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle, davamızın kabulüne;
………… İli ……… İlçesi, 199 ada 20 parsel sayılı taşınmaz sınırları içinde bulunan, 27 adet ağacın (12 adet ceviz, 4 adet kayısı, 2 adet erik, 1 adet elma, 1 adet armut, 1 adet fındık, 2 adet kavak ve 4 adet akasya ağacı),
……….. İli, ……….İlçesi 199 ada 18 parsel sayılı taşınmaz sınırları içinde bulunan, 17 adet ağacın (4 adet ceviz, 4 adet kayısı, 5 adet elma, 2 adet armut, 2 adet erik ağacı), tek katlı binanın, havuzun ve istinat duvarının mülkiyetinin müvekkilime ait olduğunun tespitine,
Yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. …/…/2012

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Ek: Bilirkişi raporları ve Vekâletname.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat