Kira Sözleşmesinin Feshi ve Tahliye Davası Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Kira Sözleşmesinin Feshi ve Tahliye Davası Dilekçesi

…………… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :……………………………………………..
VEKİLİ :……………………………………………..

DAVALI :………………………………………………

DAVA KONUSU : Belirsiz süreli kira sözleşmesinin feshi ve mecurun tahliyesine karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR :

1. Davalı ……………, mülkiyeti müvekkilim ………………. ait olan ve ……….. ili, …………… ilçesi ………… sokak No: …/….. adresinde bulunan dairede …/…./….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık ……………… TL.- kira ödemektedir.
2. Davalı ile müvekkilim arasında yapılan …/…./…… başlangıç tarihli kira sözleşmesinde kira sözleşmesinin süresine ilişkin herhangi bir kayıt yer almamaktadır. Bu nedenle davalı ile müvekkilim arasında yapılan kira sözleşmesi belirsiz süreli bir kira sözleşmesidir.
3. Müvekkilim tarafından Kira sözleşmesinin feshedildiği ve davalının söz konusu daireyi sözleşmenin feshi nedeniyle tahliye etmesi gerektiği için davalıya ……………. Noterliğinin …/…/……… tarih ve …………. yevmiye numaralı ihtarnamesi ile bildirilmesine rağmen davalı herhangi bir şekilde söz konusu kiralananı tahliye etmemiştir.
4. Bu itibarla, kira sözleşmesinin belirsiz süreli kira sözleşmesi olmasına ve davalıya ihtarname çekilerek kiralananı tahliye etmesi gerektiği bildirilmesine rağmen kiralananı tahliye etmemsi nedeniyle belirsiz süreli kira sözleşmesinin feshine ve davalının tahliyesine karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Borçlar Kanunu, 6570 Sayılı Kanun, HMK Kanunu ve ilgili sair mevzuat

SUBUT DELİLLER : …../…./……. başlangıç tarihli kira sözleşmesi, ………….. Noterliğinin …/…./……. tarih ve ……………… yevmiye numaralı ihtarnamesi, , Tapu Kayıtları, tanık beyanı, ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda sayılan nedenlerle, davamızın kabulü ile, Müvekkilime ait kiralananda …../…./……. başlangıç tarihli ve belirsiz süreli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta olan davalıyla müvekkilim arasındaki kira sözleşmesinin feshine, davalının kiralanandan tahliyesine ve yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…/…/2013

Davacı Vekili
Av………….
…….

EKi:
1.) …/…/…… başlangıç tarihli kira sözleşmesi,
2.) …………. Noterliğinin …../…/……… tarih ve …………. yevmiye numaralı ihtarnamesi,

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat