Müdür Ataması Karar Örneği

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Müdür Ataması Karar Örneği

…………………………….. ŞİRKETİN ÜNVANI…………………………..

ORTAKLAR KURULU KARARI

1-) MÜDÜR ORTAKLARDAN BİRİ İSE

KARAR SIRA NO                   :

KARAR TARİHİ                     :

KARARIN MEVZU                 : MÜDÜR ATAMA

TOPLATIYA KATILANLAR  :

                                        K A R A R       M E T N İ

Ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı bulunan kararları almışlardır. Şöyle ki;

1-) Şirket müdürü ———————–’in müdürlüğünün ve imza sirkülerinin iptal edildiği, yerine şirket müdürlüğüne 10 yıl için şirket ortaklarından ——————–’ın atanmasına şirket kaşesi altında ahzu kabz yetkisi ile atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C. KİMLİK NO:                    T.C. KİMLİK NO:                        T.C. KİMLİK NO:

    ORTAK                                      ORTAK                                           ORTAK

ADI SOYADI                                        ADI SOYADI                                           ADI SOYADI

       İMZA                                           İMZA                                                         İMZA

2-)MÜDÜR ORTAKLAR DIŞINDAN BİRİ İSE  

…………………………….. ŞİRKETİN ÜNVANI…………………………..

ORTAKLAR KURULU KARARI

 

KARAR SIRA NO                   :

KARAR TARİHİ                     :

KARARIN MEVZU                 : MÜDÜR ATAMA

TOPLATIYA KATILANLAR  :

                                        K A R A R       M E T N İ

Ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı bulunan kararları almışlardır. Şöyle ki;

1-) Şirket müdürü ———————–’in müdürlüğünün ve imza sirkülerinin iptal edildiği, yerine şirket müdürlüğüne 10 yıl için şirket ortakları dışından  ————————————–adresinde mukim(UYRUĞU) ————————–’ın atanmasına şirket kaşesi altında ahzu kabz yetkisi ile atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C. KİMLİK NO:                    T.C. KİMLİK NO:                        T.C. KİMLİK NO:

    ORTAK                                      ORTAK                                           ORTAK

ADI SOYADI                                       ADI SOYADI                                           ADI SOYADI

       İMZA                                           İMZA                                                         İMZA

  

3) MÜDÜR DEĞİŞTİRİLİYORSA  

…………………………….. ŞİRKETİN ÜNVANI…………………………..

ORTAKLAR KURULU KARARI

KARAR SIRA NO :

KARAR TARİHİ    :

KARAR KONUSU :

TOPLANTIYA KALILANLAR :

                                                           KARARIN METNİ

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı kararları almışlardır ;

Şirket müdürü  ________’nin müdürlüğünün ve şirket adına çıkarılmış sirkülerinin iptaline karar verilmiştir.

 Şirketi temsil etmek üzere, boşalan şirket müdürlüğüne ______________ adresinde mukim _____________’nin __ yıl süre/süresiz olarak atanmasına ve şirketimizi şirketi bilcümle resmi ve hususi daireler, hakiki ve hükmi şahıslar, bankalar, adli ve idari merciler, defterdarlık, maliye, vergi daireleri nezdindeki her  türlü işlemlerde, ahzu kabz işlemleri ile tahsilat ve tediyatlarda , gayrimenkul alım ve satımı ile ipotek tesis ve fekkinde akit ve taahhütlerde ilzam edici ve taahhüt altına sokucu her türlü  hususlarda şirket müdürlüğüne seçilen ____________’in tek başına/müştereken temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.

T.C. KİMLİK NO:                    T.C. KİMLİK NO:                        T.C. KİMLİK NO:

    ORTAK                                      ORTAK                                           ORTAK

ADI SOYADI                                        ADI SOYADI                                           ADI SOYADI

       İMZA                                           İMZA                                                         İMZA

 

NOT: T.T.K. nun 161 ve 162. maddeleri geçerlidir.

 

         Madde 161- İdare işleri mukavele ile bir ortağa verilmiş ise, onun idare, hak ve vazifesi diğer ortaklar tarafından tahdit olunamayacağı gibi kendisi azil dahi olunamaz. Ancak, muhik sebepler mevcutsa, ortaklardan birinin talebi üzerine mahkeme kararı ile idare hak ve vazifesi tahdit veya nez’olunabilir.  Vazifenin yerine getirilmesinde basiretsizlik, ağır ihmal veya idarede iktidarsızlık gibi haller, muhik sebep sayılır.

         

 Madde 162- İdare işleri, şirket mukavelesi yapıldıktan sonra ittihaz edilen bir kararla bir ortağa verilmişse o ortak, ortakların ekseriyeti ile azledilebilir. Ekseriyet hasıl olmadığı takdirde, idare işlerine bakan ortağın şirket mukavelesi hükümlerini ihlal ettiği iddiasıyla her bir ortak azil için mahkemeye müracaat edebilir.                            

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat