Müdahalenin Meni Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi

Müdahalenin Meni Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : .…/… E.

DAVALI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

DAVACI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

KONU                         :Bilirkişi raporu ve davanın esası hakkında beyanlarımızdır.

AÇIKLAMALAR

1. Davacı tarafa mera olarak tahsisli bulunduğu ileri sürülen taşınmaza davalı müvekkil köyün müdahalesinin men-i talep ve dava edilmiştir.

2. Davacı taraf ortada bir müdahale olmadan müdahalenin önlenmesini talep etmektedir. Müdahalenin ne şekilde yapıldığı konusunda bir açıklama ya da delil gösterilmemiştir. Davalı müvekkilimizin men-i gerekecek bir müdahalesi hiçbir zaman olmamıştır. Davacı davasını ispat edememiştir.

3. Ayrıca kadastro tespitine dair yapılacak itiraz ya da açılacak dava davalı müvekkilin dışında olup davacı köy ile Maliye Hazinesi arasındaki bir çekişme olabilir. Dava konusu taşınmazın … tarihinde tarihinde orman askı ilanı kesinleşmiş ve orman parseli olarak Maliye Hazinesi adına tescil edilmiş olmasından dolayı davacı tarafın bir itirazı var ise bunu Maliye Hazinesine yöneltmesi gerekmekte olup bu husumet davalı müvekkilimin dışındadır.

4. Bilirkişi raporlarından da görüleceği gibi dava konusu yerin orman vasfında olduğu belirlidir. Ancak özel mülkiyete tabi olabilen eşya üzerinde zilyetlik söz konusu olabilecek ve müdahalenin önlenmesi istenebilecektir. Özellikle kamu mallarında özel hukuk zilyetliğinin kabul edilmediği, bu itibarla kamu mülkü niteliğinde olan ormanlarda zilyetlik söz konusu olamayacağına göre böyle bir zilyetliğin korunmasına da imkan yoktur.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK/683, Orman Kanunu m. 11, İYUK/12, 3402 s. K/16

SONUÇ ve İSTEM     : Yukarda açıklanan nedenlerle davacı tarafça ispat edilemeyen davanın reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVALI VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat