İdari İşlemin İptali Yürütmenin Durdurulması Talepli Dava Dilekçesi

İdari İşlemin İptali Yürütmenin Durdurulması Talepli Dava Dilekçesi

 … İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR

DAVACI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                     : (Unvan, Adres)

KONU                          : …. sayılı ve … tarihli idari işlemin iptali ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talebidir.

İŞLEM TARİHİ         : …

AÇIKLAMALAR

1. 1 .…. Asliye Hukuk Mahkemesinin …. sayılı ilamı ile kaçak olduğu belirlenen ve yıkım kararı verilen binanın elektrikleri …. İcra Müdürlüğünün … sayılı dosyasından davalı idare tarafından tarih ve sayılı işlemle kesilmiştir.

2. Ancak, .. Belediye Başkanlığı İmar İşleri Müdürlüğünün Sayın Mahkemeye verdiği .. tarih ve .. sayılı yanıtta; söz konusu yapının imara uygun hale getirebileceği bildirilmiştir.

3. … sebebiyle yargılamasının iadesi talep edilmişse de Sayın Mahkeme davayı reddetmiştir. Dava temyiz aşamasında olup bu durumda telafisi imkansız zararlar doğmaması açısından yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini talep gereği doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: İYUK/12, 52 ve ilgili tüm mevzuat.

DELİLLER

1. …. … tarihli yazısı

2. … Belediyesinin … tarihli yazısı

3. …AHM … sayılı kararı

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarda açıkladığımız ve Sayın heyetinizin re’sen göreceği nedenlerle öncelikle yürütmeyi durdurma talebimizin kabulünü, idarenin haksız işleminin iptalini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasını vekaleten saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

 (Tarih)

DAVACI VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)