Mirastan Yoksunluk Nedir?

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

Mirastan Yoksunluk Nedir?

Mirastan Yoksunluk Sebepleri

MADDE 578- Aşağıdaki kimseler, mirasçı olamayacakları gibi; ölüme bağlı tasarrufla herhangi bir hak da edinemezler:

  1. Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye te­şebbüs edenler,
  2. Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf yapamayacak duruma getirenler,
  3. Mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarruf­tan dönmesini aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla sağlayanlar ve engelleyen­ler,
  4. Mirasbırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda ö-lüme bağlı bir tasarrufu kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya bozanlar.

Mirastan yoksunluk, mirasbırakanın affıyla ortadan kalkar.

Mirastan yoksunluk, mirasçılık sıfatının kaybedilmesi olup ölüm ile kendiliğniden meydana gelir. Ayrıca bir yargı organı kararına gerek yoktur. Miras­tan yoksun olan kimse, mirastan yoksunluğa itiraz ederse işi mahkeme çözüme kavuşturur.

Mirastan yoksunluk nedenleri

1-Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye te­şebbüs edenler.

Öldürme çeşitli şekillerde olur. Türk Ceza Yasasında türleri etraflı şekilde be­lirtilmiştir. Mirasbırakanı öldürmeye azmettirme, suça iştirak etmekle mirastan mahrkumiyeti gerektirir. Meşru müdafaa, tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme neden olma, spor karşılaşmaları, tıbbi müdahaleler mirastan yoksunluğa neden olmaz.

2-Mirasbırakanı kasten veya hukuka aykırı olarak sürekli şeklide ölüme bağlı tasarruf yapamayacak hale sokanlar, örneğin, mirasbırakanın hürriyetini sürekli şekilde kısıtlamak, işkence sonucunda aklının yok olması, dilini keserek konuşa­mayacak hale sokmak vb.

3-Mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarruf­tan dönmesini aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla uygulayanlar mirastan yok-sun olurlar. Yukarıda sayılan durumlardan mirasbırakan kurtulupta adli makamlara başvurmaz ise o zaman mirastan yoksunluk olmaz.

4-Mirasbırakanın yeniden yapamayacağı bir durum ve zamanda ölüme bağlı tasarrufunu gizleyen-, ortadan kaldıran veya bozan mirasçı mirastan yoksun olur. Örneğin, mirasbırakanın havale geçirdiği, sezginliğini kaybettiği veya komaya girdi­ği sırada ölüme bağlı vasiyetnameyi gizleyen, imha eden veya geçersiz hale sokan mirastan mahrum olur. Vasiyetname aslında geçersiz ve yanlışlıkla yırtılmış ise mirastan mahrumiyet söz konusu olamaz. Mirastan yoksun olan mirasbırakanın borçlarından mesul olmaz. Fiili işleyen mirasbırakanın mirasından mahrum olduğu gibi sonradan ölen mirasbırakan mirasçılarının bu mirasbırakandan mirastan yarar­lanma imkanı yoktur. Mirastan yoksunluk kişiseldir. Mirastan yoksun olan kişinin miras payı kendi altsoyuna geçer.

Mirastan Yoksunluk Altsoya etkisi

MADDE 579- Mirastan yoksunluk, yalnız yoksun olanı etkiler.

Mirastan yoksun olanın altsoyu, mirasbırakandan önce ölen kimsenin altso­yu gibi mirasçı olur.

Mirastan yoksunluk kişiseldir. Yoksun olan kişinin altsoyunu etkilemez. Mi­rastan yoksunluk o kişiye özgüdür. Annesini öldüren kişi sadece onun mirasından mahrum olur. Babasının veya kardeşinin mirasından mahrum olmaz. Af halinde mirastan yoksunluk ortadan kalkar. Yoksunluk kendiliğinden sonuç doğurur ayrıca bir yargı kararına gerek yoktur.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat