Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar Nasıl Açılır?

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar Nasıl Açılır?

Mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda

MADDE 572- Mirasbırakan, sağlığında bütün malvarlığını miras söz­leşmesiyle atadığı mirasçıya devretmişse, bu mirasçı resmî defter düzenlenmesini isteyebilir.

Mirasbırakan, malvarlığının tamamını devretmemişse veya tamamını devret­tikten sonra yeni mallar edinmişse; miras sözleşmesi, aksine bir kural içermedikçe, yalnız sağlıkta devredilmiş olan malları kapsar.

Mirasbırakanın sağlığında malvarlığını devretmesi hâlinde, miras sözleşme­sinde başka türlü bir kural yoksa, miras sözleşmesinden doğan hak ve borçlar atanmış mirasçının mirasçılarına geçer.

Mirasbırakan sağlığında miras sözleşmesi gereğince mallarını mirasçıya tes­lim edebilir. Atanan mirasçı kalıt ile ilgili olanların çağrılmasını, defterinin tutulmasını sulh hukuk yargıcından isteyebilir. Mirasbırakan mallarının tamamını teslim etmemiş veya miras sözleşmesinden sonra başka mallar edinmiş ise sözleşmede aksine bir kural yok ise sonradan edindiği mallar sözleşme kapsamının dışında kalır.

Miras sözleşmesinden doğan hak ve borçlar atanmış mirasçının mirasçıları­na geçer.

Mirastan feragat durumunda

Tenkis

MADDE 573- Mirasbırakan, mirastan feragat eden mirasçıya, sağlı­ğında terekenin tasarruf edilebilir kısmını aşan edimlerde bulunmuşsa; diğer miras­çılar bunun tenkisini isteyebilirler. Bu durumda, mirastan feragat edenin sadece saklı payını aşan miktar tenkise tâbi olur.

Edimlerin değerlerinin mahsubu, mirasta denkleştirme kurallarına göre yapı­lır.

Mirasbırakanın sağlığında mirastan vazgeçen mirasçıya teslim ettiği malları, tasarruf edilebilir kısmı aşar ise, saklı paylarına tecavüz edilen diğer mirasçılar tenkis davası açabilirler.

Mirastan vazgeçen kimseye mirasbırakan hayatta iken miras payına mahsu­ben birşeyler vermiş ise mirasta iade kurallarına göre bunun mahsup işlemi yapılır. (MY.669-671)

Geri verme

MADDE 574- Mirastan feragat eden, tenkis sebebiyle terekeye bir malı veya diğer bir değeri geri vermekle yükümlü olursa; dilerse tenkise tâbi değeri geri verir, dilerse almış olduklarının tamamını terekeye geri vererek mirastan feragat etmemiş gibi paylaşmaya katılır.

Mirastan vazgeçen mirasçı açılacak tenkis davası nedeniyle mirasbırakandan teslim aldığı malların tamamını veya bir bölümünü vermek zorun­da kalırsa; dilerse tenkisi gereken malları geri verir. Dilerse aldığını tamamen geri vererek mirastan vazgeçme sözleşmesi yapmamış gibi kalıtın taksimine iştirak eder.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat