Mirastan Feragat Sözleşmesi ve Miras Sözleşmesi Nedir?

0
92

Miras sözleşmeleri

Olumlu miras sözleşmesi

MADDE 527.(474)- Mirasbırakan, miras sözleşmesiyle mirasını veya belirli malını sözleşme yaptığı kimseye ya da üçüncü bir kişiye bırakma yükümlülüğü altına girebilir.

Mirasbırakan, malvarlığında eskisi gibi serbestçe tasarruf edebilir; ancak, mi­ras sözleşmesindeki yükümlülüğü ile bağdaşmayan ölüme bağlı tasarruflarına veya bağışlamalarına itiraz edilebilir.

Bir kimse yaptığı miras sözleşmesi ile mirasını veya belli bir malını sözleşme yaptığı kimseye veya başka birisine bırakmak borcu altına girebilir. Başka bir ifade ile mirasçı atayabilir veya mal vasiyetinde bulunabilir. Yapılan sözleşmeye rağmen mirasbırakan mallarında eskisi gibi tasarruf edebilir. Mirasbırakan ölüme bağlı ta­sarruflarında uyulması gereken yasal kurallara uymamışsa veya taahhüdüyle bağ­daşmayacak bağışlarda bulunmuş ise tasarruflarının iptali istenebilir.

Mirastan feragat sözleşmesi

Kapsamı

MADDE 528.(475)- Mirasbırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir.

Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder.

Bir karşılık sağlanarak mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu için de sonuç doğurur.

Mirastan vazgeçme sözleşmesi, mirasbırakan ile mirasçıları arasında yapı­lan; gelecekte gerçekleşmesi beklenilen miras hakkında tamamen veya kısmen vazgeçmeyi gerektiren bir sözleşmedir.

Mirastan kısmen vazgeçenin mirasçılığı kaybolmaz. Mirasbırakan yasal veya atanmış mirasçılar ile mirastan vazgeçme sözleşmesi yapabilir. Mirastan vazgeçme sözleşmesi, miras sözleşmesi hakkındaki kurallara tabidir.

Miras hakkında tamamen vazgeçen mirasçılık sıfatını kaybeder. Mirastan vazgeçene yapılan ödemelerin saklı pay sahiplerinin hakkına tecavüz etmemelidir.

Medeni Yasamızın 574.maddesine göre mirastan vazgeçene seçimlik hak tanınmıştır.

“Mirastan feragat eden, tenkis sebebiyle terekeye bir malı veya diğer bir de­ğeri geri vermekle yükümlü olursa; dilerse tenkise tabi değeri geri verir, dilerse almış olduklarının tamamını terekeye geri vererek mirastan feragat etmemiş gibi paylaşmaya katılır.”

Kalıt açıldığı zaman, pasifi aktifinden fazla olursa yani borçları miras karşılayamıyorsa ve borçlarda mirasçılar tarafından da ödenmiyorsa, vazgeçen ve

mirasçıları alacaklara karşı vazgeçen için ölümünden önceki beş yıl içinde mirabırakandan almış oldukları karşılıktan mirasın açılması anındaki zenginleşme­leri tutarında sorumlu olurlar (MY.530)

Mirastan vazgeçme sözleşmesi, mirastan vazgeçenin yasal mirasçının altsoyunuda etkiler (MY.528/3)

Karşılıksız olarak yapılan mirastan vazgeçme sözleşmesi yerine vazgeçenin altsoyu mirasçı olur.’

Mirastan vazgeçme sözleşmesi yalnızca saklı pay sahipleri ile yapılabilir. Üçüncü şahıslarla yapılan sözleşmeler temliki niteliktedir. Miras sözleşmesinden vazgeçme ancak iki tarafın oluruyla mümkündür. Mirastan vazgeçen kalıtın bor­cundan sorumlu değildir. Zira mirasçılığı kaybolmuştur. Kısmen vazgeçme halinde mirasçılık kaybedilmez. Vazgeçenin hissesi mirasbırakan tarafından başkasına devir edilmiş, mirastan çıkartılmış, mirasbırakandan önce ölmüş, mirası ret etmiş ise kendisine geri döner.

Mirastan vazgeçme bedelli ise vazgeçen mirasbırakanın borçlarından so­rumludur. Mirastan vazgeçen tenkisi icap eden miktarı geri verirse mirasa iştirak edemez. Mirasbırakandan aldığı bedeli iade ederse mirastan vazgeçme olmamış gibi mirasa iştirak eder.

Mirastan vazgeçme bedelli ise altsoy mirasbırakanın mirasından yararlanamaz.

Lehine mirastan vazgeçilenin mirasçılık sıfatını kaybetmesi halinde vazgeç­me ortadan kalkar.

Karşılıksız olarak mirastan vazgeçen birden çok ise bunlardan herhangi biri­nin mirastan mahrum olması halinde sözleşmede herhangi bir koşul var ise bu koşula göre, koşul yok ise diğer vazgeçen kimselere verilir.

Mirastan vazgeçme sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmış ise en yakın or­tak kökün altsoyu lehine yapılmış sayılır. Bunların herhangi bir nedenle mirasçı olmaması halinde vazgeçme geçersiz olur (MY. 529/2)

Mirasbırakının ölümünden beş yıl önce alınan bedel vazgeçene kaldığı gibi mirasbırakanın borçlarından da sorumlu olmaz.

Hükümden düşmesi

MADDE 529.(476)- Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması hâlinde, feragat hükümden düşer.

Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmamışsa, en yakın ortak kökün altsoyu lehine yapılmış sayılır ve bunların herhangi bir sebeple mirasçı ola­maması hâlinde, feragat yine hükümden düşer.

Mirastan vazgeçme sözleşmesi tarafların karşılıklı anlaşmaları suretiyle bo­zulabilir.

Mirastan tek yanlı olarak vazgeçme; mirastan çıkartılma, vazgeçene bedel ödenmemesi (BY. 106 vd.) vb.dir.

Mirastan vazgeçme sözleşmesi; lehine mirastan vazgeçme sözleşmesi yapı­lanın herhangi bir nedenle mirası kazanmasa, örneğin mirastan çıkarılma, mirası red, mirasbırakandan önce ölme vb. herhangi bir kişi tâyin edilmeksizin, diğer mi­rasçılar lehine mirasçılıktan vazgeçilmesi halinde vazgeçme en yakın ortak altsoy lehine yapılmış sayılır. Eğer böyle bir kişi yoksa veya herhangi bir nedenle mirası kazanamıyorsa vazgeçme kendiliğinden geçersiz olur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here