ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ-TAŞINMAZIN AOÇ SINIRLARI İÇİNDE KALIP KALMADIĞININ TESPİTİ

MİRASIN REDDİ DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Mirasın Reddi Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :

Müvekkilin babası ………., …/…/….. tarihinde vefat etmiştir. Türk Medeni Kanununun 606. maddesine göre, vefat tarihinden itibaren üç aylık yasal süresi içinde, Sayın Mahkemenize başvurarak mirası reddetmek için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus Kayıtları, Her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 605 vd. ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Müvekkilimin babası…..dan intikal eden mirası, reddettiğine dair isteminin kabulü ile mirasın reddi kararının ilgili sicile tesciline karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat