NOKSAN HARCIN TAMAMLANMASI İÇİN VERİLECEK SÜRE YASAL DÜZENLEMEYE UYGUN DEĞİL İSE HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI

Mirasın Paylaştırılmasını İsteme Hakkı Nedir? Kimler mirasın paylaştırılmasını isteyebilir?

Mirasın Paylaştırılmasını İsteme Hakkı Nedir? Kimler mirasın paylaştırılmasını isteyebilir?

TÜRK MEDENİ YASASI MADDE 642.- Mirasçılardan her biri, söz­leşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilir.

Her mirasçı, terekedeki belirli malların aynen, olanak yoksa satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini sulh mahkemesinden isteyebilir. Mirasçı­lardan birinin istemi üzerine hakim, terekenin tamamını ve terekedeki malların her birini göz önünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tama­mının bir mirasçıya verilmesi suretiyle paylaştırmayı yapar. Mirasçılara verilen taşınmazların değerleri arasındaki fark para ödenmesi yoluyla giderilerek mi­ras payları arasında denkleştirme sağlanır.

Paylaşmanın derhal yapılması, paylaşım konusu malın veya terekenin değerini önemli ölçüde azaltacaksa; sulh hakimi, mirasçılardan birini istemi üzerine bu malın veya terekenin paylaşılmasının ertelenmesine karar verebilir.

MADDE 643.- Mirasın açıldığı tarihte, mirasçı olabilecek bir cenin varsa paylaşma doğumuna kadar ertelenir.

Ana muhtaç ise, doğuma kadar giderlerinin terekeden sağlanmasını isteyebilir.

Mirasın Paylaştırılmasını İsteme Hakkı

Sözleşme veya yasa uyarınca miras ortaklığını sürdürme yükümlülüğü ol­mayan her mirasçı, her zaman mirasın (taksimini) paylaşılmasını isteyebilir. Yine her mirasçı, mirasbırakamn terekesindeki malların aynen, (taksimi) paylaşılması mümkün değilse, satılarak bedelinin paylaştırılmasına karar verilmesini Sulh Hukuk Mahkemesinden talep edebilecektir. Mirasçılardan birinin istemi üzerine, hakim terekenin tamamını ve terekedeki malların her birini göz önünde tutarak, imkan varsa, taşınmazlarda her birinin tamamını bir mirasçıya vermek suretiyle paylaştırmayı yapacaktır. Mirasçılara verilen taşınmazların değerleri arasındaki fark para ödenmesi şeklinde göz önünde tutularak miras paylan arasında denk­leştirme (eşit hale getirme) sağlanacaktır.

Paylaştırmanın hemen yapılması, paylaşma konusu malın yahut terekenin değerini önemli biçimde azaltacak olduğu takdirde, hakim istek üzerine (bu malın veya terekenin) paylaşmanın ertelenmesine karar verebilecektir. Ertelenme istemi mirasçılardan birinin talebiyle olacaktır. Hakim istek olmadan bu yolda bir karar veremeyecektir. Yasa koyucu mirasçının istemini zorunlu koşul kabul etmiştir.

Bundan başka, mirasın açıldığı günde (mirasçı olabilecek) bir cenin varsa, paylaşma bu ceninin doğum gününe kadar ertelenecektir. Ancak, doğuracak ana, bakıma muhtaç ise, doğum yapması gününe kadar geçim giderleri terekeden sağlanacaktır. Bu hususta da ananın hakimden talepte bulunması gerekecektir.