Mirasın Nasıl Devlete Geçer?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Mirasın Nasıl Devlete Geçer?

Mirasın Devlete Geçmesi

MADDE 631- Mirasın Devlete geçmesi hâlinde sulh mahkemesi, re’sen yukarıdaki usuller uyarınca terekenin resmî defterini düzenler.

Devlet, deftere yazılan borçlardan sadece miras yoluyla edindiği değerler ölçüsünde sorumludur.

Mirasın Hazineye geçmesi halinde sulh hukuk mahkemesi doğrudan doğru­ya usulüne uygun şeklide kalıtın defterini tutar.

Hazine kalıtın borcundan ancak kendisine geçen mallar oranında sorumlu­dur.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Yasasının 28. maddesi ge­reğince bu Kuruma intikal edecek kalıt içinde Hazinedeki gibi sorumluluk vardır.

Mirasın Devlete Geçmesi’nin Koşulları

Mirasçıların istemi ile

MADDE 632- Her mirasçı, mirası ret veya resmî deftere göre kabul edeceği yerde terekenin resmî tasfiyesini isteyebilir.

Bu istem, birlikte mirasçı olanlardan birinin mirası kabul etmesi hâlinde dik­kate alınmaz.

Resmî tasfiye hâlinde mirasçılar, terekenin  borçlarından sorumlu olmaz.

Her mirasçı, mirası ret veya resmî deftere göre kabul edeceği yerde kalıtın resmi tasfiyesini isteyebilir.

Bu istem, birlikte mirasçı olanlardan birinin mirası kabul etmesi hâlinde dik­kate alınmaz.

Resmî tasfiye hâlinde mirasçılar, kalıtın borçlarından sorumlu olmazlar.

Mirasçı, yapılan tebligat üzerine, mirası ret, kabul veya tutulan deftere göre kabul edebilir. Bunların dışında ise kalıtın resmi tasfiyesini isteyebilir.

Alacaklarını alamayacaklarından endişe eden mirasbırakanın alacaklıları mi­rasçıların teminat vermemeleri üzerine kalıtın üç ay içinde tasfiyesini isteyebilirler.

Tüm mirasçıların mirası ret etmeleri halinde de kalıt tasfiye edilir. Mirası ret etme hakkını kaybetmeyen yasal ve atanmış mirasçılar kalıttan alacaklı olanlar tasfiye isteyebilirler.

Yararlanma hakkı sahipleri, yararına vasiyet edilenler, mirasçılardan biri mi­rası kabul etmişse tasfiye isteyemezler.

Tasfiye isteminden herzaman vazgeçilebilir. Yargıç kendiliğinden tasfiye yapamaz.

Tasfiye, kalıtın defterinin tutulması işlemi bittikten sonra yapılan tebliğden iti­baren bir ay içinde mirasçının seçme hakkını kullanıp istemde bulunması veya alacakların üç ay içinde talepte bulunması halinde yapılır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat