İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Mirasçılık Belgesinin İptali Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Davalının………… Sulh Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve E. …../…, K. ………/… sayılı kararı ile mirasçılık belgesi aldığını öğrenmiş bulunmaktayız.
  2. Müvekkilin üvey kardeşi …Sulh Hukuk Mahkemesine mirasçılık belgesi almak için müracaat ettiğinde kendi annesi ve kardeşlerini mirasçı olarak göstermiştir. Oysa müvekkil de …/…/… tarihinde vefat eden …’nın ikinci evliliğinden dünyaya gelmiş olup, bu durum nüfus kayıtlarının incelenmesi neticesinde ortaya çıkacaktır.
  3. Vefat eden …’dan itibaren mirasçıları ve miras paylarını gösteren mirasçılık belgesi verilmesi için bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus kaydı, aile kayıt tablosu ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  MK. md. 598/3 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, …….. Sulh Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve E. ……../…, K. ……/… sayılı mirasçılık belgesinin iptali ile tüm mirasçıları ve miras paylarını gösteren yeni bir mirasçılık belgesinin verilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davlıya yüklenmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat