Mirasçıların üçüncü kişilere karşı sorumluluğu

TCK m. 249 nedir?

Mirasçıların üçüncü kişilere karşı sorumluluğu


Müteselsil sorumluluk

MADDE 681- Mirasçılar, bölünmesine veya nakline alacaklı tarafından açık veya örtülü olarak rıza gösterilmemiş olan tereke borçlarından dolayı, paylaş­madan sonra da bütün malvarlıklarına müteselsilen sorumludurlar.

Paylaşmanın gerçekleştiği tarihin veya daha sonra yerine getirilecek borçlar­da muacceliyet tarihinin üzerinden beş yıl geçmekle teselsül sona erer.

Mirasçılar, mirasbırakanın borçlarını ödemek mecburiyetindedirler. Bu so­rumlulukları müteselsil olarak beş yıldır. Paylaştırma alacaklıları bağlamaz. Bütün mirasçılardan isteyebilir. Ancak alacaklı mirasın paylaştırılmasında borcun naklini alacaklı kabul etmiş ise borcu ödemeyi kabul eden mirasçıdan alacağını ister. Bu takdirde mirasçılar arasındaki teselsül kalkar.

Mirasçılara rücu

MADDE 682- Paylaşma sözleşmesinde ödenmesi kendisine yükletil­memiş olan bir tereke borcunu veya üzerine aldığı miktardan fazlasını ödeyen mi­rasçı, diğer mirasçılara rücu edebilir.

Rücu hakkı, ilk önce, ödenmiş olan borcu paylaşma sözleşmesiyle üstlenmiş bulunan mirasçıya karşı kullanılır.

Diğer hâllerde, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, mirasçılardan her biri tereke­deki borçlan miras payı oranında ödemekle yükümlüdür.

Paylaştırılmamış kalıtın borcunu mirasçılardan birinin ödemesi halinde diğer mirasçılarla rücu eder. Kalıt taksim edilmiş ise rücu paylaşımda borcu üstlenmiş olana karşı yapılır. Üstlenme yoksa genel kural uygulanır.

Mirasçılar, kalıt paylaştırılmadan, kalıta ait borçların ödenmesini veya temi­nat altına alınmasını isteyebilirler (MY.649) Ölüm, faizin işlemesini durdurmaz. Yalnız kalıt iflasa uğrarsa YBGK.nun 12.12.1941, 5-4 sayılı kararına göre rehinle temin edilmiş dışındaki alacaklar hakkında faiz işlemez. (MY. 636)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat