Kaza Tespit Tutanağı İle Bilirkişi Raporu Arasında Çelişki Olması

MİRAS SEBEBİ İLE İSTİHKAK DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Miras Sebebi ile İstihkak Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilimin babası … bundan bir süre önce vefat etmiştir. Mirasçılar yaptıkları miras taksim sözleşmesi ile miras yolu ile intikal eden malları paylaşmışlardır. Mirasçılar arasında yapılan miras taksim sözleşmesine göre, ……… ili,………ilçesi,…….mevkii,……….. mevkii, … ada, … pafta, … parsel’de bulunan taşınmaz müvekkilime intikal etmiştir.
  2. Müvekkilim kendisine intikal eden taşınmazı teslim almaya gittiğinde taşınmazın tanımadığı kişiler tarafından işgal edildiğini öğrenmiştir. Taşınmazı işgal edenlere burada ne yapıyorsunuz burası benim babamın tapulu yeri burayı boşaltın dediğinde, “burası boştu biz burayı imar ettik, yıllardan beri ekip biçiyoruz” diyerek karşılık vermişler ve taşınmazı boşaltmayacaklarını söylemişlerdir. Bu durumda bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 637 vd. ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca izah edilen nedenlerle, müvekkilimin miras sebebi ile istihkak istemlerinin kabulü ile ………… İli………..ilçesi,…………..Mevkii, … ada, … pafta, … parsel’de bulunan taşınmazın haksız el koyan kişiden alınarak müvekkilime verilmesine, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep olunur.

Davacı Vekili
Av.

EK: Vekaletname

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat