KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ

(İlgilinin okur yazar olup olmamasına, sağır, dilsiz ve kör olup olmamalarına göre düzenleme başlıklarından birisinin yazılması)

………….. yılı ………..ayının ………… günü ……../……../…….

Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben ………. Noteri ………………… …………..adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği …………………. verilmiş ……………………… gün, …………… kayıt ve …………………….. seri numaralı, fotoğraflı ………………….. göre ……………………. ili, …………………. ilçesi, ……………….mahallesi/köyü nüfusuna ……………… cilt, ……………. aile sıra, …………………. sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı ………………… ana adı ……………….. doğum tarihi ……………………. olan ve ……………………. Vergi Dairesinin ……………………..sicil numarasında kayıtlı olduğu anlaşılan ve halen…………………..adresinde oturduğunu,………………….olduğunu söyleyen ……………………. ile gösterdiği ………………………….. verilmiş ……………………. gün, ………………….. kayıt ve………………………….. seri numaralı, fotoğraflı ……………………… göre …………………….. ili, …………………. ilçesi, ………………….. mahallesi/köyü nüfusuna ………………. cilt, ……………… aile sıra, ……….. sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı …………… ana adı …………………. doğum tarihi ………………………. olan ve ………………. Vergi Dairesinin ………………. sicil numarasında kayıtlı olduğu anlaşılan, halen……………………….. adresinde oturduğunu,…………….. olduğunu söyleyen……………………. birlikte bana başvurarak miras payının devri sözleşmesi düzenlenmesini istediler.

Her ikisinin de bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu ve……………..olduğunu anladım.

İlgililerin kimlikleri hakkında ibraz ettikleri belgelerden kanı sahibi oldum.

Mirasçı söz aldı ‘’ (müşterek muris…………..ölümüyle diğer mirasçılar yanında bana da intikal eden miras payımın tamamını-miras payımın bir kısmını-belli bir malda ki miras payımı, örneğin A taşınmazındaki miras payımı gibi)…………..bedel mukabili (mirasçılardan A’ya veya mirasçı olmayan üçüncü bir şahsa) devrettiğimi, devir bedelini nakden ve tamamen aldığımı, alıcının dilerse iş bu sözleşmeyi ait olduğu Tapu Sicil Müdürlüğünde tescil ettirebileceğini kabul, beyan ve ikrar ederim dedi ve sözlerini bitirdi.

Bundan sonra devir alan söz aldı,‘’ bende devir edenin ikrarında belirtilen miras payının tamamını- miras payının bir kısmını- belli bir maldaki miras payımı, örneğin A taşınmazındaki miras payımı gibi)…………bedel mukabili devir aldığımı ve devir bedelini kendisine nakden ve tamamen ödediğimi beyan ve ikrar ederim dedi ve sözlerini bitirdi.

Yazılan sözleşme okunmak üzere kendilerine verildi. Ayrı ayrı okudular. Gerçek isteklerinin tam olarak yazıldığını söyledikten sonra hep birlikte altı imzalandı, mühürlendi.

Akit                        Akit                           Noter

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat