İnfazın Temel Amacı Nedir?

MEVDUAT REHNİ SÖZLEŞMESİ

Türkiye ….. Bankası A.Ş. (Banka) ile, ….. adresinde kain ….. (Rehin Veren) arasında aşağıdaki şartlarda bir Rehin Sözleşmesi akdedilmiştir.

1- Rehin Veren …..’nın Banka ile aktedmiş/aktedecek olduğu Ödeme Noktaları Sözleşmesi, Üye İşyeri Sözleşmesi ve Banka ile aralarında imzalanmış/imzalanacak diğer sözleşmelerden kaynaklanan taahhütlerinin ve bu Sözleşmelerin yanısıra Bankaya karşı doğmuş ve doğacak tüm borçları ile, bu borçlarının faiz, komisyon, gider vergisi, sigorta ücreti ile fer’i borçlarının da teminatını teşkil etmek üzere, Banka’nın ….. Şubesi (Şube) nezdindeki ….. no’lu hesabında bulunan ….. (yalnız …..) tutarlı mevduatını ve bu mevduatın işlemiş/işleyecek faizlerini Banka’ya rehin ve bu hesaba ait hesap cüzdanını Banka’ya teslim etmiştir.

2- Rehin Veren, Borçlunun borçlarını zamanında ve tam olarak ödememesi halinde, Banka’nın rehinli mevduat hesabının faizleriyle birlikte mevcudunu 1.maddede belirtilen alacaklarına mahsuba yetkili bulunduğunu kabul ve beyan eder.

3- Rehin Veren, Banka’ya rehnettiği mevduatı daha önce herhangi bir üçüncü şahsa temlik yahut rehin etmediğini ve bu tarihten sonra da rehin ve temlik etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4- Rehin Veren, Borçlunun borçlarını zamanında kısmen veya tamamen ödemediği takdirde, bu rehnin mevcudiyetine rağmen, Banka’nın her zaman Rehin Veren aleyhine haciz ve iflas yoluyla takibe geçebileceğini, Banka hangi takip yolunu seçerse seçsin, yapacağı tahsilatı alacaklarından istediğine mahsup etme yetkisi bulunduğunu, borçlar tamamen ödenmeden, rehnin kaldırılmasını talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5- Taraflar arasında bu sözleşme nedeniyle doğabilecek ihtilaflarda Banka’nın kayıt, belge ve bilgisayar kayıtları kat’i delil teşkil edecektir.

6- Rehin Veren bu Rehin Sözleşmesi ile ilgili tebligatlar için yukarda belirttiği adresini kanuni ikametgah ittihaz ettiğini, adres değişikliğini yazılı olarak Banka’ya bildirmediği sürece bu adresine yapılacak tebligatın geçerli olacağını beyan ve kabul eder.

7- İşbu Sözleşme’den çıkabilecek ihtilafları çözümlemeye ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

8- İşbu Rehin Sözleşmesi 8 maddeden ibaret olup taraflar arasında .. / .. / …. tarihinde bir nüsha olarak aktedilmiştir.

Rehin Alan                                                       Rehin Veren

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat