KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MENFİ TESPİT DAVASI – İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİ – 2

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

-İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-

                                                                                  

                                                                                                                      ../../….

DAVACI                         :

VEKİLİ                          :

 

DAVALI                         :

VEKİLİ                          :

 

KONU                            : ……………..- TL’lık senet nedeniyle müvekkilimizin davalıya borçlu olmadığımızın tespiti ve bu senede ilişkin icra takibinin dava sonuçlanıncaya kadar teminat karşılığı tedbir yoluyla durdurulması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR              :

1- Müvekkilimiz, davalının ……… adresindeki taşınmazını ……… başlangıç tarihli yazılı kira kontratı ile bir yıllığına kiralamıştır. Bu sürenin sonunda tarafların yeniden anlaşması sonucu …/…/…… başlangıç tarihli yeni bir kira kontratı imzalanmıştır.

2- Ekte sunduğumuz kira kontratının hususi şartlarının 4 nolu bendinden de anlaşılacağı üzere müvekkilimiz davalıya depozito olarak ……… tutarında senet vermiştir.

3- Müvekkilimiz söz konusu taşınmazı ../../…. tarihinde davalının bilgisi dahilinde tahliye edip anahtarı davalıya teslim etmiştir. Ancak davalı, müvekkilimizin taşınmazı tahliye etmesine ve hiçbir borcu bulunmamasına rağmen müvekkilimizden depozito olarak almış bulunduğu ……..TL tutarındaki senedi iade etmemiş ve kötüniyetli olarak ‘nün  E. Sayılı dosyası ile müvekkilimiz aleyhine icra takibi başlatmış ve müvekkilimizin mağduriyetine neden olmuştur. Müvekkilimizin davalıya böyle bir borcu yoktur. Bu senedin depozito olarak verildiği kira kontratından da anlaşılacaktır.

4- Bu nedenle sözkonusu senetten dolayı borçlu olmadığımızın tesbitini ve dava sonuçlanana kadar sözkonusu senede dayanarak başlatılan icra takibinin ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasını talep zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER      : HMK.m.87,  İİK.m.72 ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER                      : Kira Kontratı, ‘nün  E. Sayılı Dosyası, Yasal diğer deliller.

TALEP SONUCU            : Arz edilen nedenlerle icra takibine konan senet nedeniyle davalıya ……………..- TL borçlu olmadığımızın tespitine, dava sonuçlanıncaya kadar icra takibinin durdurulması konusunda ihtiyati tedbir kararı verilmesine, davalı kötüniyetli hareket ederek müvekkilimizin mağduriyetine neden olduğundan % …’tan az olmamak üzere kötüniyet tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.  ../../….

 

 

                                                                                                                     DAVACI VEKİLİ

                                                                                      

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat