İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MENAJERLİK SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta ……….. adresinde mukim temsilen …………. ile diğer taraftan yine aynı adreste mukim bulunan ………. aşağıda yazılı şartlarla bir anlaşma akdetmişlerdir.

1- Ses sanatçısı işbu sözleşmenin akdi tarihinden itibaren 2 YIL müddetlidir. Menajer işbu sözleşme süresi içerisinde ses sanatçısına kaset yapıp yapmamakta serbesttir. Sanatçı ve menajer bunu karşılıklı olarak kabul etmişlerdir.

2- Menajer sanatçısının seslendireceği müzik kasetlerinin ana kalıbının içerdiği müzik eserlerinin, uzunçalar, müzik kaseti, compack disk, video bant, TV ve sinema filmi her türlü ses ve görüntü taşımaya mahsus araç ve gereçler üzerinde sınırsız tam ruhsat halinde kullanma ve devretme hak ve yetkilerine sahiptir.

3- Ses sanatçısı seslendirdiği müzik eserlerinin menajerin daveti üzerine daveti olduğu taktirde video görüntüsü vermek zorundadır. Bu zorunluluktan hiçbir surette kaçamaz ve bu iş için ayrı bir ücret talep edemez.

4- Ses sanatçısı menajerin nam ve hesabına okuyacağı ve okuduğu müzik eserlerinin tüm dünya ülkelerinde her türlü ses ve görüntü taşıyıcı araç ve gereçler olarak çoğaltıp, yayma, telif ve mülkiyet hakların firmaya peşinen devrettiğini beyan eder ve seslendirdiği müzik eserlerinin ticareti konusunda devir dâhil hiçbir kısıtlama getirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5- Ses sanatçısı işbu sözleşme süresi içinde hiçbir surette üçüncü şahıslar ve firmalarda sözleşme imzalayacağını, daha önceden imzaladığı sözleşmelerin olmadığını, eğer böyle bir sözleşme varsa bunun menajeri bağlamadığını, böyle bir sözleşmeden doğacak her türlü maddi ve manevi tazminatı peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.

6- Sanatçı bu sözleşmeden dolayı menajerden hiçbir hak talep edemez. Sanatçı kasetinde yer alan şarkıların belirlenen adet az olması halinde geri kalan müzik eserlerinin menajere aynı anda veya geri kalan veya daha sonra okuyacağını kabul beyan eder. Menajer sanatçıya her kaset için masraflar çıktıktan sonra %25 kar payı verecektir.

7- Ses sanatçısının seslendirdiği müzik eserleri üzerinde mevcut ……………. Hakları tamamen firmaya ait olup ses sanatçısı bu eserler üzerinde mevcut bütün mali haklarını menajere devir ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder. Menajerin ……….. yapacağı her türlü yazışmalarda ses sanatçısının imza ve ek beyanı gerekil olduğu takdirde sanatçı hiçbir surette itiraz ihtina ve ihmale tevasül etmeden menajerin direktifleri doğrultusunda imza ve ifa etmeyi keza bu hususta menajerden ve gerekse …………..dan herhangi bir hak talepte bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt etmiştir.

8- Ses sanatçısı işbu sözleşme içerisinde seslendirmekle yükümlü olduğu müzik kasetlerini veya kasetini mazeret göstererek tamamlamaktan kaçınmaz, Ancak hastalık ve ses kısıklığı hallerinde tam teşekkülü ……….. hastanesinden rapor getirdiği taktirde bu yükümlülüğünü daha sonra yerine getirebilir.

9- Ses sanatçısı işbu sözleşme gereği menajer için seslendirdiği müzik eserlerini bir başka firma veya şahıs ve şirkete yahutta kendi adına ne süresi belirlenmiş bu sözleşme içerisinde ve ne de sözleşme süresi bittikten sonra seslendirmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

10- Ses sanatçısı işbu sözleşme süresi içerisinde bu sözleşmenin tarafı olan menajer dışında başka hiçbir firmaya veya şahısa ve kendi adına müzik eseri veya müzik serleri seslendiremeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

11- Ses sanatçısının menajer için seslendirdiği müzik eserlerinin tüm dünya ülkelerinde dilediği etiket ve marka altında ve dilediği çoğaltım şekillerinde umuma arza etme, yayınlama hak ve yetkilerine menajer tam ruhsat sahibidir. Ses sanatçısı bu hususa hiçbir suretle itiraz edemeyeceği gibi bu konuda hiçbir hak talebinde bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

12- Menajer yapacağı her kasetten sonra sanatçıya kaset yapıp yapmamakta serbesttir. Menajer sözleşme maddelerini isterse fesih edebilir. Bu hususu ses sanatçısı peşinen kabul beyan ve taahhüt eder. Menajer kaset yapmama kararı alır ise bunu satıcıya yazılı olarak bildirecek ve bu durumda işbu mukavelede fesih olacaktır.

13- Ses sanatçısı tüm menajerlik işlerinin menajere devretmiş olup sanatçı bu sözleşme akdetmekle bu şartı kabul, beyan ve taahhüt eder. Konser yapacak olan üçüncü şahıslar organizasyon büroları ve tüm yayın ve yayım araçları menajer ile görüşüp anlaşmak zorundadırlar. Sanatçı ayrı yeten menajerlik işleri için birisini tutamaz. Ses sanatçısı sahneden, ekstralardan, konserlerden olan kazancın %30 menajere vermeyi taahhüt eder.

14- Ses sanatçısı dans ve oyun yeteneği konusunda da sözleşmenin tam maddelerine peşinen uyacağını ve bu konularda sözleşme maddeleri doğrultusunda menajerle akit imzaladığını kabul beyan ve taahhüt eder. Menajer dilediği taktirde ses sanatçısını dansçı ve yorumcu olarak sözleşme maddeleri çerçevesinde kendisiyle akit imzalamış kabul eder.

15- Taraflar işbu sözleşmenin tüm hükümlerine riayet etmeyi etmek zorunda oldukların ve işbu sözleşme müddeti boyunca tüm şartlara tam olarak uymayı peşinen şimdiden kabul beyan ve taahhüt eder. sözleşmenin bir hükmünü ihlal eden sanatçı menajere o günkü koşullara göre menajerin uğrayacağı maddi ve manevi zararları ödeyeceği, eğer bu şartlara menajer uymaz ise sanatçıya……….şartı ile ceza ödemek zorundadır. bunu şimdiden kabul beyan etmişlerdir.

16- İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflardan ……………. mahkemeleri ve ………. dairelerini yetkili kılmışlardır. Tüm diğer dünya ülkelerinde o ülkenin eşdeğer mercileri veya ……………………………’ın önereceği merciler taraflarca yetkili kılınmıştır. …/…/…

Menajer                                                              Sanatçı

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat