Memurun İsteği Dışında Görevlendirileceği Haller nelerdir?

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Memurun İsteği Dışında Görevlendirileceği Haller nelerdir?

Görevlendirme 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların istekleri dışında başka kurumlarda ya da kurum içerisinde geçici görevlendirilmelerine imkan vermekle birlikte, bu görevlendirmelerin belli usul ve şartlara göre gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kurumların bazen hizmet gereği, bazen de memurların bir tür cezalandırma amacıyla yaptıkları bu memurun tercih ve isteğine bakılmayan geçici görevlendirmeler, genellikle memurun düzenini bozmakta, iş verimini olumsuz etkilemekte, iş barışını zedelemektedir.

Kurum içerisinde

Kurum içi geçici görevlendirme hususu 657 sayılı Kanunda açıkça düzenlenmemiş olmakla birlikte, çeşitli hükümlerinde geçici görevden söz edilmiştir.

Kanunda, “geçici bir görevin yerine getirilmesi” şeklinde ifadesini bulan kurum içi geçici görevlendirme; bir toplantıya, seminere, eğitime vb. katılma hali olabileceği gibi, bir hizmet birimindeki personel yetersizliği nedeniyle işlerin aksaması için de yapılabilmektedir.

Öte yandan, personelin; emekli olmaya, istifaya, görevinden ayrılmaya zorlanması ya da bulunduğu görevden uzak tutulması gibi amaçlarla da kurum içerisinde farklı birimde, teşkilatta ya da yerde görevlendirmeler olabilmektedir.

657 sayılı Kanunda açıkça belirtilmemiş olmakla birlikte, idare hukukunun temel ilkeleri ve Devlet Memurları Kanunu hükümleri göz önünde bulundurulduğunda, kurum içi görevlendirmenin bazı usul ve şartlarda gerçekleştirilmesi gerekecektir.

Buna göre, kurum içi geçici görevlendirmenin;

-Geçici bir işin görülmesi amacıyla yapılması,

-Görevlendirmenin, kamu hizmetlerinin görülmesi bakımından zorunlu olması,

-Memurun hangi işi yapacağının açıkça ve önceden belirtilmesi,

-Memurun, bilgi ve tecrübe sahibi olduğu konuda görevlendirilmesi,

-Memurun kadrosu ile her türlü bağı korunması,

-Belirli bir süre ile sınırlı olması

gerekecektir.

Kurumlar arasında

657 sayılı Kanun, memurların kurumlar arası geçici görevlendirilmesi hususuna açıkça yer vermiştir. Kurumlar arası geçici görevlendirme, bazen memura sorularak yapılabilecek iken bazen de memura sorulmadan gerçekleştirilebilmektedir. (Burada, memura sorulmadan yapılan görevlendirmeden söz edilecektir.)

İsteklerine bakılmaksızın memurların başka kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilmesi için bazı koşulların varlığı gerekir.

Buna göre, kurumlar arası geçici görevlendirmenin;

-Memurun görev yaptığı kurumun görevlendirmeye ilişkin isteğinin olması,

-Devlet Personel Başkanlığından görevlendirme konusunda uygun görüş alınması,

-Görevlendirme süresinin bir takvim yılı içerisinde altı aydan fazla sürmemesi,

-Kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından görevlendirmeye ihtiyaç bulunması

gerekir.

Kurumlar arası geçici görevlendirmede, görevlendirme yapılacak kurumun isteği olup olmadığına bakılmaması, görevlendirme için şart olan “kamu yararı ve hizmet gerekleri” hususunun, memurun görevlendirileceği kurumdaki görev için aranmayacağı sonucunu doğurmaktadır.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat