Memur Yargılamasında İzin Nasıl Alınır?

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Memur Yargılamasında İzin Nasıl Alınır?

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Gö­revlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, kamu görevlilerinin işlediği görev suçları nedeniyle yetkili merciin izin vermesi kaydıyla dava açılabileceğini düzenlemektedir. Benzer şekilde TCK’da da bazı suçlardan dolayı dava açılabilmesi izin şartına bağlanmıştır. Bu bağlamda örneğin 299. maddede düzenlenen “Cumhurbaşkanına Haka­ret” suçundan dolayı kovuşturma yapılabilmesi Adalet Bakanının iznine bağlıdır. Yine 301. mad­dede düzenlenen Türk Milletini, Türkiye Cumhu­riyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama suçundan dolayı kovuşturma yapıla­bilmesi için de Adalet Bakanının izni gerekir. Yine 2937 sayılı Kanun’un 26/1. maddesine göre de “MİT mensuplarının veya belirli bir görevi ifa et­mek üzere kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından görevlendirilenlerin; görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya göre­vin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlar­dan dolayı ya da 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları işledikleri iddiasıyla haklarında soruşturma yapıl­ması Başbakanın iznine bağlıdır.” Benzer bir dü­zenleme 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda da mevcuttur.

Bir suçun kovuşturulabilmesi izin şartına bağlı olduğunda, izin almadan dava açılmış ol­duğu anlaşıldığı takdirde, mahkemenin durma kararı vermesi ve beklemesi gerekir. Zira yar­gılamaya devam edilebilmesi için izin verilmiş olmalıdır. İzin verilmediğinde, koşul gerçekleş­mediğinde, durma kararı kaldırılır; davanın düş­mesine karar verilir. Koşul gerçekleştiği takdirde ise davanın devamına karar verilmesi icap eder.

Ancak kişinin, davanın o andaki konumu itibariyle beraat edebi­lecek durumda olması durumun­da durma veya düşme kararı ve­rilmeksizin kişi hakkında derhal beraat kararı verilmelidir.

ZİRA BERAAT KARARI DİĞER BÜ­TÜN HÜKÜMLERDEN DAHA İYİ­DİR.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat