Memur Rotasyona Tabi tutulabilir mi?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Memur Rotasyona Tabi tutulabilir mi?

T.C.
ÇANAKKALE
İDARE MAHKEKESİ

ESAS NO: 2012/887
KARAR NO: 2013/562

DAVACI:

DAVALI : TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA

VEKİLİ :

DAVANIN ÖZETİ____ : Çanakkale İli, Kadastro Müdürlüğü’nde kadastro teknisyeni olarak görev yapan davacının; rotasyon uygulaması kapsamında Eskişehir 17. Bölge Kadastro Müdürlüğü’ne atanmasına ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 24.07.2012 gün ve 14486 sayılı işleminin; hukuka aykırı olduğu, Anayasanın eşitlik ilkesine, hukukun genel prensiplerine ve hakkaniyet ilkesine aykırı olduğu, Eskişehir Kadastro Müdürlüğü’ne yapılan atama ile hizmet alanının değil hizmet bölgesinin değiştirildiği, bunun yönetmeliğin tarif ve içeriğine aykırı olduğu, meslek hayatı boyunca mevzuatın gerektirdiği şekilde, disiplinli ve özverili bir şekilde çalıştığı, sicil notlarının olumlu olduğu, memuriyet esnasında hiçbir disiplin cezası almadığı, bazı personelin rotasyon dışı tutularak eşitsizlik yapıldığı, davalı idarece yapılan atama işleminin kamu yararı amacıyla yapılmadığı iddia edilerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : 6083 sayılı Kanun gereğince özellikle yeniden yapılandırma hususunda merkez ve taşra teşkilatında ve personel istihdamı usul ve politikalarında önemli ve köklü değişikliklerin olduğu, dava konusu işlem ile 657 sayılı Kanun ve yönetmelikler göz önüne alınarak bölgeler arasında personelin adil ve dengeli olarak görev yapmasının amaçlandığı, dava konusu işlemin sebep ve maksat yönlerinden hukuka uygun olduğu ileri sürülerek haksız, mesnetsiz açılan davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Çanakkale İdare Mahkemesi’nce dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:

Dava; Çanakkale ili, Kadastro Müdürlüğü’nde kadastro teknisyeni olarak görev yapan davacının; rotasyon uygulaması kapsamında Eskişehir 17. Bölge Kadastro Müdürlüğü’ne atanmasına ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 24.07.2012 gün ve 14486 sayılı işlemin istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddesinin, 1. fıkrasında; kurumların, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan madde ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup, ancak bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarda da kabul edilmiş bulunmaktadır.

20.06.2011 tarih ve 27970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinde;”Hizmet Alanı: Büyükşehir statüsündeki illerin aynı hizmet bölgesindeki anakent ilçelerinin tamamı ile diğer il merkezleri ve ilçelerin her birini, Hizmet Bölgesi: bu Yönetmeliğin ek-l 1’inde yer alan il merkezleri ile ilçelerin tespit edilecek bölgelerini, Yer Değiştirme Suretiyle Atanma: Genel Müdürlük bünyesinde çalışan memurların, bu Yönetmelikte tespit edilen hizmet bölgelerine, belirli süreler dahilinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını, Zorunlu Atama ve Yer Değişikliğine Tabi Personel: Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Tapu Müdürü, Kadastro Müdürü ve Tapu Sicil Müdür Yardımcısı unvanlarında görev yapan personeli ifade ettiği,” kuralı, “Atama Şekilleri” başlıklı 6. maddesinde; Yönetmelikte öngörülen atama şekilleri arasında zorunlu çalışma surelerini tamamlayanların yer değiştirme suretiyle atanmasına yer verildiği, “Naklen atama, atama dönemi ve başvuru” başlıklı 7. maddesinde; “Yer değiştirme sureti ile atamaya tabi boş veya boşalacak kadro ve unvanlar ile personel ihtiyacı bulunan diğer hizmet birimlerinin listesi Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlük internet sitesinden ilan edilir. Genel Müdürlük tarafından otomasyon sistemi üzerinden atama gerçekleştirilebilir. Bu şekilde yapılacak atamanın takvimi Genel Müdürlükçe belirlenir ve ilan edilir.

(2) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma suresini tamamlayanlar ve isteğe bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunan diğer personel, ek-2’de yer alan Yer Değiştirme Sureti ile Atanma İstek Formunu doldurarak, her yılın 1-15 Nisan tarihleri arasında hizmet birimine verir. Hizmet birimleri başvuruları kendi görüşleri ile birlikte 15-30 Nisan tarihleri arasında Bölge Müdürlüklerine, Bölge Müdürlükleri de 1-15 Mayıs tarihleri arasında kendi görüşlerini ekleyerek, insan Kaynakları Dairesi Başkanlığına intikal ettirirler. Bu tarihler dışında ve usulüne uygun yapılmayan müracaatlar dikkate alınmaz. Hizmet süresinin hesabında Eylül ayı sonu esas alınır. Bu tarih itibarı ile ilan edilen kadroların niteliklerini taşımayanların ataması yapılmaz.

(3) Genel Müdürlük, başvuran personelin; atanma istek formu, değerlendirme formu, tercih sırası, hizmet puanı ve hizmet süresini dikkate alarak atama işlemlerini tamamlar. Birinci tercihlerine yerleştirilemeyenler varsa, sırasıyla diğer tercihleri dikkate alınarak aynı şekilde değerlendirmeye tabi tutulurlar.

(4) Yapılan müracaatlar Haziran ayında değerlendirilir ve durumu uygun olanların atamaları en geç Temmuz ayı sonuna kadar yapılır.

(5) Ataması yapılan personelin ilişiği, atamanın ilgili birime ulaşmasından itibaren en geç bir ay içinde kesilir. Ancak, kadastro hizmetlerine yönelik çalışmalarda bu süre üç aya kadar uzatılabilir.

(6) Atama ve yer değiştirme taleplerinin dikkate alınması için, zorunlu yer değiştirmeye tabi personel hariç atanılan en son hizmet biriminde en az iki yıl hizmet yapılması zorunludur. Ancak, karşılıklı yer değiştirme, eş durumu ve sağlık durumu taleplerinde bu süre aranmaz.

(7) Ataması yapılan personelin atama işleminden vazgeçme talebi, sadece personelin belirttiği acil ve zorunlu hallerin belge ile ispatı halinde değerlendirilir ve uygun görülenlerin talepleri yerine getirilebilir.

(8) Merkez teşkilatından taşra teşkilatına bu maddede yer alan sürelere bağlı kalınmaksızın atama yapılabilir.” kuralına, “Zorunlu çalışma sürelerini tamamlayanların yer değiştirme suretiyle atanması” başlıklı 9. maddesinde; “Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan personelin ataması, personelin hangi hizmet bölgesinde görev yapmak istediği yönündeki talebi, kamu yararı ve hizmet gerekleri de göz önüne alınarak yapılır.” kuralına, “Hizmet birimlerinin bölgelere ayrılması” başlıklı 14. maddesinin 3. fıkrasında; “Taşra hizmet birimlerinde; Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Tapu Müdürü, Kadastro Müdürü, Tapu Sicil Müdür Yardımcısı unvanlarında görev yapan personelin yer değiştirme suretiyle atanmasında belirlenen bu hizmet bölgeleri esas alınır.” kuralına, “Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma yükümlülüğü ve fiili hizmet süresi” başlıklı 15. maddesinde; “(1) Bu Yönetmelikteki özel hallere ilişkin istisnai hükümler hariç olmak üzere; 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen personelin fiili hizmet süresi;

a)6 ncı bölgede iki yıl,

b)5 inci bölgede iki yıl,

c) 4 üncü bölgede üç yıl,

ç) 3 üncü bölgede dört yıl,

d)2 nci bölgede beş yıl,

e)1 inci bölgede beş yıldır.

Ancak, bir üst hizmet bölgesinde kadro bulunmaması veya hizmet bölgelerine eleman temininde güçlük çekilmesi hallerinde Genel Müdürlük onayı ile bu süreler uzatılabilir.

(2) Bölge ve Kadastro Müdürlüklerinde Mühendis ve Kontrol Mühendisi unvanlarında bulunanlar aynı hizmet alanında on yıl görev yapabilirler. On yılını tamamlayanların talepleri alınarak talepler doğrultusunda, talepte bulunmayanların resen hizmet alam değiştirilir.

(3) Zorunlu atamaya tabi personel ile Mühendis ve Kontrol Mühendisi dışında kalan, diğer personel aynı hizmet alanında on beş yıl görev yapabilirler. On beş yılını tamamlayanların talepleri alınarak talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanların resen hizmet alam değiştirilir.

(4) Büyükşehirlerin aynı hizmet bölgesinde yer alan anakent ilçelerinde geçirilen süreler, aynı hizmet alanından sayılır ve süreleri birbirine ilave edilerek toplamı esas alınır.

(5) Hizmet bölgelerinde belirlenen sürelerde fiilen çalışma yapılmadan, doğrudan bir üst hizmet bölgesine atama yapılmaması esastır. Birinci fıkrada belirtilen nedenlerle, ataması yapılamayan personelin bulunduğu yerde geçirdiği

(6) süreler 1 inci ve 2 nci hizmet bölgesi hariç bir üst hizmet bölgesindeki zorunlu hizmet süresinden sayılır.

(7) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan ve yer değişikliği talebinde bulunmayan personelin, hizmetini tamamladığı bölgeler hariç olmak üzere hizmetine ihtiyaç duyulan bölgelerdeki hizmet alanlarına on tercih yapmaları sağlanarak talepleri doğrultusunda, talep olmaması durumunda özür durumları da dikkate alınarak resen ataması yapılır.

(8) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kadro unvanlarına atanacak olanların ilk görev yerleri 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir.

(9) Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelin atanması, zorunlu çalışma süresini tamamladığı tarihi takip eden ilk atama dönemi içinde gerçekleştirilir.

(10) Personelin isteği ve talebinin uygun görülmesi kaydıyla, personelin bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurmadan daha alt hizmet bölgesine atanması mümkündür.

(11) Hizmet gereği dışında yapılan geçici görevlendirmelerde geçen süreler, personelin kadrosunun bulunduğu hizmet bölgesinden ve zorunlu çalışma süresinden sayılmaz. Hizmet gereği yapılan geçici görevlendirmeler Genel Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.” kuralına, “Diğer personel” başlıklı 18. maddesinde; “(1) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olan personel dışında kalan personelin, isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atanmaları hakkında da bu Yönetmeliğin ve Genel Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır..(2) Görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç fazlalığı tespit edilen personel, ihtiyaç olan bölgelere talepleri alınarak talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanlar resen atanabilir.” kuralına ve “Geçiş hükmü” başlıklı Geçici 2. maddesinde ise; “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, aynı hizmet alanında on yılım tamamlamış olan Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Kadastro Müdürü ve Tapu Müdürü unvanlarında görev yapan personel başka bir hizmet alanına atanmak üzere yer değiştirmeye tabi tutulur.” kuralına yer verilmiştir.

2012 yılı genel atama döneminde uygulanacak esaslar ve ilke kararlarının tespiti için oluşturulan komisyonca alman 28.03.2012 tarih ve 1 sayılı kararda ise; 2012 yılına münhasır kalmak üzere davacının da dahil olduğu diğer unvanlarda yer alan personel için aynı hizmet alanında 25 yılını tamamlayan personelin hizmet alanlarının değiştirilmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, 26.12.1984 tarihinde Çanakkale Kadastro Müdürlüğünde Tapulama Teknisyeni olarak göreve başladığı, sonrasında Fen Memuru ve Kadastro Teknisyeni olarak görevine devam ettiği, göreve başladığı tarihten dava konusu işlemin tesis edildiği tarihe kadar olan dönemde yaklaşık olarak 28 yıl aynı hizmet bölgesinde görev yaptığının görülmesi nedeniyle 28.03.2012 tarih ve 1 sayılı Komisyon Kararında öngörülen 25 hizmet yılının üzerinde aynı hizmet alanında görev yaptığından bahisle dava konusu 24.07.2012 gün ve 14486 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işlemi ile Eskişehir 17. Bölge Kadastro Müdürlüğü’ne atanması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

İdarelerin, kamu hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, personelin bir hizmet biriminde uzun süre görev yapmasının, gerek personel ve gerekse hizmet yönünden ortaya çıkartabileceği olumsuzlukları gidermek ve yine personelin, ekonomik, kültürel ve coğrafi koşulları bakımından farklı yurt bölgelerinde hizmet yapmalarını sağlamak gibi amaçlarla “rotasyon” uygulaması yapılabileceği açıktır. Ancak, bu uygulamanın objektif ölçütlere bağlanması ve personel arasında herhangi bir nedenle ayrıma yol açacak şekilde uygulanmasından kaçınılması gerektiği de açıktır.

Davaya konu uyuşmazlıkta; davacının Fen Memuru ve Kadastro Teknisyeni branşında yaklaşık olarak 28 yıldır Çanakkale ilinde görev yaptığı, rotasyon uygulaması sonucu davacıyla birlikte aynı konumda olan diğer personelin de görev yerlerinin değiştirildiği, idarenin kendisine tanınan takdir yetkisini kamu yararı amacı doğrultusunda kullanmak suretiyle tesis ettiğinin ve davacının görev yerinin değiştirilmesinde sübjektif bir neden ve açık bir takdir hatası da bulunmadığının anlaşılması karşısında dava konusu atama işleminde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

Öte yandan, davacının isminin 2012 yılı rotasyon listesinde yer aldığı, geçmiş hizmeti ve ilan tarihinde atama talebinde bulunabileceği boş kadrolar tespit edilerek tarafına bildirilmesine karşın davacının atanmak üzere herhangi bir tercih bildirmediği ancak 04.05.2012 tarihli dilekçesi ile eşinin babasına bakmakla yükümlü olduğu gerekçesiyle rotasyon dışı bırakılma talebinde bulunduğu görülmekte ise de. davalı idare tarafından, davacının ileri sürdüğü mazeretin yukarıda yer verilen Yönetmeliğin özre dayalı atama başlıklı 12. maddesinde aranılan şartlara uygun olmadığı için değerlendirilmediği görülmüştür.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 127,10 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 660,00 TL vekalet ücretinin davacı tarafından davalı idareye verilmesine posta ücreti avansından artan kısmın hükmün kesinleşmesi sonrasında davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere, 20.08.2013 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat