Memur Kurum Değiştirme Konusunda Karar

DANIŞTAY

5. DAİRE

E. 2007/3519

K. 2009/1250

T. 11.3.2009

• MEMURLARIN KURUMLAR ARASI NAKİLLERİ ( Bazı Koşulları Taşıyan Memurların Unvan Değişikliği de Yapılmak Suretiyle Kurumlar Arasında Yer Değiştirmelerinin Mümkün Olduğu )

• KURUMLAR ARASI YER DEĞİŞTİRME ( Bazı Koşulları Taşıyan Memurların Unvan Değişikliği de Yapılmak Suretiyle Yer Değiştirmelerinin Mümkün Olduğu )

• GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ ( Bu Yönetmeliğe Dayalı Olarak Çıkarılan Kurumların Aynı Adlı Yönetmeliklerindeki Hükümlerin Kanun Hükmünün Uygulanmasını Engellemediği )

657/m.68,74

ÖZET : Memurların kurumlararası nakillerini düzenleyen 657 sayılı Kanunun 74. maddesi hükmüne göre, bazı koşulları taşıyan memurların unvan değişikliği de yapılmak suretiyle kurumlar arasında yer değiştirmelerinin mümkün olduğu; Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile bu Yönetmeliğe dayalı olarak çıkarılan kurumların aynı adlı yönetmeliklerindeki hükümlerin, kanun hükmünün uygulanmasını engellemez.

İstemin Özeti : Malatya İdare Mahkemesi’nin 21.2.2007 günlü, E:2006/2715, K:2007/84 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: İşın Aka Delice

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay savcısı : Metin Gürz

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi’nce işin gereği düşünüldü:

KARAR : Dava; Malatya Adliyesi’nde zabıt katibi olarak görev yapan davacının, İnönü Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu olduğunu belirterek, Antalya Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi bünyesinde boş bulunan Kimya Mühendisliği kadrolarından birine atanması istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın 4.10.2006 günlü, 8646 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Malatya İdare Mahkemesi’nin 21.2.2007 günlü, E:2006/2715, K:2007/84 sayılı kararıyla; gerek Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği, gerekse Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca memurların kurumları dışında diğer kurum ve kuruluşlarına, aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı gruptaki diğer unvanlara veya daha alt gruptaki unvanlara Devlet Memurları Kanunu’nun kurumlararası nakli düzenleyen hükümlerine göre atanabilecekleri düzenlenmişken, unvan değişikliği mahiyetindeki kurumlararası nakiller ile ilgili olarak ise genel hükümlere yollamada bulunulmayıp bu tarz atamaların eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarıya göre gerçekleştirileceği; bu sınava katılacaklarda kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmayacağının belirtildiği, öte yandan, unvan değişikliği sonucunu doğuracak bir kurumlararası atamanın, sınav şartı öngörülmeden sadece genel hükümlere göre yapılmasının Devlet Memurları Kanunu’nda öngörülen “liyakat” ilkesine de aykırı olacağı, dolayısıyla, gördüğü öğrenim sonucu olarak kimya mühendisliği unvanını kazanan ancak Malatya Adliyesi’nde zabıt katipliği kadrosunda görev yapan davacının, kimya mühendisliği kadrosuna atanmasının sınıf ve unvan değişikliği niteliğinde olması nedeniyle davalı idarece ihtiyaç halinde açılacak sınıf ve unvan değişikliği sınavında başarılı olması gerektiği, bu nedenle doğrudan kimya mühendisliği kadrosuna atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddi yolundaki dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, atanmak istediği kurumun personeli olmadığından anılan kurumun unvan değişikliği sınavına giremeyeceğini, bu nedenle 657 sayılı Yasa’nın 74. maddesi uyarınca mühendis olarak atamasının yapılması gerektiğini ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri” başlıklı 74.maddesinin ilk fıkrasında “Memurların bu Kanun’a tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür.” hükmü yer almaktadır.

Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin “Amaç” başlıklı 1. maddesinde; “Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.” hükmüne, “Kapsam” başlıklı 2. maddesinde; “Bu Yönetmelik, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu’nda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan Devlet memurlarından bu Yönetmelikte belirtilen görevlere yükselme ve unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacak personeli kapsar.” hükmüne yer verilmiştir.

Memurların kurumlar arası nakillerini düzenleyen 657 sayılı Kanun’un 74. maddesi hükmüne göre, bazı koşulları taşıyan memurların unvan değişikliği de yapılmak suretiyle kurumlar arasında yer değiştirmeleri mümkün olup, Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile bu Yönetmeliğe dayalı olarak çıkarılan Kurumların aynı adlı Yönetmeliklerindeki hükümlerin Kanun hükmünün uygulanmasını engellemesi söz konusu değildir.

Dosyanın incelenmesinden; Malatya Adliyesi’nde zabıt katibi olarak görev yapan davacının, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olması nedeniyle 657 sayılı Yasa’nın 74. maddesi uyarınca Antalya Adli Tıp Kimya İhtisas Dairesi Başkanlığı’na kimya mühendisi kadrosuna atanma isteminde bulunduğu, davalı idarece isteminin Devlet Personel Başkanlığı’nın 15.3.2006 günlü, 3657 sayılı yazısı dikkate alınarak kurumlarına mühendis unvanı ile atanabilmesi için kurumları unvan değişikliği sınavında başarılı olması gerektiğinden bahisle 4.10.2006 günlü dava konusu işlemle reddedildiği anlaşılmaktadır.

657 sayılı Yasa’nın 74. maddesinin, memurların kurumların muvafakatı şartı ile öğrenim durumları itibariyle unvanları da değiştirilmek suretiyle başka kurumdaki bir kadroya nakillerine olanak sağlaması karşısında, davacının Adli Tıp Kurumu’na kimya mühendisi olarak atanma isteminin, davalı idarece kadro ve ihtiyaç durumu gözetilerek anılan Yasa’nın 74. maddesine göre değerlendirilmek suretiyle işlem kurulması gerekirken, unvan değişikliği sınavında başarılı olması gerektiğinden bahisle isteminin reddine ilişkin olarak kurulan işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Malatya İdare Mahkemesi’nin 21.2.2007 günlü, E:2006/2715, K:2007/84 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun’la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme’ye gönderilmesine, Mahkemece bozma kararına uyularak karar verilmesi halinde, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğuna dair kararın, davacının doğrudan Adli Tıp Kurumu’nda mühendis kadrosuna atanması sonucunu doğuran bir karar olmayıp, davacının, atanma isteğinin, atanmak istediği kurumun unvan değişikliği sınavına girmesinin zorunlu bulunduğu gerekçesiyle reddedilemeyeceği, isteğin 657 sayılı Kanun’un 74. maddesine göre değerlendirilmesi gerektiğine, dolayısıyla bu haliyle işlemin hukuki dayanağının doğru tespit edilmediğine ilişkin olduğunun vurgulanmasına, 11.03.2009 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY :

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri” başlıklı 74. maddesinin ilk fıkrasında “Memurların bu Kanun’a tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak aylık dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür.” hükmü yer almıştır.

Sözü edilen hükmün uygulanmasında memurların başka bir kurumdaki kadroya atanmaları o kadroya atanma koşullarına sahip olmaları halinde olanaklıdır.

Bu duruma göre, memurların “kurumlararası atama” yoluyla sınıf ve unvan değişikliği suretiyle diğer kuruma atanmalarına olanak bulunmamaktadır.

Hal böyle olunca, zabıt katibi olarak görev yapan davacının, başka bir kurumda mühendis kadrosuna atanması yolundaki başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Belirtilen nedenle, İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği oyu ile çoğunluk kararına karşıyız.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat